Pääomitus

If Vahinkovakuutus -konsernin yhtiöt laskevat niiden viranomaismääräysten mukaiset vakavaraisuuspääomavaateensa (SCR) kullekin yhtiölle seuraavasti:

  1. If P&C Insurance Ltd (publ), (If Vahinkovakuutus, jäljempänä ”Ruotsin yhtiö”) käyttää osittaista sisäistä mallia vakavaraisuuspääomavaatimuksensa määrittämiseen, jonka Ruotsin valvova viranomainen on hyväksynyt Ruotsin, Norjan ja Tanskan vahinkovakuutusriskien laskennassa. Yhtiö pyrkii siihen, että osittainen sisäinen malli laajenisi kattamaan myös Suomen vahinkovakuutustoiminnot, jotka fuusioitiin Ruotsin yhtiöön lokakuussa 2017. Standardikaavaa huomioiden osakeriskin siirtymäsäännökset käytetään muiden riskimodulien kuin vahinkovakuutusriskimodulin pääomavaateiden laskennassa. Yhtiökohtainen SCR lasketaan näistä modulikohtaisista SCR-luvuista noudattaen Ruotsin valvovan viranomaisen hyväksymää mallia. Lopputulema on osittaisen sisäisen mallin vakavaraisuuspääomavaatimus.
  2. Muut If Vahinkovakuutus -konsernin yhtiöt käyttävät yksinomaan standardikaavaa SCR:n laskennassa.

If Vahinkovakuutus -konsernilla ei ole viranomaisten asettamaa vaadetta laskea SCR tai omat varat. Kuitenkin sisäisiä johtamisperiaatteita varten lasketaan niin kutsuttu taloudellinen pääoma käyttäen sisäisiä menetelmiä pääasiallisiin vahinkovakuutusriskeihin kaikilla maantieteellisillä alueilla samoin kuin markkinariskeihin. Muihin riskeihin käytetään standardikaavaa. Taloudellista pääomaa käytetään sisäisesti erilaisiin tarkoituksiin, esimerkiksi pohjana pääoman allokoinnille.

If Vahinkovakuutuksen standardikaavan vakavaraisuuspääomavaatimusta huomioiden osakeriskin siirtymäsäännökset käytetään silloin, kun määritetään Sampo-konsernin tasolla pääomavaatimusta. Sampo-konsernin tasolla If Vahinkovakuutuksen vakuutusriskin pääomavaatimus on hyvin konservatiivinen, koska standardikaavan SCR ei ota huomioon maiden välistä maantieteellistä hajautushyötyä.

Yhteneväisyyden säilyttämiseksi tässä Sampo-konsernin riskiraportissa vain standardikaavan mukaiset luvut esitetään If Vahinkovakuutuksesta seuraavissa luvuissa.

If Vahinkovakuutuksessa oman varallisuuden määrä oli 3 818 (3 822) miljoonaa euroa kun taas standardikaavalla laskettu SCR, joka huomioi osakeriskin siirtymäsäännöksen, oli 1 938 (1 942) miljoonaa euroa. Vakavaraisuussuhde oli siten 197 (197) prosenttia vuoden 2017 lopussa ja pääomapuskurin määrä oli 1 880 (1 880) miljoonaa euroa. If Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusasema, 31.12.2017 -kuvassa SCR on esitetty riskeittäin. Kuvassa esitetään myös riskien väliset hajautushyödyt.

If Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusasema 31.12.2017

Yllä esitetty kuva sisältää myös Standard & Poor’sin luottoluokitusvaateen yhden A:n luottoluokitukselle. Koska luottoluokittajan kriteereihin perustuva pääoman tarve eli Total Target Capital (”TTC”) yhden A:n luottoluokitukselle on korkeampi kuin vakavaraisuuspääomavaateeseen (SCR) perustuva pääoman tarve, If Vahinkovakuutuksen sisäisesti asettama pääoman vähimmäismäärä perustuu TTC:hen ja on siten 3 098 (2 967) miljoonaa euroa 31.12.2017.

If Vahinkovakuutuksen oman varallisuuden rakenne, joka esitetään taulukossa If Vahinkovakuutuksen oma varallisuus, 31.12.2017, on vahva. Luokkaan 1 kuuluvat erät kattavat 84 prosenttia omasta varallisuudesta ja luokkaan 3 kuuluvilla erillä ei ole oleellista vaikutusta. Niin sanottu Norwegian Natural Perils Fund on oleellinen osa luokkaan 2 kuuluvia verottamattomia varauksia kattaen 33 prosenttia niistä.

Viime vuosien aikana If Vahinkovakuutus on maksanut yli 80 prosenttia nettotuloksestaan osinkoina Sammolle. Tämän seurauksena jakamattomat voittovarat, joka on osa täsmäytyserää, on jatkuvasti kasvattanut luokkaan 1 luettavaa omaa varallisuutta.

If Vahinkovakuutuksen hyväksyttävä oma varallisuus 31.12.2017
If Vahinkovakuutus Milj. e
Luokka 1 Yhteensä 3 192
Osakepääoma 277
Täsmäytyserä 2 915
Etuoikeudeltaan huonommat velat 0
Luokka 2 Yhteensä 625
Etuoikeudeltaan huonommat velat 321
Verottamattomat varaukset 304
Luokka 3 Yhteensä 1
Laskennalliset verosaamiset 1
Hyväksyttävä oma varallisuus, konsolidointimenetelmä 3 818

Vuoden 2017 lopussa 321 (420) miljoonaa euroa eli 8,4 (11,0) prosenttia omista varoista koostui huonomman etuoikeuden velasta. If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (Suomi) lunasti syyskuussa 2017 takaisin liikkeeseen laskemansa 90 miljoonan euron Tier 1 varoihin luetun pääomalainen Sampo Oyj:ltä ja kuoletti sen ennen fuusioitumistaan Ruotsin yhtiön kanssa. Sammolla oli hallussaan 31.12.2017 nimellisarvoltaan 98,9 miljoonaan euron edestä If Vahinkovakuutuksen huonomman etuoikeuden velkakirjoja, mikä käy ilmi taulukosta If Vahinkovakuutuksen Solvenssi II -sääntöjen mukaiset etuoikeudeltaan huonommat velkakirjat, 31.12.2017.

If Vahinkovakuutuksen Solvenssi II -sääntöjen mukaiset etuoikeudeltaan huonommat velkakirjat 31.12.2017
Liikkeeseenlaskija Instrumentti Nimellismäärä EUR määrä First call* Luokittelu Sammon portfoliossa
If Skadeförsäkring AB (Ruotsi) 30NC10 EUR 110 000 000 109 501 816 8.12.2021 Luokka 2 98 935 000
If Skadeförsäkring Holding AB (Ruotsi) 30NC5 SEK 500 000 000 50 510 699 1.12.2021 Luokka 2 0
If Skadeförsäkring Holding AB (Ruotsi) 30NC5 SEK 1 500 000 000 151 535 327 1.12.2021 Luokka 2 0
311 547 842
*) Ensimmäinen mahdollinen lunastuspäivä

Yhteenvetona voidaan todeta, että If Vahinkovakuutuksen vakavaraisuus on riittävä ja sen pääomarakenne on vahva. Korkea ja vakaa kannattavuus sekä kyky laskea tarvittaessa liikkeelle huonomman etuoikeuden velkakirjoja vahvistaa If Vahinkovakuutuksen kykyä luoda pääomaa sekä ylläpitää liiketoimintoihin tarvittavaa pääomatasoa myös tulevaisuudessa.