If

If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutuskonserni, joka toimii myös kaikissa Baltian maissa. Vahinkovakuutuskonsernin emoyhtiö If Skadeförsäkring Holding AB (publ):in pääkonttori on Ruotsissa. Tytäryhtiöidensä ja sivukonttoriensa välityksellä If tarjoaa vakuutusratkaisuja ja -palveluja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Baltiassa. Ifin toiminnot jakautuvat neljään liiketoiminta-alueeseen: Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Suurasiakkaat ja Baltia.

Tulos If, 2017
Tulos
Vahinkovakuutus, 2017
Milj. € 2017 2016 Muutos, %
Vakuutusmaksutulo, netto 4 357 4 292 2
Sijoitustoiminnan nettotuotot 216 173 25
Liiketoiminnan muut tuotot 27 26 2
Korvauskulut -2 717 -2 670 2
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -64 -6 889
Henkilöstökulut -543 -512 6
Liiketoiminnan muut kulut -440 -472 -7
Rahoituskulut -19 -13 49
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 1 5 -73
Tulos ennen veroja 818 824 -1
Avainluvut 2017 2016 Muutos
Yhdistetty kulusuhde, %* 85,3 84,4 0,9
Riskisuhde, % 63,3 62,3 1,0
Toimintakulusuhde, % 22,0 22,1 -0,1
Liikekulusuhde, % 16,4 16,6 -0,2
Oman pääoman tuotto, % 21,3 25,3 -4,0
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) 6 367 6 180 187
*Ilman kertaluonteisia eriä vuoden 2016 yhdistetty kulusuhde olisi ollut 86,1 prosenttia.

If-segmentin tulos ennen veroja vuodelta 2017 oli 818 miljoonaa euroa (824). Yhdistetty kulusuhde oli 85,3 prosenttia (84,4) ja riskisuhde 63,3 prosenttia (62,3).

Aiempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin vuoden 2017 aikana 111 miljoonaa euroa (141). Oman pääoman tuotto laski 21,3 prosenttiin (25,3) ja käyvän arvon rahasto joulukuun 2017 lopussa nousi 519 miljoonaan euroon (484).

Vakuutustekninen tulos laski 640 miljoonaan euroon (658). Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) oli 15,1 prosenttia (15,5).

Yhdistetty kulusuhde, % Riskisuhde, %
2017 2016 Muutos 2017 2016 Muutos
Henkilöasiakkaat 84,0 83,2 0,8 62,0 61,1 0,9
Yritysasiakkaat 88,0 86,3 1,7 65,4 63,9 1,5
Suurasiakkaat 88,7 88,6 0,1 67,0 66,3 0,7
Baltia 88,9 89,8 -0,9 59,9 60,4 -0,5
Ruotsi 84,5 83,1 1,4 64,7 62,5 2,2
Norja 80,8 84,8 -4,0 57,8 62,3 -4,5
Suomi 88,3 82,4 3,9 66,4 60,6 5,8
Tanska 98,8 95,4 3,4 69,9 68,0 1,9
Yhdistetty kulusuhde, % Riskisuhde, %
2017 2016 Muutos 2017 2016 Muutos
Henkilöasiakkaat 84,0 83,2 0,8 62,0 61,1 0,9
Yritysasiakkaat 88,0 86,3 1,7 65,4 63,9 1,5
Suurasiakkaat 88,7 88,6 0,1 67,0 66,3 0,7
Baltia 88,9 89,8 -0,9 59,9 60,4 -0,5
Ruotsi 84,5 83,1 1,4 64,7 62,5 2,2
Norja 80,8 84,8 -4,0 57,8 62,3 -4,5
Suomi 88,3 82,4 3,9 66,4 60,6 5,8
Tanska 98,8 95,4 3,4 69,9 68,0 1,9

Suurasiakkaiden suurvahinkokehitys oli vuoden aikana 4 miljoonaa euroa odotettua parempi ja Yritysasiakkaiden 50 miljoonaa euroa odotettua huonompi. Näin ollen suurvahingoista syntyi korvauskuluja 46 miljoonaa euroa ennakoitua enemmän vuoden 2017 aikana.

Ruotsissa annuiteettien diskonttaamiseen käytetty korko oli -0,13 prosenttia ja tällä oli vähäinen vaikutus koko vuoden 2017 tulokseen. Vuoden 2016 lopussa diskonttokorko oli -0,03 prosenttia. Suomessa alennettiin diskonttokorkoa vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 1,5 prosentista 1,2 prosenttiin ja tämä heikensi tulosta 72 miljoonalla eurolla.

Bruttovakuutusmaksutulo kasvoi 4 526 miljoonaan (4 458) vuonna 2017. Valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen maksutulo kasvoi 1,8 prosenttia. Kaikkien liiketoiminta-alueiden maksutulo kasvoi ja kasvua tuli kaikilta muilta markkinoilta paitsi Suomesta. Henkilöasiakkaiden määrä kasvoi kaikilla markkinoilla, myös Suomessa. Ruotsissa bruttomaksutulo kasvoi 4,1 prosenttia, 2,6 prosenttia Norjassa ja 1,5 prosenttia Tanskassa. Suomessa maksutulo supistui 3,2 prosenttia.

Toimintakulusuhde parani hieman ja oli 22,0 prosenttia (22,1). Liikekulusuhde oli 16,4 prosenttia (16,6).

Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli 31.12.2017 yhteensä 11,5 miljardia euroa (12,2). Tästä 84 prosenttia (79) oli sijoitettuna korkoinstrumentteihin, 3 prosenttia (8) rahamarkkinainstrumentteihin ja 13 prosenttia (13) osakkeisiin. Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 216 miljoonaa euroa (173). Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 2,6 prosenttia (2,9) tammi-joulukuussa 2017. Korkosijoitusten duraatio oli 1,4 vuotta (1,4) ja keskimääräinen maturiteetti 2,7 vuotta (2,8). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) ilman valuuttariskin suojauskustannusta oli joulukuun 2017 lopussa 1,5 prosenttia (1,7).

Ifin vakavaraisuusasemaa on kuvattu Vakavaraisuus-osiossa.