Hallituksen jäsenten valinta ja toimikaudet

Sammon yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kymmenen osakkeenomistajien yhtiökokouksessa valitsemaa jäsentä.

Sammon hallitusta koskevan monimuotoisuuspolitiikan mukaan hallitusta valittaessa tavoitteena on mm. varmistaa, että hallituksella kokonaisuutena on sen työn kannalta riittävä osaaminen ja kokemus konsernin toiminnan kannalta tärkeimpien alueiden ja markkinoiden yhteiskunnallisista, liiketoiminnallisista ja kulttuurisista olosuhteista. Hallituksen monipuolinen pätevyys ja osaaminen, sen monimuotoisuus, kuten ikä- ja sukupuolijakauma, maantieteellinen jakauma sekä koulutuksellinen ja ammatillinen tausta, ovat hallitusta valittaessa merkittäviä huomioon otettavia seikkoja. Monimuotoisuuspolitiikan mukaan ja hallinnointikoodin edellyttämällä tavalla on myös tärkeää, että jäseneksi valittavalla on tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävien hoitamiseen.

Hallituksen jäsenten lukumäärän ja sen kokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksen jäseninä on kumpaakin sukupuolta ja tavoitteena on, että kumpaakin sukupuolta on vähintään 37,5 prosenttia hallituksen jäsenmäärästä. Vuoden 2017 aikana hallituksen sukupuolijakauma täytti asetetun tavoitteen.

Monimuotoisuuspolitiikan mukaan Sammon nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävänä on etsiä, arvioida ja suositella jäseniä hallitukseen. Valiokunnan ja hallituksen on huomioitava seuraavat tekijät sekä muut hallituksen mahdollisesti määrittelemät tekijät:

  1. Sääntelyyn perustuvat vaatimukset hallituksen jäsenille ja sen kokoonpanoon;
  2. Hallituksen yleinen kokoonpano huomioiden jäsenten ammatillinen kokemus, osaaminen, tietotaito, erilaiset näkemykset sekä taustat;
  3. Hallituksen jäsenten aikaisempi toiminta hallituksessa (osallistuminen, perehtyneisyys yhtiön toimintaan, aktiivisuus kokouksissa, kiinnostuneisuus yhtiön asioihin, yhtiön periaatteiden ja ohjeiden noudattaminen);
  4. Ajankäyttö hallitustyöskentelyyn; sekä
  5. Muut kriteerit (esimerkiksi uusien jäsenten osalta rehellisyys, harkintakyky, ajankäyttöön liittyvät resurssit).

Nimitysvaliokunta antaa yhtiökokouksessa selonteon työskentelytavoistaan ja ehdotustensa perusteista.

Vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenmäärä on kahdeksan jäsentä vuonna 2018 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää niin ikään valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ensimmäisessä varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä kokouksessa.

Sampo Oyj:n hallitus piti vuoden 2017 aikana kymmenen kokousta. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

Hallituksen sukupuolijakauma
Hallituksen jäsenten hallitusvuodet
Hallituksen jäsenten koulutustausta
Hallituksen jäsenten kotimaat