Markkinariskit ja sijoitustoiminnan tulos

Tässä kappaleessa kuvataan Mandatum Lifen markkinariskiä koskien laskuperustekorkoista liiketoimintaa eli sitä osaa liiketoiminnasta, jonka osalta Mandatum Life kantaa sijoitusriskin.

Mandatum Lifessa markkinariskin hallinta perustuu vastuuvelkoja, odotettuja kassavirtoja, korkotasoa sekä tarkasteluhetken vakavaraisuusasemaa koskevaan analyysiin. Kaikkia laskuperustekorkoisia vastuuvelkoja koskevat yhteiset tekijät ovat takuutuotto ja lisäedut. Mandatum Lifen vastuuvelkojen kassavirrat ovat melko hyvin ennustettavissa, koska suurimmassa osassa yhtiön laskuperustekorkoisia vakuutuksia takaisinlunastukset ja lisäsijoitukset eivät ole mahdollisia.

Mandatum Lifessa markkinariskit aiheutuvat pääosin osakesijoituksista ja korkosijoitusten korkoriskistä sekä laskuperustekorkoisista vakuutusveloista. Henkivakuutustoiminnassa merkittävin korkoriski aiheutuu siitä, jos korkosijoitusten tuotto pitkällä aikavälillä ei ole vähintään yhtä suuri kuin vastuuvelan laskuperustekorot. Tämän riskin todennäköisyys kasvaa, kun markkinakorot laskevat ja pysyvät alhaisella tasolla. Taseen vastuuvelan ja korkosijoitusten välistä duraatioeroa tarkastellaan ja hallitaan jatkuvasti. Sisäiseen riskinkantokykymalliin perustuvia kontrollirajoja käytetään riittävän pääoman varmistamiseksi ja hallinnoimiseksi erilaisissa markkinatilanteissa.

Mandatum Life on varautunut alhaisiin korkoihin velkojen osalta muun muassa pienentämällä laskuperustekoron minimimäärää uusissa vakuutuksissa ja täydentämällä vastuuvelkaa käyttämällä alhaisempaa diskonttokorkoa. Lisäksi olemassa olevia sopimuksia on muutettu jälleensijoitusriskin paremman hallinnan mahdollistamiseksi. Takuutuotot ja muut laskuperustekorkoisen vastuuvelan keskeiset piirteet esitetään kappaleessa Vakuutusriskit ja tuottokehitys.

Pääosa sijoitussalkuista koostuu korkosijoituksista ja listatuista osakesijoituksista, mutta vaihtoehtoisten sijoitusten – kiinteistö-, pääoma-, biometriset ja muut vaihtoehtoiset sijoitukset – rooli on myös merkittävä, ollen 11,7 prosenttia sijoituksista.

Sijoitusten allokaatiot ja korkosijoitusten keskimääräinen maturiteetti vuoden 2017 ja 2016 lopussa esitetään Sijoitusten allokaatio, Mandatum Life, 31.12.2017 ja 31.12.2016 -taulukossa.

 

Sijoitusallokaatio Mandatum Life, 31.12.2017 ja 31.12.2016
Mandatum Life Mandatum Life
31.12.2017 31.12.2016
Omaisuuslaji Markkina-
arvo,
Milj. e
Osuus Keski-
määräinen
maturiteetti,
vuotta
Markkina-
arvo,
Milj. e
Osuus Keski-
määräinen
maturiteetti,
vuotta
Korkosijoitukset yhteensä 3 953 63 % 2,5 3 938 60 % 2,7
Rahamarkkinasijoitukset ja kassavarat 904 14 % 0,0 859 13 % 0,5
Valtioiden joukkovelkakirjalainat 54 1 % 2,5 64 1 % 5,1
Muut joukkovelkakirjalainat, rahastot ja lainat 2 994 48 % 3,2 3 009 46 % 3,3
Katetut jvk-lainat 163 3 % 2,0 178 3 % 2,6
Investment grade
-jvk-lainat ja lainat
1 793 29 % 2,8 1 586 24 % 2,7
High-yield -jvk-lainat
ja lainat
760 12 % 3,2 884 13 % 3,7
Heikomman etuoikeuden
lainat / Tier 2
55 1 % 7,3 52 1 % 8,1
Heikomman etuoikeuden
lainat / Tier 1
223 4 % 6,6 310 5 % 4,7
Suojaukset - Koronvaihtosopimukset 0 0 % - 0 0 % -
Vakuutuskirjalainat 0 0 % 1,8 6 0 % 1,9
Listatut osakkeet yhteensä 1 578 25 % - 1 737 26 % -
Suomi 494 8 % - 623 9 % -
Pohjoismaat 0 0 % - 1 0 % -
Muut maat 1 084 17 % - 1 114 17 % -
Vaihtoehtoiset sijoitukset yhteensä 731 12 % - 907 14 % -
Kiinteistöt 214 3 % - 278 4 % -
Pääomarahastosijoitukset* 226 4 % - 269 4 % -
Biometriset 16 0 % - 26 0 % -
Hyödykkeet 0 0 % - 0 0 % -
Muut vaihtoehtoiset 274 4 % - 334 5 % -
Kaupankäyntitarkoituksessa
tehdyt johdannaiset
2 0 % - 0 0 % -
Omaisuuslajit yhteensä 6 263 100 % - 6 582 100 % -
Valuuttapositio, brutto 679 - - 833 - -
*Pääomasijoitukset sisältävät myös suorat sijoitukset listaamattomiin yhtiöhin
Vuosittaiset sijoitustuotot markkina-arvoin vuodesta 2008 Mandatum Life

Korko- ja osakesijoitusten markkinariskit

Korko- ja osakepositiot esitetään toimialasektorin, omaisuuslajin ja luottoluokan mukaan mukaan lukien jälleenvakuutukseen ja johdannaistransaktioihin liittyvät vastapuoliriskipositiot. Vastapuoliriskejä on kuvattu tarkemmin kappaleessa Vastapuoliriski. Johdannaisten käsittelyyn liittyvien eroavaisuuksien vuoksi tämän taulukon luvut eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia muiden vuosikertomuksen taulukoiden kanssa.

Positiot toimialasektorin, omaisuuslajin ja luottoluokan mukaan Mandatum Life, 31.12.2017
Milj. e AAA AA+
-
AA-
A+
-
A-
BBB+
-
BBB-
BB+
-
C
D Luokittele-
maton
Korko-
sijoitukset yhteensä
Listatut osakkeet Muut Vastapuoli-
riski
Yhteensä Muutos
31.12.2016
Perusteollisuus 0 0 13 8 24 0 38 82 63 0 0 145 -124
Pääomahyödykkeet 0 0 38 10 0 0 101 148 160 0 0 308 36
Kulutustavarat 0 24 104 79 30 0 33 270 238 0 0 508 -77
Energia 0 27 0 0 0 0 18 45 7 0 0 52 -28
Rahoitus 0 481 1 463 244 24 0 0 2 212 38 1 2 2 253 191
Valtiot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18
Valtioiden takaamat jvk-lainat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terveydenhuolto 0 29 17 8 42 0 58 153 47 0 0 200 11
Vakuutus 0 0 1 52 0 0 0 54 3 8 0 64 -14
Media 0 0 14 0 0 0 16 30 0 0 0 30 -11
Pakkaus 0 0 0 0 19 0 9 28 1 0 0 28 -40
Julkinen sektori, muut 0 37 42 0 0 0 0 80 0 0 0 80 9
Kiinteistöala 0 0 1 32 0 0 37 70 0 185 0 255 -56
Palvelut 0 0 0 20 49 0 66 135 86 0 0 221 -10
Teknologia ja elektroniikka 15 0 44 0 27 0 11 96 119 0 0 215 -17
Telekommunikaatio 0 0 0 45 8 0 16 69 32 0 0 102 -6
Liikenne 0 0 4 3 11 0 8 26 27 0 0 53 9
Yhdyskuntapalvelut 0 2 1 115 25 0 0 142 0 0 0 142 -24
Muut 0 0 0 0 4 0 2 7 0 36 0 42 -37
Arvopaperistetut jvk-lainat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vakuudelliset jvk-lainat 141 12 0 10 0 0 0 163 0 0 0 163 -15
Sijoitusrahastot 0 0 0 0 0 0 142 142 760 500 0 1 402 -120
Vastapuoliyhteisö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 -1
Yhteensä 155 612 1 741 626 263 0 555 3 952 1 578 731 6 6 267 -342
Muutos 31.12.2016 -22 -223 485 -90 -220 0 84 14 -159 -176 -21 -342

Investment-grade -luokituksen ulkopuolella olevien korkosijoitusten merkitys on huomattava Mandatum Lifen portfoliossa, vaikkakaan niiden määrä ei ole tällä hetkellä korkeimmillaan. Osa pohjoismaisten pankkien liikkeeseen laskemista rahamarkkina arvopapereista ja pohjoismaisissa pankeissa olevista käteissijoituksista muodostavat likviditeettibufferin korkosijoitusten sisällä. Tällä hetkellä näiden sijoitusten kokonaismäärä on suurempi kuin mitä tarvitaan likviditeettitarkoituksiin.

Pohjoismainen osakeportfolio sisältää lähes ainoastaan suoria sijoituksia suomalaisiin osakkeisiin ja niiden osuus osakeportfoliosta on noin kolmannes. Kaksi kolmasosaa osakesijoituksista on allokoitu globaalisti ja ne koostuvat pääosin rahastosijoituksista, mutta suorien sijoitusten merkitys on kasvussa myös tämän portfolion osalta.

 

Listattujen osakesijoitusten jakauma maantieteellisesti Mandatum Life, 31.12.2017 ja 31.12.2016
31.12.2017 31.12.2016
Mandatum Life % Milj. e % Milj. e
Tanska 0 % 0 0 % 0
Norja 0 % 0 0 % 0
Ruotsi 0 % 0 0 % 1
Suomi 31 % 494 36 % 623
Länsi-Eurooppa 40 % 637 31 % 541
Itä-Eurooppa 1 % 20 1 % 19
Pohjois-Amerikka 16 % 251 24 % 420
Latinalainen Amerikka 0 % 0 0 % 0
Kaukoitä 11 % 176 8 % 135
Japani 0 % 0 0 % 0
Yhteensä 1 578 1 737

Vaihtoehtoiset sijoitukset

Mandatum Lifessa vaihtoehtoisten sijoitusten merkitys on ollut vuosien kuluessa huomattava. Tämänhetkinen allokaatio-osuus on noin 12 prosenttia. Näiden sijoitusten allokaatio-osuus aiotaan pitää nykyisellä tasolla.

Kokonaisportfolion osalta pääomasijoitukset ovat pienentyneet. Samalla Mandatum Life on lisännyt vastuitaan valikoiduissa high yield -rahastoissa. Omaisuuslajeja ovat useimmissa tapauksissa hallinnoineet ulkoiset omaisuudenhoitajat, poikkeuksena kiinteistösijoitusportfolio, jota hallinnoi Sampo-konsernin oma kiinteistösijoitusyksikkö. Kiinteistösijoitusportfolio sisältää sekä suorat kiinteistösijoitukset että epäsuorat sijoitukset kiinteistösijoitusrahastoihin samoin kuin kiinteistöyhtiöiden osakkeisiin. Kiinteistösijoitusportfolio on ollut melko vakaa.

Taseen markkinariskit

Mandatum Lifen hallitus hyväksyy vuosittain sekä eriytettyä omaisuutta että muuta yhtiön sijoitusriskillä olevaa omaisuutta koskevat sijoituspolitiikat. Näissä politiikoissa määritetään sijoitustoiminnan periaatteet ja limiitit ja ne perustuvat vakuutusvelkojen ominaisuuksiin, riskinottokykyyn sekä osakkeenomistajien tuottotavoitteisiin.

Eriytetylle omaisuudelle tehdyssä sijoituspolitiikassa määritellään riskinkantokyky ja tähän liittyvät seurantarajat. Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan tulevien lisäetujen vastuun kantaa ensimmäisenä mahdolliset sijoitustoiminnan tappiot ja siten myös riskinkantokyky perustuu tulevien lisäetujen vastuun määrään. Eri seurantarajat perustuvat määriteltyihin omaisuuden stressitesteihin.

Muuta sijoitusomaisuutta koskevassa sijoituspolitiikassa määritetään seurantarajat hyväksyttävälle riskien enimmäismäärälle ja tätä vastaavat riskienhallintakeinot. Seurantarajat on asetettu Solvenssi II -säännösten mukaisen SCR:n päälle ja niiden tasot perustuvat ennalta määriteltyihin omaisuuden stressitesteihin. Yllämainittujen seurantarajojen rikkoutuessa tasehallintakomitea tiedottaa asiasta hallitusta ja hallitus tekee pääomitukseen ja taseen markkinariskeihin liittyvät päätökset.

Mandatum Lifen laskuperustekorollisen vastuuvelan kassavirrat ovat suhteellisen hyvin ennakoitavissa, koska sopimusten takaisinostot ja ylimääräiset lisäsijoitukset ovat rajoitettuja suurimmassa osassa yhtiön laskuperustekorollisia vakuutuksia. Lisäksi yhtiön korvausmenoihin ei sisälly merkittävää inflaatioriskiä.

Sijoitustoiminnan pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa hyväksyttävällä riskitasolla riittävä tuotto, jotta laskuperustekorko, kohtuusperiaatetulkinnan mukaiset asiakashyvitykset sekä omistajien tuottovaatimus voidaan kattaa. Pitkällä aikavälillä merkittävin riski on se, ettei korkosijoituksilla saavuteta vastaavalle vastuuvelalle taattua vähimmäistuottoa. Sijoitus- ja pääomituspäätösten lisäksi Mandatum Life on tehnyt toimenpiteitä vakuutusvelkojen osalta hallitakseen taseen korkoriskiä. Yhtiö on alentanut uusien sopimusten laskuperustekorkoa, täydentänyt vastuuvelkaa korkotäydennyksillä sekä muokannut olemassa olevien sopimusten ehtoja ja hallinnointiprosesseja tavalla, jotka mahdollistavat korkoriskin tehokkaamman hallinnan.

Korkoriski

Mandatum Lifen taloudellinen asema heikkenee korkojen laskiessa tai pysytellessä alhaisella tasolla, koska yhtiön velkojen duraatiot ovat varojen duraatioita pidempiä. Kasvava osa Mandatum Lifen liiketoiminnasta eli sijoitussidonnainen sekä henki- ja sairausvakuutus -liiketoiminta ei ole korkoherkkä, mikä osittain pienentää yhtiön kokonaiskorkoriskiä.

Korkosijoitusten keskimääräinen duraatio oli 2,1 vuotta huomioiden suojaavien johdannaisten vaikutus. Vastaava vakuutusvelkojen duraatio oli noin 10 vuotta. Korkoriskiä hallitaan taseen tasolla muuttamalla varojen duraatiota ja käyttämällä korkojohdannaisia.

Valuuttariski

Valuuttariski voidaan jakaa transaktioriskiin ja translaatioriskiin. Mandatum Life on alttiina transaktioriskille, jolla tarkoitetaan valuuttariskiä, joka syntyy sopimuspohjaisista ulkomaanvaluutan määräisistä kassavirroista. Tarkempi määrittely valuuttariskistä on nähtävissä liitteessä 2 (Riskien määritelmät).

Mandatum Lifessa transaktioriskiä syntyy lähinnä sijoituksista muihin valuuttoihin kuin euroon, koska yhtiön vastuuvelka on lähes täysin euromääräistä. Mandatum Life ei automaattisesti sulje ulkomaan valuutassa olevia valuuttapositioitaan, vaan valuuttariskistrategia perustuu valuuttapositioiden aktiiviseen hallintaan. Tavoitteena on saavuttaa tuottoa suhteessa tilanteeseen, jossa valuuttakurssiriskeiltä on täysin suojauduttu.

Mandatum Lifen transaktioriskipositiot euroa vastaan on esitetty Transaktioriskipositio, Mandatum Life, 31.12.217 -taulukossa. Taulukossa on esitetty avoimet transaktioriskipositiot valuutoittain sekä niiden arvon muutos olettaen perusvaluutan 10 prosentin yleinen heikentyminen.

Transaktioriskipositio Mandatum Life, 31.12.2017
Kotivaluutta EUR USD JPY GBP SEK NOK CHF DKK Muut Yhteensä, netto
Mandatum Life Milj. e
Vastuuvelka 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 -2
Sijoitukset 0 2 054 4 136 52 9 186 20 143 2 603
Johdannaiset 0 -1 744 -3 -134 77 102 -182 -13 -30 -1 928
Transaktioriskipositio, yhteensä, netto, Mandatum Life 0 310 1 2 127 111 4 7 113 674
Herkkyys: EUR -10 % 0 31 0 0 13 11 0 1 11 67

Likviditeettiriski

Likviditeettiriskillä on suhteellisen vähän merkitystä, sillä useimmissa liiketoiminnoissa velat ovat verrattain vakaita ja ennustettavia ja riittävä osa sijoitusvaroista on käteistä ja lyhytaikaisia rahamarkkinainstrumentteja.

Henkivakuutusyhtiöissä yleisesti suuri muutos takaisinostojen määrässä voisi vaikuttaa likviditeettiasemaan. Mandantum Lifessa kuitenkin vain suhteellisen pieni määrä vakuutussopimuksista voidaan lopettaa ennenaikaisesti ja sen vuoksi korvauskuluista aiheutuvat lyhyen aikavälin kassavirrat on mahdollista ennustaa hyvin tarkasti.

Vastuuvelan sekä rahoitusvarojen ja -velkojen maturiteetit on esitetty Kassavirrat sopimukseen perustuvan maturiteetin mukaan, Mandatum Life, 31.12.2017 -taulukossa. Korkosijoitusten keskimääräinen maturiteetti oli 2,5 vuotta Mandatum Lifessa. Taulukossa esitetään rahoitustarve, joka aiheutuu rahoitusvarojen ja -velkojen sekä vastuuvelan odotetuista kassavirroista.

 

Kassavirrat sopimukseen perustuvan maturiteetin mukaan Mandatum Life, 31.12.2017
Kirjanpitoarvo Rahavirrat
Milj. e Kirjanpitoarvo
yhteensä
Kirjanpitoarvo ilman sopimuksellista eräpäivää Kirjanpitoarvo
sopimukseen perustuva eräpäivä
2018 2019 2020 2021 2022 2023-2032 2033-
Mandatum Life
Rahoitusvarat 6 210 3 287 2 923 486 381 773 345 768 397 16
joista koronvaihtosopimuksia 2 0 2 0 0 0 0 0 1 2
Rahoitusvelat 168 0 168 -9 -4 -5 -5 -5 -64 -215
joista koronvaihtosopimuksia -1 0 -1 0 0 0 0 1 -2 0
Vastuuvelka 4 026 0 4 026 -503 -328 -328 -300 -275 -1 908 -1 391
Taulukossa rahoitusvarat ja -velat on jaettu sopimuksiin, joiden maturiteetti on sopimuksessa määritetty sekä muihin sopimuksiin. Muiden sopimusten kassavirtaprofiilin esittämisen sijasta niille esitetään ainoastaan kirjanpitoarvo. Lisäksi taulukossa on esitetty vastuuvelan odotetut kassavirrat jälleenvakuutuksen jälkeen. Erien luonteesta johtuen, näihin lukuihin liittyy epävarmuutta.

Mandatum Lifella on yksi liikkeeseen laskettu velka ja siten jälleenrahoitusriski on merkityksetön.