Ryhmän Solvenssi II -säännöstön mukainen oma varallisuus ja vakavaraisuusasema

Sampo-ryhmän oma varallisuus ja SCR Solvenssi II -säännöstön mukaisesti esitetään kuvassa Sampo-ryhmän vakavaraisuus Solvenssi II -säännöstön mukaan, 31.12.2017. Sampo-ryhmän hyväksyttävän oman varallisuuden suhde ryhmän SCR:ään vuoden 2017 lopussa oli 156 prosenttia (155 prosenttia). Vakavaraisuus oli riittävä vuoden jokaisena kvartaalina.

Topdanmarkin standardikaavalla laskemat SCR-luvut on nyt sisällytetty kokonaisuudessaan osaksi ryhmän konsolidoitua SCR:ää. Myös Topdanmarkin oma varallisuus on nyt konsolidoitu kokonaisuudessaan Sammon omaan varallisuuteen lukuun ottamatta sitä määräysvallattomille osakkeenomistajille kuuluvaa osuutta määrästä, jolla Topdanmarkin oma varallisuus ylittää standardikaavan SCR:n.

Sampo-ryhmän vakavaraisuus Solvenssi II -säännöstön mukaan 31.12.2017

Ryhmän SCR laski 51 miljoonalla eurolla johtuen Nordean pääomavaatimuksen laskusta, joka kumosi Topdanmarkin aiheuttaman ryhmä-SCR:n kasvun. Aiemmin Sampo lisäsi omistusosuuttaan vastaavan osuuden Topdanmarkin osittaisen sisäisen mallin tuottamasta SCR-luvusta ryhmän konsolidoituun SCR:ään. Tällä yhdistämistavalla omistuksesta ei saanut diversifikaatiohyötyjä Sampo-ryhmätasolla. Kolmannnen kvartaalin 2017 lopussa Topdanmarkin standardikaavalla laskettu SCR yhdistettiin ryhmän konsolidoituun SCR:ään. Muutoksen vaikutus oli rajallinen johtuen standardikaavan vähäisistä diversifikaatiohyödyistä ryhmän SCR:a laskettaessa. Topdanmark käyttää yksinkertaistuksia standardikaavan SCR-laskennassa

Seuraavassa taulukossa Sampo-ryhmän oma varallisuus, 31.12.2017 ja 31.12.2016 esitetään Sampo-ryhmän oma varallisuus luokittain.

Sampo-ryhmän oma varallisuus 31.12.2017 ja 31.12.2016
Milj. e 2017 2016
Luokka 1 yhteensä 10 577 10 721
Osakepääoma 98 98
Täsmäytyserä 10 753 10 520
Nordean nettovaikutus -274 103
Luokka 2 (Etuoikeudeltaan huonommat velat) 368 230
Luokka 3 (Laskennalliset verosaamiset) 0 4
Hyväksyttävä oma varallisuus yhteensä 10 945 10 955

Ryhmän oma varallisuus koostuu tavanomaisesta osakepääomasta, täsmäytyserästä ja etuoikeudeltaan huonommista veloista, jotka ovat hyväksyttäviä ryhmätasolla. Ryhmän oma varallisuus 31.12.2017 oli 10 945 miljoonaa euroa.

Koko 98 miljoonan euron suuruinen osakepääoma sekä 10 753 miljoonan (10 520) suuruinen täsmäytyserä täyttävät täysin vaatimukset, joiden nojalla ne voidaan sisällyttää rajoituksetta käytettävissä oleviin luokan 1 eriin. Vertailuna IFRS:n mukainen konsolidoitu oma pääoma oli 13 508 miljoonaa euroa 31.12.2017 (Liite 5: Vakavaraisuudessa sovellettavat arvostukset). Kaiken kaikkiaan oman varallisuuden rakenne on erittäin vakaa, sillä luokan 1 erät ovat 90 prosenttia koko omasta varallisuudesta, josta täsmäytyserä vastaa valtaosin.

Täsmäytyserä on yhteissumma jakamattomista voitoista, tilikauden tuloksesta sekä muista rahastoista vähennettynä odotettavissa olevilla osingoilla ja muulla voitonjaolla ja oikaisten sitä Solvenssi II -säännöstön mukaisilla arvostuseroilla, laskennallisilla nettoverosaamisilla, suoraan omistetuilla omilla osakkeilla sekä Topdanmarkin vähemmistöosuudella. Täsmäytyserän koostumus esitetään taulukossa Täsmäytyserän koostumus, 31.12.2017 ja 31.12.2016.

Täsmäytyserän koostumus 31.12.2017 ja 31.12.2016
Milj. e 2017 2016
Rahastot, jakamattomat voitot sekä tilikauden nettotulos (ennen SII muunnoksia) 13 410 11 836
Odotettavissa olevat osingot, voitonjaot ja maksut -1 444 -1 288
Omat osakkeet (suorassa ja välillisessä omistuksessa olevat) -149 -
Muu ei käytettävissä oleva oma varallisuus -327 -
Luokka 3:ssa erikseen näkyvät laskennalliset verosaamiset 0 -4
Arvonoikaisut, SII -737 -24
Täsmäytyserä 10 753 10 520

Oman varallisuuden erät, jotka luetaan Sampo-ryhmän Luokan 2 pääomaan, koostuvat ulkoisten sijoittajien omistuksessa olevista huonomman etuoikeuden veloista. Näitä eriä oli 31.12.2017 tilanteessa 368 miljoonaa euroa.

Vuoden 2017 lopussa Mandatum Lifen liikkeelle laskema 100 miljoonan euron huonomman etuoikeuden velkainstrumentti oli kokonaan Sammon sijoitusportfoliossa. Lisäksi Sammon hallussa oli noin kolmasosa If Vahinkovakuutuksen 312 miljoonan euron huonomman etuoikeuden veloista. Topdanmarkin kolmesta yhteensä 1 750 miljoonan Tanskan kruunun arvoisesta lainasta noin 30 prosenttia on Sampo-konsernin yhtiöiden sijoitussalkuissa. Yksityiskohdat If Vahinkovakuutuksen, Topdanmarkin ja Mandatum Lifen liikkeelle laskemien huonomman etuoikeuden velkainstrumenteista esitetään yhtiöiden vastaavissa taulukoissa. Yksityiskohtaiset tiedot instrumenteista on saatavilla myös Sammon internetsivuilla osoitteessa www.sampo.com/publicdebt.

Ryhmän yhtiöistä vain Topdanmark laski liikkeelle vuonna 2017 huonomman etuoikeuden velkainstrumentteja. Tämä 400 miljoonan Tanskan kruunun laina luokiteltiin kuuluvaksi oman varallisuuden Tier 1 -luokkaan. Syyskuussa 2017 If Vahinkovakuutus Oy osti takaisin Tier 1 -varoihin luetun  pääomalainan Sampo Oyj:ltä ja kuoletti sen ennen fuusioitumistaan If Skadeförsäkring Ab:n kanssa.

Sampo-ryhmän oma varallisuus pieneni 9 miljoonalla eurolla tilikauden 2017 aikana. Ylijäämä, jonka verran varat ovat velkoja suuremmat, kasvoi Topdanmark-konsolidaation sekä tilikauden voiton seurauksena, mutta Nordean oman varallisuuden erien sekä kasvaneiden aineettomien hyödykkeiden, joita ei sisällytetä SII-taseeseen, seurauksena oma varallisuus laski kokonaisuudessaan hieman. Johtuen matalammasta ryhmän SCR:stä, mikä oli seurausta Nordean pääomavaatimuksen laskusta, ryhmän hyväksyttävän oman varallisuuden suhde ryhmän SCR:ään kuitenkin nousi lievästi ollen 156 prosenttia (155 prosenttia). Ryhmätasolla ei ollut tilikauden aikana tekijöitä, jotka olisivat rajoittaneet oman varallisuuden saatavuutta tai siirrettävyyttä.