Mittava projekti osakeoikeuksien turvaamiseksi

Sampo käynnisti loppuvuonna 2016 suuren mittakaavan projektin, jossa pyrittiin tavoittamaan arvo-osuusjärjestelmään siirtämättä jääneiden Sammon osakkeiden omistajat. Näillä oli omistuksessaan noin seitsemän miljoonaa Sammon osaketta eli noin prosentti Sammon osakekannasta. Tavoitteena oli saada osakkeenomistajat tietoisiksi siitä, että osakeoikeuksiensa turvaamiseksi osakkeet pitää siirtää arvo-osuustilille ennen Sammon huhtikuussa 2017 järjestettyä yhtiökokousta.

Osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin mukaan Sammon yhtiökokouksella oli keväällä 2017 mahdollisuus päättää, että oikeus yhteistilille kirjattuun Sampo Oyj:n osakkeeseen menetetään, jollei osakkeenomistaja ole vaatinut osakkeen kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään. Osakeyhtiölaki ei edellyttänyt Sampoa enää tiedottamaan arvo-osuusjärjestelmän ulkopuolella oleville osakkaille mahdollisuudesta menettää yhteistilille kirjatut osakkeet. Sampo Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunta kuitenkin päätti, että paperiosakkeiden omistajia yritetään vielä tavoittaa, jotta he eivät menettäisi osakeoikeuksiaan.

Sampo aloitti marraskuussa 2016 projektin arvo-osuusjärjestelmään siirtämättä jääneiden osakkeiden omistajien löytämiseksi. Projekti oli mittakaavaltaan poikkeuksellinen. Arvo-osuusjärjestelmään oli siirtämättä vajaat 7 miljoonaa osaketta, mikä vastasi noin prosenttia Sammon osakkeiden yhteismäärästä.

Sammosta lähetettiin 3.11.2016 muistutuskirje 75 000 yksityishenkilölle, jotka oli 12.9.1997 päivätyn osakasluettelon mukaan merkitty yhteistilillä olevien osakkeiden omistajiksi ja jotka eivät vielä olleet siirtäneet Sampo-osakkeitaan omalle arvo-osuustililleen. Kirjeessä pyydettiin viemään Sammon paperiset osakekirjat pankkiin ja siirtämään ne arvo-osuustilille siltä varalta, että Sammon yhtiökokous päättäisi huhtikuussa 2017 arvo-osuusjärjestelmään siirtämättä jätettyjen osakkeiden osakeoikeuksien menetyksestä.

Sammolle paperiosakeprojekti oli viimeinen yritys tavoittaa osakkeenomistajia, joiden osakkeita ei ollut siirretty arvo-osuustilille. Heitä oli yritetty tavoittaa esimerkiksi kirjein ja lehti-ilmoituksin jo vuonna 1997, kun yhtiö siirtyi arvo-osuusjärjestelmään. Myös mediassa käsiteltiin asiaa laajasti.

Tammikuussa 2017 kaksi osakkeenomistajaa jätti Sammolle kirjalliset ehdotukset, jotka otettiin yhtiökokouksen esityslistalle.

Toisessa ehdotuksista esitettiin, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuvat oikeudet menetetään yhteistilillä olevien osakkeiden osalta. Ehdotuksen mukaan yhtiön hallituksen olisi mitätöitävä osakkeet, jotka näin tulisivat yhtiön haltuun.

Toisessa ehdotuksessa esitettiin puolestaan, että päätös rekisteröimättömien osakkeiden mitätöinnistä tehtäisiin aikaisintaan 1.2.2020 ja että siihen mennessä olisi aktiivisesti yritettävä tavoittaa kaikki ne yhtiön osakkeenomistajat, jotka eivät ole siirtäneet omistustaan arvo-osuusjärjestelmään.

Sampo Oyj:n yhtiökokous päätti 27.4.2017 osakkeenomistajien 98,9 prosentin enemmistöllä, että rekisteröimättömien osakkeiden oikeudet menetetään.

Medianäkyvyys auttoi tavoittamaan osakkeenomistajia

Sampo pyrki tavoittamaan kuuden kuukauden sisällä mahdollisimman monet niistä henkilöistä, jotka eivät olleet siirtäneet paperisia osakekirjojaan arvo-osuustileilleen. Tavoitteena oli myös saada asianosaiset toimimaan hyvissä ajoin ennen yhtiökokouspäivää 27.4., joka oli viimeinen mahdollinen ajankohta jälkivaihtovaatimuksen tekoon sillä oletuksella, että yhtiökokous päättäisi osakeoikeuksien menetyksestä.

Media auttoi aktivoimaan suurta yleisöä nostamalla esiin Sammon paperisten osakekirjojen nykyarvon. Ylen pääuutislähetyksen uutisointi ja valtakunnallisissa sanomalehdissä ilmestyneet artikkelit näkyivät välittömästi Sammon osakaspalvelun saamien tiedustelujen määrässä. Enimmillään osakaspalveluun tuli yhdessä vuorokaudessa yli 5 000 osakekirjoihin liittyvää sähköpostiviestiä. Lokakuun 2016 ja lokakuun 2017 välillä Sampo sai yhteensä noin 100 000 osakekirjoja koskevaa yhteydenottoa. Sammon osakekirjojen omistajien etsinnästä julkaistiin alle puolessa vuodessa kaikkiaan yli 150 lehtiartikkelia.

Paperiosakkeiden omistajien etsintään osallistui toistakymmentä sampolaista. Lisäksi yhtiön osakasneuvontaan palkattiin kymmeniä oikeustieteen opiskelijoita käsittelemään yhteydenottoja. Kadonneiden osakekirjojen kuoletusta koskevat kyselyt työllistivät poikkeuksellisen paljon myös Helsingin käräjäoikeutta. Osakkeiden jälkivaihtovaatimukset työllistivät puolestaan osakkeiden jälkivaihdosta vastannutta Danske Bankia ja muita pankkeja.

Takaraja pankkien jälkivaihtoprosessien loppuun saattamiselle umpeutui lokakuun 2017 lopussa. Yhteistilin osakemäärä laski 2 154 710 osakkeella marraskuusta 2016. Marraskuun 2016 alkuun verrattuna Sammon osakkeenomistajien määrä oli vuoden aikana kasvanut noin 20 000:lla runsaaseen 108 000:een.

Joulukuussa 2017 Sampo tiedotti, että sen hallitus oli yhtiökokouksen mukaisesti päättänyt mitätöidä yhteistilillä 1.12.2017 olleet 4 648 150 Sammon osaketta. Määrä vastaa 0,8 prosenttia Sampo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja osakkeisiin liittyvistä äänistä.

Osakkeiden mitätöinti tuli lainvoimaiseksi 22.12.2017. Sampo Oyj:n kaikkien osakkeiden määrä on 555 351 850, jolloin osakemäärä jakautuu 554 151 850 Sammon A-sarjan osakkeeseen ja 1 200 000 B-sarjan osakkeeseen. Osakkeisiin liittyvä kokonaisäänimäärä on 560 151 850.

Sammon paperiosakeprojekti lukuina

2,2 milj.

 

Seitsemästä miljoonasta paperiosakkeesta saatiin arvo-osuustilille siirrettyä määräajassa lopulta lähes 2,2 miljoonaa osakekirjaa. Mitätöitäväksi jäi 0,8 prosenttia Sammon osakkeista.

993

 

Käräjäoikeuden kuolettamishakemukset ilmestyvät Virallisessa lehdessä. Tammikuun 2017 ensimmäisessä numerossa oli Sammon osakekirjojen kuolettamishakemusten seurauksena 993 sivua, kun julkaisun sivumäärä tavallisesti on noin 20.

7 800

 

Helsingin käräjäoikeuteen tuli marraskuun 2016 ja huhtikuun 2017 välillä yhteensä 7 800 Sammon osakekirjojen kuolettamishakemusta. Normaalisti Helsingin käräjäoikeus käsittelee noin 3 400 hakemusasiaa vuodessa. Hakemuksia käsiteltiin myös muissa käräjäoikeuksissa.

100 000

 

Sammon saamien yhteydenottojen määrä ylsi lopulta yli sataan tuhanteen.

15 000

 

Sampo toimitti runsaan puolen vuoden aikana yli 15 000 rekisteriotetta niitä tiedustelleille osakkeenomistajille.

Yhteistilillä olevien osakkeiden lukumäärä vuodesta 1997 alkaen