Osakkuusyhtiö Nordea

Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan 10 suurimmasta finanssipalveluyrityksestä. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Nordeaa on käsitelty Sammon konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä, ja segmenttiraportoinnissa osuus sen tuloksesta sisältyy Omistusyhteisö-segmenttiin.

Sampo Oyj omisti 860 440 497 Nordean osaketta 31.12.2017, mikä vastaa 21,2 prosentin omistusosuutta. Yhdestä osakkeesta maksettu hinta oli keskimäärin 6,46 euroa, ja Sammon konsernitilinpäätöksessä käytettävä kirjanpitoarvo oli 8,81 euroa osakkeelta. Nordean osakkeen päätöskurssi oli joulukuun 2017 lopussa 10,09 euroa.

Nordean hallitus ehdottaa vuoden 2018 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,68 euroa osakkeelta (0,65). Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen osinkoehdotuksen, Sampo Oyj saa Nordealta osinkoa 585 miljoonaa euroa 26.3.2018.

Seuraava teksti perustuu Nordean 25.1.2018 julkaisemaan tilinpäätöstiedotteeseen vuodelta 2017.

Volyymit ja marginaalit pysyivät vuonna 2017 suhteellisen vakaina, ja liiketoiminnan vire oli yleisesti vahva. Pääomamarkkinoiden erittäin vähäinen aktiviteetti vaikutti Nordeaan negatiivisesti vuoden lopussa. Tuottoja supisti myös pankin riskien vähentäminen, joka toteutettiin suunnitellusti pienentämällä Venäjän ja Shipping, Offshore and Oil Services -toiminnon luottovolyymeja.

Nordeassa on tehty viime vuosina runsaasti investointeja ja nyt konsernin muutosohjelma etenee seuraavaan vaiheeseen. Nordea on vahvistanut compliance- ja riskienhallintatoimintojaan. Investoinnit digitaalisiin järjestelmiin nopeuttavat uusien tuotteiden ja palveluiden käyttöönottoa asiakkaille. Peruspankkijärjestelmän uudistaminen etenee budjetin mukaisesti ja vähentää jatkossa operatiivisia riskejä ja parantaa asiakastyytyväisyyttä. Kuluja supistetaan luomalla entistä kustannustehokkaampia rakenteita koko organisaatioon.

Liiketoiminnan tuotot ilman kertaluonteisia eriä vähenivät edellisvuodesta 3 prosenttia sekä paikallisissa valuutoissa että euroissa laskettuna. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä pieneni 8 prosenttia sekä paikallisissa valuutoissa että euroissa laskettuna.

Rahoituskate supistui edellisvuodesta prosentin sekä paikallisissa valuutoissa että euroissa laskettuna. Keskimääräiset luotonannon volyymit pienenivät 2 prosenttia edellisvuodesta paikallisissa valuutoissa laskettuna. Talletusvolyymit pienenivät prosentin. Nettomääräiset palkkiotuotot kasvoivat edellisvuodesta 5 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna (4 prosenttia euroissa laskettuna). Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä laski 22 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna (-23 prosenttia euroissa laskettuna).

Kulut ilman kertaluonteisia eriä kasvoivat 5 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna (4 prosenttia euroissa laskettuna). Kuluja kertyi 5 102 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 7 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna ilman kertaluonteisia eriä.

Nettomääräiset luottotappiot vähenivät 369 miljoonaan euroon. Niiden osuus luotonannosta oli 0,12 prosenttia (0,15 prosenttia vuonna 2016).

Tulos ilman kertaluonteisia eriä laski 14 prosenttia sekä paikallisissa valuutoissa että euroissa laskettuna ja oli 3 048 miljoonaa euroa.

Valuuttakurssimuutokset eivät vaikuttaneet tuottoihin ja liikevoittoon mutta pienensivät kuluja prosenttiyksikön ja luotto- ja talletusvolyymejä 3 prosenttiyksikköä, kun lukuja verrataan vuoden 2016 lukuihin.

Nordea-konsernin Basel III -säännösten mukaan laskettu ydinvakavaraisuussuhde (CET1) oli vuoden 2017 viimeisen neljänneksen lopussa 19,5 prosenttia, kun se edellisneljänneksen lopussa oli 19,2 prosenttia. Riskipainotetut erät pienenivät 2,5 miljardia euroa. Tämä johtui pääosin vastapuoliriskin vähenemisestä, suotuisista valuuttakurssimuutoksista ja luottojen laadussa tapahtuneista muutoksista. Ydinpääoma pieneni 0,2 miljardia euroa, kun kertyneet voittovarat vähenivät muuhun laajaan tulokseen kohdistuneiden vaikutusten ja aineettomiin hyödykkeisiin liittyvien vähennysten lisääntymisen vuoksi. Tätä vaikutusta kompensoi osittain Nordean henki- ja eläkevakuutustoiminnan maksama osinko.