Mandatum Life

Mandatum Life -konserni koostuu Sampo Oyj:n kokonaan omistamasta tytäryhtiöstä Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiöstä, jolla on toimintaa Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa, ja sen kolmesta tytäryhtiöstä. Emoyhtiö Mandatum Life on vastuussa myynnistä ja kaikista vakuutusyhtiölain määräämistä toiminnoista. Tytäryhtiöt ovat Mandatum Life Palvelut Oy, Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy ja Mandatum Life Fund Management S.A.

Tulos Mandatum Life, 2017
Tulos
Henkivakuutus, 2017
Milj. € 2017 2016 Muutos, %
Vakuutusmaksutulo, netto 960 1 116 -14
Sijoitustoiminnan nettotuotot 782 634 23
Muut tuotot 10 23 -58
Korvauskulut -1 021 -967 6
Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos -377 -465 -19
Henkilöstökulut -47 -46 3
Muut kulut -63 -78 -19
Rahoituskulut -7 -7 5
Tulos ennen veroja 236 210 13
Avainluvut 2017 2016 Muutos
Liikekustannussuhde, % 94,7 100,5 -5,8
Oman pääoman tuotto, % 13,3 15,9 -2,6
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) 525 543 -18

Mandatum Lifen tulos ennen veroja vuodelta 2017 oli 236 miljoonaa euroa (210). Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen laski 188 miljoonaan euroon (232). Oman pääoman tuotto oli 13,3 prosenttia (15,9).

Sijoitusomaisuuden nettotuotot olivat 376 miljoonaa euroa (356) ilman sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja. Sijoitussidonnaisten vakuutusten tuotot olivat 405 miljoonaa euroa (276). Käyvän arvon rahasto säilyi vuoden 2017 kuluessa vakaana ja oli 599 miljoonaa euroa (596).

Mandatum Life -konsernin vastuuvelka kasvoi 11,6 miljardiin euroon (11,3). Sijoitussidonnainen vastuuvelka kasvoi 7,1 miljardiin euroon (6,4) vuoden 2017 lopussa. Sijoitussidonnainen vastuuvelka oli 61 prosenttia (57) koko vastuuvelasta. Tämä on kaikkien aikojen korkein taso. Noin 3 miljardia euroa sijoitussidonnaista vastuuvelkaa arvioidaan siirrettävän Dansken Bankille vuoden 2018 loppuun mennessä.

Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä aleni vuonna 2017 suunnitelman mukaisesti ja oli 4,6 miljardia euroa (4,8) vuoden 2017 lopussa. Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (4,5 ja 3,5 prosenttia), pienenivät vuoden 2017 kuluessa 226 miljoonaa euroa 2,6 miljardiin euroon.

Vuoden 2017 aikana Mandatum Life on vahvistanut vastuuvelkaansa alhaisen korkotason vuoksi 53 miljoonalla eurolla. Kokonaisuudessa diskonttokoron alentamiseksi oli 31.12.2017 vastuuvelkaa vahvistettu 325 miljoonalla eurolla (273), josta 282 miljoonaa euroa on allokoitu vuosille 2018 – 2021. Lukuun ei sisälly eriytettyyn kantaan liittyviä eriä. Diskonttokorko vuosille 2018, 2019 ja 2020 on 0,25 prosenttia ja vuodelle 2021 puolestaan 2,75 prosenttia. Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorko on 0,50 prosenttia ja diskonttokoron alentamiseen on varattu 261 miljoonaa euroa (275).

Vuoden 2017 lopussa Mandatum Life -konsernin sijoitusomaisuus oli markkina-arvoin 6,3 miljardia euroa (6,6), kun jätetään huomioimatta sijoitussidonnaisen vastuuvelan katteena olevat 7,1 miljardin euron (6,5) suuruiset varat.

Mandatum Lifen alkuperäisen laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena oleva sijoitusomaisuus oli 31.12.2017 markkina-arvoin 5,2 miljardia euroa (5,4). Tästä 42 prosenttia (41) oli sijoitettu korkoinstrumentteihin, 16 prosenttia (14) rahamarkkinoille, 28 prosenttia (30) osakkeisiin ja 13 prosenttia (15) muihin instrumentteihin. Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin vuodelta 2017 oli 6,5 prosenttia (7,2). Vuoden 2017 lopussa korkosijoitusten duraatio oli 2,0 vuotta (1,9) ja keskimääräinen maturiteetti 2,2 vuotta (2,3). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla (running yield) ilman valuuttariskin suojauskustannusta oli 31.12.2017 2,4 prosenttia (2,9).

Eriytetyn kannan katteena olevien sijoitusten arvo oli 1,1 miljardia euroa (1,2), josta 77 prosenttia (75) oli sijoitettu korkoinstrumentteihin, 6 prosenttia (10) rahamarkkinoille, 11 prosenttia (8) osakkeisiin ja 6 prosenttia (7) muihin instrumentteihin. Eriytetyn kannan sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin tammi - joulukuussa 2017 oli 1,8 prosenttia (4,7). Vuoden 2017 lopussa korkosijoitusten duraatio oli 2,6 vuotta (2,4) ja keskimääräinen maturiteetti 3,3 vuotta (3,5). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla (running yield) ilman valuuttariskin suojauskustannusta oli joulukuun 2017 lopussa 2,1 prosenttia (1,8).

Sekä kustannus- että riskiliikkeen tulokset nousivat uusiin ennätyksiin. Kustannusliikkeen tulos oli 33 miljoonaa euroa (26) ja riskiliikkeen tulos 35 miljoonaa euroa (31).

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo vuonna 2017 oli 960 miljoonaa euroa (1 116). Danske Bankin jakelukanavan kautta kertynyt maksutulo supistui noin 100 miljoonaa euroa. Sijoitussidonnaisista vakuutuksista kertyi maksutuloa 850 miljoonaa euroa (973).

Lisätietoja kannansiirrosta Danske Bankille osiossa Mandatum Lifen kannansiirto Danske Bankille.

Mandatum Lifen vakavaraisuusasemaa on kuvattu Vakavaraisuus-osiossa.