Vakuutusriskit Sampo-konsernissa

Mitä tulee tytäryhtiöissä harjoitettavaan vakuutustoimintaan, voidaan todeta, että If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Topdanmark toimivat Pohjoismaissa, mutta pääosin eri maantieteellisillä alueilla ja vakuutuslajeissa, ja näin ollen niiden vakuutusriskit ovat luonteeltaan erilaisia. Joitain yhteisiä riskitekijöitä on, kuten eliniän odote Suomessa. Myös Tanskassa If Vahinkovakuutuksella ja Topdanmarkilla on joitain päällekkäisyyksiä. Liiketoiminnan sujuessa normaalisti liiketoiminnasta ei kuitenkaan synny merkittäviä vakuutusriskikeskittymiä.

Näin ollen liiketoiminta-alueet synnyttävät pikemminkin hajautushyötyjä kuin riskikeskittymiä. Tämä yleinen riskikuva ei ole muuttunut Topdanmarkin kasvaneesta omistuksesta huolimatta, koska sen vakuutusriskit kohdentuvat pääosin tanskalaisiin riskeihin ja vain vähäisessä määrin samaan asiakaskuntaan If Vahinkovakuutuksen kanssa.

Seuraavassa taulukossa verrataan kolmen operatiivisen vakuutusyhtiön vakuutusliiketoimintoja ja niiden vakuutusliiketoimintaan liittyviä riskejä keskenään. Vertailu perustuu niiden standardikaavalla laskettuihin SCR-lukuihin, koska Sampo-konsernin ulkoisesti raportoima vahinkovakuutuksen SCR perustuu myös niihin. Topdanmarkin osiossa on esitetty joitakin netto SCR-lukuja. Standardikaavalla lasketut SCR:t eivät myöskään kuvaa riskejä yhtä hyvin, kuin If Vahinkovakuutuksen ja Topdanmarkin sisäiset mallit, mutta tässä yhteydessä niitä voidaan käyttää vertailupohjana yhtenäisyyden vuoksi.

Vakuutusryhmittymän vakuutustoiminnan vakavaraisuusvaatimus 31.12.2017
Vakuutusriskit If Vahinkovakuutus Topdanmark Mandatum Life Sampo Oyj Hajautushyöty Sampo-konserni Osien summa Deltta
Henkivakuutus 74 105 406 0 561 584 -23
Sairausvakuutus 513 238 2 0 747 754 -6
Vahinkovakuutus 1 248 248 0 0 1 494 1 496 -1
Vakuutusriski, brutto 1 835 591 408 0 2 803 2 833 -30
Hajautus -477 -214 -2 0 -982 -693 -289
Vakuutusriski, netto 1 358 376 406 0 1 821 2 141 -319

Käytettäessä SCR-mittaria huomataan, että If Vahinkovakuutuksen vaikutus konsernin SCR-lukuun on merkittävin ja sen painopiste on vahinkovakuutuksessa ja siihen liittyvässä sairausvakuutuksessa. Liiketoiminta on hyvin hajautunut Pohjoismaihin, ja pienin osuus liiketoiminnasta on Tanskassa. Maantieteellistä hajautusta ei oteta huomioon standardikaavassa ja siten sisäisesti arvioitu pääomatarve 672 miljoonaa euroa on merkittävästi pienempi.

Mandatum Life keskittyy suomalaisiin henkivakuutusriskeihin ja siten sillä ei käytännössä ole vakuutuslajikohtaisia tai maantieteellisiä hajautushyötyjä vakuutustoiminnassaan. Topdanmarkissa pääoman käyttö on jakautunut tasaisimmin yli eri vakuutusriskien, jotka kohdentuvat täysin Tanskaan. Sen yhtiökohtainen hajautushyöty yli vakuutuslajien on suhteellisesti korkein Sampo-konsernin yhtiöistä.

Kaiken kaikkiaan Sampo-konsernin tasolla voidaan todeta, että vakuutustoiminnot ovat hyvin hajautettuja vakuutuslajeittain, maantieteellisesti ja asiakasryhmittäin. Sampo-konsernitasolla standardikaava antaa 319 miljoonaa euroa hajautushyötyä, koska vakuutustoiminnot ovat tasaisemmin jakautuneet vakuutuslajeittain konsernitasolla kuin yksittäisissä yhtiöissä. Sammon käsityksen mukaan konsernin hajautushyödyn huomioiva SCR 1 821 miljoonaa euroa on kuitenkin konservatiivinen arvio vakuutusriskin pääomavaateesta, koska standardikaava ei ota huomioon maantieteellistä eikä asiakaspohjaista hajautushyötyä alakonserni tai Sampo-konserni tasolla.