Markkinariskit ja sijoitustoiminnan tulos

Sijoitusportfoliosta, joka oli 11 685 miljoonaa euroa (12 192 miljoonaa euroa), suurin osa on korkosijoituksia ja listattuja osakesijoituksia. Iso osa korkosijoituksista kohdentui rahoitussektorille. Kiinteistöjen, pääomasijoitusten, biometristen sijoitusten ja muiden vaihtoehtoisten sijoitusten osuus oli vähäinen.

Sijoitusten allokaatio, If Vahinkovakuutus, 31.12.2017 ja 31.12.2016 -taulukossa esitetään sijoitussalkkujen koostumus omaisuuslajeittain sekä korkosijoitusten keskimääräiset maturiteetit vuoden 2017 ja 2016 lopussa.

Sijoitusallokaatio If Vahinkovakuutus, 31.12.2017 ja 31.12.2016
If Vahinkovakuutus If Vahinkovakuutus
31.12.2017 31.12.2016
Omaisuuslaji Markkina-
arvo,
Milj. e
Osuus Keski-
määräinen
maturiteetti,
vuotta
Markkina-
arvo,
Milj. e
Osuus Keski-
määräinen
maturiteetti,
vuotta
Korkosijoitukset yhteensä 10 200 87 % 2,7 10 624 87 % 2,8
Rahamarkkinasijoitukset ja kassavarat 575 5 % 0,1 992 8 % 0,3
Valtioiden joukkovelkakirjalainat 1 040 9 % 2,5 1 231 10 % 3,1
Muut joukkovelkakirjalainat, rahastot ja lainat 8 584 73 % 2,9 8 401 69 % 3,1
Katetut jvk-lainat 3 084 26 % 2,6 2 967 24 % 3,1
Investment grade
-jvk-lainat ja lainat
3 490 30 % 2,9 3 404 28 % 2,9
High-yield -jvk-lainat
ja lainat
1 344 12 % 2,8 1 461 12 % 3,0
Heikomman etuoikeuden
lainat / Tier 2
343 3 % 4,7 278 2 % 4,5
Heikomman etuoikeuden
lainat / Tier 1
323 3 % 3,2 292 2 % 3,9
Suojaukset - Koronvaihtosopimukset 0 0 % - 0 0 % -
Vakuutuskirjalainat 0 0 % 0,0 0 0 % 0,0
Listatut osakkeet yhteensä 1 448 12 % - 1 527 13 % -
Suomi 0 0 % - 0 0 % -
Pohjoismaat 151 1 % - 1 147 9 % -
Muut maat 1 298 11 % - 380 3 % -
Vaihtoehtoiset sijoitukset yhteensä 39 0 % - 44 0 % -
Kiinteistöt 20 0 % - 22 0 % -
Pääomarahastosijoitukset 19 0 % - 23 0 % -
Biometriset 0 0 % - 0 0 % -
Hyödykkeet 0 0 % - 0 0 % -
Muut vaihtoehtoiset 0 0 % - 0 0 % -
Kaupankäyntitarkoituksessa
tehdyt johdannaiset
-3 0 % - -3 0 % -
Omaisuuslajit yhteensä 11 685 100 % - 12 192 100 % -
Valuuttapositio, brutto 207 0 % 99 - -

Vuoden 2017 aikana osakkeet ovat tuottaneet hyvin, marginaalit ovat kaventuneet ja markkinavolatiliteetti on pienentynyt jonkin verran. Sijoitusten tuotto oli 2,6 prosenttia vuonna 2017. Sijoitusten keskimääräinen tuotto on ollut 4.1 prosenttia vuosina 2008–2017. Tuotot ovat olleet laskusuuntaisia alentuneista koroista ja kaventuneista luottomarginaaleista johtuen. Sijoitustuotot ovat kuitenkin olleet riittävät vakuutustoiminnan hyvä kannattavuus huomioon ottaen.

Vuotuiset sijoitustuotot markkina-arvoin 2008–2017 If Vahinkovakuutus
%

If Vahinkovakuutuksen sijoitusten hallintastrategia on konservatiivinen. Osakkeiden osuus on pieni ja korkosijoitusten duraatio lyhyt.

Sijoituskomitea seuraa ja valvoo aktiivisesti sijoitusten kehitystä ja markkinariskejä kuukausittain ja niistä raportoidaan ORSA-komitealle neljännesvuosittain. Lisäksi limiittejä (allokaatiolimiitit, liikkeeseenlaskija- ja vastapuolilimiitit, korkojen ja luottoriskimarginaalien herkkyyslimiitit) seurataan säännöllisesti samoin kuin viranomaisten asettamia vakavaraisuusvaatimuksia.

Korko- ja osakesijoitusten markkinariskit

Spread- ja osakeriski

Spread- ja osakeriski on peräisin vain taseen saamisista. Sijoitukset korko- ja osakeinstrumentteihin on esitetty toimialasektoreittain, omaisuuslajeittain ja luottoluokittain alla olevassa taulukossa, jossa esitetään myös jälleenvakuutus- ja johdannaisvastapuoliin liittyvät riskipositiot. Luottotappioriskejä käsitellään tarkemmin Vastapuoliriskit-osiossa. Johdannaisten käsittelyyn liittyvien eroavaisuuksien vuoksi tämän taulukon luvut eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia muiden vuosikertomuksen taulukoiden kanssa.

Positiot toimialasektoreittain, omaisuuslajeittain ja luottoluokittain If Vahinkovakuutus, 31.12.2017
Milj. e AAA AA+
-
AA-
A+
-
A-
BBB+
-
BBB-
BB+
-
C
D Luokittele-
maton
Korko-
sijoitukset yhteensä
Listatut osakkeet Muut Vastapuoli-
riski
Yhteensä Muutos
31.12.2016
Perusteollisuus 0 0 31 58 1 0 52 143 40 0 0 183 23
Pääomahyödykkeet 0 0 89 53 0 0 30 173 521 0 0 694 -4
Kulutustavarat 0 106 222 301 0 0 76 706 311 0 0 1 017 49
Energia 0 41 30 0 53 0 154 278 6 0 0 284 -137
Rahoitus 0 968 1 250 444 22 0 26 2 710 28 0 6 2 744 -370
Valtiot 92 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 92 -31
Valtioiden takaamat jvk-lainat 43 77 0 0 0 0 0 120 0 0 0 120 -36
Terveydenhuolto 7 10 32 42 0 0 8 99 66 0 0 166 23
Vakuutus 0 0 40 63 27 0 22 152 0 0 60 212 -5
Media 0 0 0 0 0 0 22 22 0 0 0 22 -13
Pakkaus 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 5 0
Julkinen sektori, muut 674 155 0 0 0 0 0 829 0 0 0 829 -123
Kiinteistöala 0 6 92 80 8 0 489 674 0 20 0 694 91
Palvelut 0 0 0 65 23 0 89 177 0 0 0 177 -12
Teknologia ja elektroniikka 8 0 36 0 0 0 34 78 5 0 0 83 -21
Telekommunikaatio 0 0 0 120 0 0 49 169 60 0 0 229 18
Liikenne 0 72 7 53 0 0 167 299 7 0 0 306 -73
Yhdyskuntapalvelut 0 0 31 244 46 0 44 364 0 0 0 364 -77
Muut 0 26 0 0 0 0 12 39 0 0 0 39 22
Arvopaperistetut jvk-lainat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vakuudelliset jvk-lainat 3 020 63 0 0 0 0 0 3 084 0 0 0 3 084 117
Sijoitusrahastot 0 0 0 0 0 0 0 0 403 19 0 422 20
Vastapuoliyhteisö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 3 845 1 525 1 860 1 523 180 0 1 279 10 212 1 448 39 66 11 765 -538
Muutos 31.12.2016 -17 -413 -162 274 -142 0 45 -413 -78 -5 -42 -538

Suurin osa korkosijoituksista on tehty investment grade -sijoituksiin ja tällä hetkellä pohjoismaisten kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen merkitys on keskeinen, samoin kuin rahoitussektorin liikkeeseenlaskijana. Rahamarkkinasijoitukset, käteinen ja valtioiden investment grade -joukkovelkakirjalainat muodostavat likviditeettibufferin.

Suurin osa osakesijoituksista on yksitellen valittuja suoria sijoituksia pohjoismaisille markkinoille. Kun sijoitetaan muihin kuin pohjoismaisiin osakkeisiin, rahastoihin tai muihin sijoitusinstrumentteihin, käytetään pääosin ulkopuolisten managereiden hallinnoimia sijoitusvälineitä. Osakepositioissa tapahtuneet muutokset voidaan nähdä Listattujen osakesijoitusten jakauma maantieteellisesti, If Vahinkovakuutus, 2017 ja 2016 -taulukossa.

Listattujen osakesijoitusten jakauma maantieteellisesti If Vahinkovakuutus, 2017 ja 2016
31.12.2017 31.12.2016
If Vahinkovakuutus % Milj. e % Milj. e
Tanska 0 % 5 1 % 9
Norja 10 % 149 13 % 195
Ruotsi 62 % 891 62 % 944
Suomi 0 % 0 0 % 0
Länsi-Eurooppa 10 % 151 11 % 162
Itä-Eurooppa 0 % 0 0 % 0
Pohjois-Amerikka 6 % 87 6 % 88
Latinalainen Amerikka 2 % 28 2 % 25
Kaukoitä 9 % 137 7 % 105
Japani 0 % 0 0 % 0
Yhteensä 1 448 1 527

Taseen markkinariskit

Tasehallinnan (ALM) riskit

ALM-riskin määritelmä on saatavilla liitteessä 2 (Riskien määritelmät).

ALM-riski huomioidaan riskinottohalukkuuden kautta ja sen hallinta ja hallinnointi perustuvat If Vahinkovakuutuksen Sijoituspolitiikkoihin. Yleisesti ottaen, jotta ALM-riskit pidetään yleisen riskinottohalukkuuden sisällä, vakuutusvelkojen kassavirrat sovitetaan yhteen sijoittamalla korkoinstrumentteihin, jotka ovat samassa valuutassa kuin vastaavat velat, tai mikäli hyvän riski-tuottosuhteen tarjoavia varoja ei ole saatavilla velan valuutassa, käytetään valuuttajohdannaisia. Nykyisessä matalien korkojen ympäristössä varojen likvidiys on ollut sijoitusstrategian erityishuomion kohteena.

Korkoriski

Yleisesti ottaen korkojen aleneminen tai pysyminen alhaisella tasolla vaikuttaa negatiivisesti If Vahinkovakuutukseen, koska velkojen duraatio on pitempi kuin varojen duraatio. If Vahinkovakuutus on vuosien kuluessa alentanut yhdistettyä kulusuhdettaan vastatoimenpiteenä aleneviin korkoihin. Korkoherkkyys ilmaistuna korkosijoitusten keskimääräisenä duraationa oli 1,4 If Vahinkovakuutuksessa. Vastaava vakuutusvelkojen duraatio oli 6,5. Korkoriskiä hallitaan muuttamalla varojen ja korkojohdannaisten duraatiota perustuen markkinanäkemykseen ja riskinottohalukkuuteen.

Kirjanpidossa suurin osa vastuuvelasta on kirjattu nimellisarvoon. Merkittävä osa vastuuvelasta eli eläkemuotoinen korvausvastuu diskontataan kuitenkin viranomaissäännösten mukaisilla koroilla. Näin ollen kirjanpidon näkökulmasta If Vahinkovakuutus on pääosin altistunut inflaation ja viranomaissäännösten mukaisten diskonttokorkojen muutoksille. Taloudellisesta näkökulmasta, jonka mukaan vakuutusvelkojen rahavirrat diskontataan vallitsevilla markkinakoroilla, If Vahinkovakuutus on altistunut sekä inflaation että nimelliskorkojen muutoksille. Lisätietoja löytyy Vastuuvelkaan liittyvien riskien herkkyydet, If Vahinkovakuutus, 2017 -taulukossa Vahinkovakuutusriskit-osiossa.

Valuuttariski

If Vahinkovakuutus myöntää vakuutuksia, jotka ovat pääosin määritetty skandinaavisissa valuutoissa ja euroina. If Vahinkovakuutuksessa valuuttojen transaktioriskiä pienennetään yhdenmukaistamalla vastuuvelkojen valuutat vastaavien sijoitusten valuuttojen kanssa tai käyttämällä valuuttajohdannaisia. Näin ollen niin sanottu rakenteellinen korkoriski pienennetään ensin säännönmukaisesti, jonka jälkeen If Vahinkovakuutus voi ottaa lyhyttä tai pitkää korkoriskiä (aktiivista valuuttariskiä) asetettujen valuuttariskilimiittien sisällä. If Vahinkovakuutuksen transaktioriskipositiot Ruotsin kruunua vastaan on esitetty Transaktioriskipositio, If Vahinkovakuutus, 31.12.2017 -taulukossa. Taulukossa on esitetty avoimet transaktioriskipositiot valuutoittain sekä niiden arvon muutos olettaen perusvaluutan 10 prosentin yleinen heikentyminen.

Transaktioriskipositio If Vahinkovakuutus, 31.12.2017
Kotivaluutta EUR USD JPY GBP SEK NOK CHF DKK Muut Yhteensä, netto
If Vahinkovakuutus Milj. SEK
Vakuutustoiminta -3 472 -96 0 -2 -25 -2 125 -9 -820 -15 -6 564
Sijoitukset 1 876 1 495 0 0 0 2 147 0 68 1 5 587
Johdannaiset 1 494 -1 397 0 3 28 56 9 750 11 955
Transaktioriskipositio, yhteensä, netto, If Vahinkovakuutus -101 2 0 1 3 79 0 -2 -4 -22
Herkkyys: SEK -10 % -10 0 0 0 0 8 0 0 0 -2
If Vahinkovakuutuksen transaktioriskipositio Ruotsin kruunuissa kuvaa yhtiön sellaisten tytäryhtiöidensivuliikkeiden positioita, joiden kotivaluutta on muu kuin Ruotsin kruunu.

Transaktioriskin lisäksi If Vahinkovakuutus altistuu translaatioriskille, joka konsernin tasolla aiheutuu ulkomaan toiminnoista, jotka ovat muussa valuutassa kuin Ruotsin kruunussa. Translaatioriskiä ja sen hallintaa Sampo-konsernissa kuvataan liitteessä 4: Kannattavuus, riskit ja pääoma.

Likviditeettiriski

If Vahinkovakuutuksessa likviditeettiriski on rajallinen, koska vakuutusmaksut kerätään etukäteen ja suurten korvausmaksujen ajankohdat tiedetään yleensä jo kauan ennen niiden maksupäivää. Likviditeettiriskejä hallitaan maksuliikennetoiminnoissa, jotka vastaavat likviditeettisuunnittelusta. Likviditeettiriskiä vähennetään sijoittamalla likvideihin instrumentteihin. Saatavilla oleva rahoitusvarojen likviditeettipuskuri eli se osuus varoista, joka voidaan muuttaa rahaksi tiettynä ajanhetkenä, analysoidaan ja raportoidaan ORSA-komitealle.

Vastuuvelan sekä rahoitusvarojen ja -velkojen maturiteetit esitetään Kassavirrat sopimukseen perustuvan maturiteetin mukaan, If Vahinkovakuutus, 31.12.2017 -taulukossa. If Vahinkovakuutuksessa korkosijoitusten keskimääräinen maturiteetti oli 2,7 vuotta. Taulukossa esitetään rahoitusvarojen ja -velkojen samoin kuin vastuuvelkojen odotetuista saatavista ja maksettavista kassavirroista aiheutuva lisärahoitustarve.

Kassavirrat sopimukseen perustuvan maturiteetin mukaan If Vahinkovakuutus, 31.12.2017
Kirjanpitoarvo Rahavirrat
Milj. e Kirjanpitoarvo yhteensä Kirjanpitoarvo ilman sopimuksellista eräpäivää Kirjanpitoarvo sopimukseen perustuva eräpäivä 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2032 2033-
If Vahinkovakuutus
Rahoitusvarat 13 115 1 883 11 232 2 836 2 098 2 321 2 322 1 426 325 318
joista koronvaihtosopimuksia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahoitusvelat 940 15 925 -722 -12 -13 -326 -3 0 0
joista koronvaihtosopimuksia 2 0 2 -1 -1 -1 0 -3 0 0
Vastuuvelka 8 900 0 8 900 -3 019 -1 048 -628 -504 -310 -2 038 -1 885
Taulukossa rahoitusvarat ja -velat on jaettu sopimuksiin, joiden maturiteetti on sopimuksessa määritelty sekä muihin sopimuksiin. Muiden sopimusten kassavirtaprofiilin esittämisen sijasta niille esitetään ainoastaan kirjanpitoarvo. Lisäksi taulukossa on esitetty vastuuvelan odotetut kassavirrat jälleenvakuutuksen jälkeen. Erien luonteesta johtuen näihin lukuihin liittyy epävarmuutta.

If Vahinkovakuutuksella on suhteellisen vähäinen määrä rahoitusvelkoja ja siten konsernin jälleenrahoitusriski on suhteellisen pieni.