Pääomitus

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR)

Topdanmark-konsernin vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) lasketaan seuraavasti:

  • Topdanmark Forsikring A/S laskee suurimman osan vahinko- ja terveysriskeistä sekä niitä vastaavasta pääomavaatimuksesta ​​itse kehittämällään mallilla. Muut riskit ja niiden SCR:t lasketaan Solvenssi II -standardikaavalla. Näitä moduulikohtaisia SCR-lukuja käytetään syötteinä yrityksen SCR:n laskennassa. Tätä laskentaprosessia kutsutaan osittaiseksi sisäiseksi malliksi, ja sen on hyväksynyt Tanskan finanssivalvonta. Topdanmark Livsforsikring A/S ja Nykredit Liv A/S laskevat moduulikohtaiset SCR:t sekä kokonais-SCR:n yksinomaan Solvenssi II -standardikaavalla.
  • Tanskan finanssivalvonta on antanut Topdanmarkille luvan käyttää volatiliteettikorjattua Solvenssi II -korkokäyrää.
  • Topdanmark-konsernin vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) lasketaan osittaisella sisäisellä mallilla ja mallikohtaisia yritysten ​​vakavaraisuuspääomavaatimuksia (SCR) käytetään syötteenä.

Kun Topdanmark soveltaa vahinkovakuutuksen sisäistä malliaan, Topdanmark-konsernin osittaisen sisäisen mallin vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) on 710 miljoonaa Tanskan kruunua alhaisempi kuin vastaava luku, jos Topdanmark olisi käyttänyt yksinomaan Solvenssi II -standardikaavaa.

Koska Topdanmark-konsernin Solvenssi II -standardikaavan mukaisia vakavaraisuuspääomavaatimuslukuja (SCR) käytetään syötteenä Sampo-konsernin vakavaraisuuspääomavaatimuksen (SCR) laskennassa, myös tässä yhteydessä julkistetaan vastaavat Solvenssi II -standardikaavan mukaiset vakavaraisuuspääomavaatimusluvut. Näin ollen erilliset standardikaavan mukaiset vakavaraisuuspääomavaateet riskeittäin esitetään alla olevassa taulukossa bruttomääräisinä ja vastuuvelan tappioita vaimentava vaikutus esitetään yhtenä lukuna. Topdanmark sitä vastoin keskittyy omassa tilinpäätösjulkaisussaan osittaisen sisäisen mallin tuloksiin käyttäen nettolukuja, jotka kuvaavat riskejä tarkemmin. Topdanmark julkaisee myöhemmin myös standardikaavan mukaiset tulokset omassa Vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevassa kertomuksessaan. Alla esitetty standardikaavan mukainen SCR ja sen komponentit vuoden 2017 lopussa oli 514 miljoonaa euroa kuten on raportoitu Tanskan finanssivalvonnalle. Raportoitu vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) on sama riippumatta siitä, lasketaanko se brutto- vai nettoperiaatteella.

Topdanmarkin vakavaraisuus 31.12.2017

Oma varallisuus

Pääomasuunnitelman tavoitteena on Topdanmarkin strategiaan ja riskinottohalukkuuteen pohjautuen arvioida tulevia pääomia ja vakavaraisuuspääomavaatimuksia (SCR) olettaen, että yritykset jatkavat toimintaansa omien odotustensa mukaisesti. Tuleviin pääomiin vaikuttavat voitot, osingot, osakeannit, pääomalainainstrumenttien muutokset tai riskinsiirrot käyttäen esimerkiksi jälleenvakuutusta. Pääomaennuste päivitetään tuoreimmilla liiketoimintaennusteilla seuraavan viiden vuoden ajalta.

Yhtiö- ja konsernitasolla oman varallisuuden lähtökohtana on hyväksyttävä oma pääoma, jota oikaistaan korjaavilla erillä, joista merkittävimmät esitetään alla:

Oma varallisuus:

Oma pääoma
- Ehdotettu osingonjako
+ Laskennallinen vero varmuusrahastosta
+ Riskimarginaali
-  Aineettomat hyödykkeet
+ Verot
+ Käytettävissä oleva osuus Tier 1 luokkaan luettavasta huonomman etuoikeuden lainasta
(enintään 20 % Tier 1 pääomasta)
+ Käytettävissä oleva osuus huonomman etuoikeuden velasta (enintään 50 % SCR:stä)
Oma varallisuus

Osingot vähennetään tilinpäätöspäivänä. Ylimääräinen osinko vähennetään, kun hallitus päättää näin yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella.

Vuoden 2017 lopussa Topdanmarkin hyväksyttävä oma varallisuus oli 6 370 miljoonaa Tanskan kruunua (vuoden 2016 lopussa 6 348 miljoonaa Tanskan kruunua) kuten esitetään taulukossa Topdanmarkin hyväksyttävät omat varat 31.12.2017 ja 31.12.2016.

Topdanmarkin hyväksyttävät omat varat 31.12.2017 ja 31.12.2016
Milj. e Milj. e
Topdanmark 2017 2016
Luokka 1 Yhteensä 674,3 670,3
Osakepääoma 12,1 12,8
Täsmäytyserä 608,5 602,4
Etuoikeudeltaan huonommat velat 53,7 55,1
Luokka 2 Yhteensä 181,2 182,4
Etuoikeudeltaan huonommat velat 181,2 182,4
Verottamattomat varaukset 0,0 0,0
Luokka 3 Yhteensä 0,0 0,0
Laskennalliset verosaamiset 0,0 0,0
Hyväksyttävä oma varallisuus, konsolidointimenetelmä 855,6 852,7

Hyväksyttävät omat varat sisältävät seuraavat Topdanmarkin Solvenssi II:n mukaiset pääomalainat 31.12.2017. Sampo-konsernin omistusosuus kyseisistä varoista on:

Topdanmarkin Solvenssi II -sääntöjen mukaiset huonomman etuoikeuden velkakirjat 31.12.2017
Liikkeeseenlaskija Instrumentti Nimellismäärä EUR määrä First call* Luokittelu Sampo-konsernin portfoliossa
Topdanmark Forsikring A/S (Tanska) 10NC5 DKK 500 000 000 67 051 970 11.12.2020 Luokka 2 DKK 135 000 000
Topdanmark Forsikring A/S (Tanska) 10NC5.5 DKK 850 000 000 114 172 118 11.6.2021 Luokka 2 DKK 270 000 000
Topdanmark A/S (Tanska) PerpNC5 DKK 400 000 000 53 728 055 23.11.2022 Luokka 1 DKK 120 000 000
234 952 143
*) Ensimmäinen mahdollinen lunastuspäivä