Markkinariskit Sampo-konsernin tasolla

Vakuutusvelat ja yhtiökohtaiset riskinottohalukkuudet ovat sijoitustoiminnan lähtökohtana kaikissa tytäryhtiöissä. Mandatum Lifen, If Vahinkovakuutuksen ja Topdanmarkin vakuutusvelat ja riskinottohalukkuus ovat erilaiset ja tämän seurauksena sijoitussalkkujen rakenteet ja riskit sekä tase eroavat kolmessa yhtiössä toisistaan vastaavasti. Yhtiöiden keskimääräiset sijoitustuotot ja sijoitustuottojen vaihtelu eroavat myös toisistaan, kuten esitettiin aiemmin Vuosittaiset sijoitustuotot markkina-arvoin -taulukoissa.

Sampo-konsernin sijoitusten kokonaismäärä 31.12.2017 oli 25 512 miljoonaa euroa (26 524 miljoonaa euroa vuonna 2016), kuten on esitetty seuraavassa kuvassa. Mandatum Lifen ja Topdanmarkin sijoitusomaisuus ei sisällä sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevaa varallisuutta.

Sijoitussalkkujen kehitys If Vahinkovakuutus, Mandatum Life, Sampo Oyj ja Topdanmark 31.12.2017 ja 31.12.2016

Sijoitustoiminta ja markkinariskin otto on järjestetty siten, että täysin omistettujen tytäryhtiöiden sijoitusriskit eivät kohdennu samoihin yksittäisiin yhtiöihin lukuun ottamatta pohjoismaisia pankkeja, joihin yhtiöt ovat sijoittaneet ylimääräiset varansa rahamarkkinasijoituksina ja käteisenä. Sijoitusten hajautus näkökulmasta Topdanmarkin vaikutus on positiivinen, koska tanskalaisilla sijoituksilla on merkittävä paino sen sijoitussalkuissa ja etenkin tanskalaisten kiinteistövakuudellisten JVK-lainojen merkitys on keskeinen. Sampo-konsernin muiden vakuutusyhtiöiden sijoitussalkuissa tanskalaisten sijoitusten merkitys on ollut vähäinen.

Sampo-konsernin tasolla voidaan nähdä seuraavia asioita, kun kolmen operatiivisen alakonsernin ja emoyhtiö Sammon markkinariskejä verrataan toisiinsa niiden SCR-lukujen pohjalta.

Alakonsernien ja Sampo Oyj:n markkinariskien vakavaraisuusvaateet 31.12.2017
Markkinariski If Vahinkovakuutus Topdanmark Mandatum Life Sampo Oyj Hajautushyöty Sampo-konserni Osien summa Deltta
Korkoriski / korkoshokki alas 174 56 145 0 375 375 0
Osakeriski 432 323 851 44 1 646 1 650 -4
Kiinteistöriski 5 170 46 1 221 221 0
Spread-riski 406 328 269 4 1 006 1 006 0
Keskittymäriski konserni-tasolla 54 20 14 47 0 135 -135
Valuuttariski konserni-tasolla 511 7 221 427 1 153 1 166 -13
Markkinariski, brutto 1 582 904 1 545 522 4 401 4 553 -152
Hajautus -433 -136 -282 -78 -1 018 -929 -90
Markkinariski, netto 1 150 768 1 263 444 3 383 3 624 -242

Markkinariskiä otetaan eniten Mandatum Life:ssa, sekä nimellismääräisesti että suhteellisesti tarkastellen ja tällä hetkellä osakeriski on sen pääasiallinen riskin aiheuttaja. If Vahinkovakuutuksessa valuutta- ja spread-riskit ovat pääasialliset riskin aiheuttajat ja salkussa on suhteellisesti tarkastellen suurempi hajautusvaikutus kuin Mandatum Lifessa johtuen tasaisemmin jakautuneesta spread-riski profiilista. Topdanmark sovittaa velkansa saamisia vastaan ja näin ollen korko- ja valuuttariskin merkitys on vähäinen ja osake-, spread- ja kiinteistöriskit ovat pääasiallisia markkinariskin aiheuttajia SCR näkökulmasta. Kaikissa yhtiöissä on jonkin verran keskittymäriskiä, mutta Sampo-konsernin tasolla sitä ei ole, koska alakonsernien suurimmat keskittymät eivät kohdennu samoihin yksittäisiin nimiin.

Seuraavissa kappaleissa esitetään ensin riskikeskittymät homogeenisiin riskiryhmiin jaettuna ja yksittäisten nimien osalta ja sen jälkeen riskejä kuvataan lyhyesti koko taseen näkökulmasta.

Sijoitukset toimialoittain, maantieteellisten alueiden mukaan ja omaisuuslajeittain

Korko- ja osakesijoitusten osalta rahoitussektorin yhtiöillä ja kiinteistövakuudellisilla joukkovelkakirjoilla on merkittävä osuus konsernin kokonaisportfolioista, kun taas julkisen sektorin sijoitusten osuus on melko rajallinen. Suurimmassa osassa näissä sijoituksissa liikkeeseenlaskijana on pohjoismainen yhtiö tai yhteisö. Suurin osa yrityspuolen liikkeeseenlaskijoista, vaikkakin ne sijaitsevat Pohjoismaissa, toimii kansainvälisillä markkinoilla ja näin ollen niiden tuloksentekokyky ei ole kovin riippuvainen pohjoismaisista markkinoista. Tämä yhdessä Pohjoismaiden ulkopuolisiin nimiin tehtyjen sijoitusten kasvavan osuuden kanssa pienentää Pohjoismaihin liittyvää keskittymäriskiä.

Positiot toimialasektoreittain, omaisuuslajeittain ja luottoluokittain Sampo-konserni poislukien Topdanmark, 31.12.2017
Milj. e AAA AA+
-
AA-
A+
-
A-
BBB+
-
BBB-
BB+
-
C
D Luokittele-
maton
Korko-
sijoitukset yhteensä
Listatut osakkeet Muut Vastapuoli-
riski
Yhteensä Muutos
31.12.2016
Perusteollisuus 0 0 44 66 25 0 113 248 104 0 0 351 -78
Pääomahyödykkeet 0 0 127 63 0 0 131 321 682 0 0 1 002 32
Kulutustavarat 0 131 326 380 30 0 109 976 549 0 0 1 525 -28
Energia 0 68 30 0 53 0 172 323 13 0 0 336 -165
Rahoitus 0 2 100 3 258 930 46 0 26 6 360 118 1 9 6 489 -428
Valtiot 92 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 92 -49
Valtioiden takaamat jvk-lainat 43 77 0 0 0 0 0 120 0 0 0 120 -36
Terveydenhuolto 7 39 50 50 42 0 65 253 113 0 0 383 -55
Vakuutus 0 0 41 115 27 0 5 206 3 25 60 277 -19
Media 0 0 14 0 0 0 38 52 0 0 0 52 -25
Pakkaus 0 0 0 0 19 0 14 33 1 0 0 33 -40
Julkinen sektori, muut 674 192 42 0 0 0 0 908 0 0 0 908 -114
Kiinteistöala 0 6 92 112 8 0 526 744 0 207 0 951 35
Palvelut 0 0 0 85 72 0 155 312 122 0 0 434 -15
Teknologia ja elektroniikka 23 0 79 0 27 0 45 175 123 0 0 298 -37
Telekommunikaatio 0 0 0 165 8 0 65 238 92 0 0 331 12
Liikenne 0 72 11 55 11 0 203 353 34 0 0 387 -55
Yhdyskuntapalvelut 0 2 32 359 70 0 44 506 0 0 0 506 -101
Muut 0 26 0 0 4 0 15 45 0 36 0 82 -14
Arvopaperistetut jvk-lainat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vakuudelliset jvk-lainat 3 161 75 0 10 0 0 0 3 247 0 0 0 3 247 102
Sijoitusrahastot 0 0 0 0 0 0 142 142 1 187 521 0 1 850 -96
Vastapuoliyhteisö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 13
Yhteensä, pois lukien Topdanmark 4 000 2 788 4 146 2 391 443 0 1 885 15 653 3 140 790 87 19 670 -1 163
Muutos 31.12.2016 -38 -1 198 641 163 -362 0 71 -722 -210 -182 -48 -1 163

Kuten Korkosijoitukset rahoitussektorille, Sampo-konserni poislukien, 31.12.2017 -taulukosta voidaan nähdä, suurin osa rahoitussektorin ja kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen sijoituksista on tehty pohjoismaisiin sijoituskohteisiin.

 

Korkosijoitukset rahoitussektorille Sampo-konserni poislukien Topdanmark, 31.12.2017
Milj. e Katetut jvk-lainat Käteinen ja rahamarkkinasijoitukset Pitkäaikaiset senior-lainat Pitkäaikaiset heikomman etuoikeuden lainat Yhteensä %
Ruotsi 2 092 42 721 365 3 221 33,6 %
Suomi 108 1 584 243 6 1 942 20,3 %
Norja 670 324 291 1 285 13,4 %
Yhdysvallat 670 670 7,0 %
Tanska 204 3 277 142 626 6,5 %
Iso-Britannia 12 517 68 18 615 6,4 %
Ranska 21 179 58 258 2,7 %
Alankomaat 226 18 244 2,5 %
Kanada 111 113 224 2,3 %
Sveitsi 147 147 1,5 %
Australia 17 92 109 1,1 %
Islanti 91 91 1,0 %
Saksa 50 0 50 0,5 %
Guernsey 25 25 0,3 %
Viro 22 22 0,2 %
Uusi-Seelanti 19 19 0,2 %
Luxembourg 10 10 0,1 %
Bermuda 10 10 0,1 %
Caymansaaret 5 5 0,0 %
Yhteensä 3 247 2 348 3 129 852 9 576 100,0 %

Sijoitukset julkiselle sektorille sisältävät valtionlainoja, valtioiden takaamia joukkovelkakirjalainoja sekä muita sijoituksia julkiselle sektorille, mikä voidaan nähdä alla olevasta taulukosta Korkosijoitukset julkiselle sektorille, Sampo-konserni poislukien Topdanmark, 31.12.2017. Julkisen sektorin osuus on ollut kohtalaisen pieni Sampo-konsernin sijoitussalkuissa ja sijoitukset ovat olleet lähinnä Pohjoismaihin. Topdanmarkin sijoitussalkuissa AAA-luottoluokituksen omaavilla valtion ja kiinteistövakuudellisilla joukkovelkakirjalainoilla on keskeinen merkitys.

Korkosijoitukset julkiselle sektorille Sampo-konserni poislukien Topdanmark, 31.12.2017
Milj. e Valtiot Valtioiden takaamat Julkinen sektori, muut Markkina-arvo yhteensä
Ruotsi 92 592 684
Norja 211 211
Suomi 77 88 165
Saksa 33 33
Japani 17 17
Tanska 10 10
Yhteensä 92 120 908 1 120

Saamiset muista kuin investment grade -luokituksen saaneista korkosijoituksista ovat merkittävät, koska suhteellisen pienellä osalla pohjoismaisista yhtiöistä on luottoluokitus ja monilla luottoluokitelluilla yhtiöillä luottoluokitus on investment grade -luokkia alhaisempi (high yield).

Sampo-konsernin listatut osakesijoitukset olivat vuoden 2017 lopussa 3 934 miljoonaa euroa (4 113 miljoonaa euroa vuonna 2016). Vuoden 2017 lopussa If Vahinkovakuutuksen listattujen osakkeiden arvo oli 1 448 miljoonaa euroa (1 527 miljoonaa euroa vuonna 2016). Osakkeiden osuus oli 12,4 prosenttia If Vahinkovakuutuksen sijoitusomaisuudesta. Mandatum Lifessa listattujen osakkeiden arvo oli 1 578 miljoonaa euroa vuoden 2016 lopussa (1 737 miljoonaa euroa vuonna 2016) ja listattujen osakkeiden osuus sijoitusomaisuudesta oli 25,2 prosenttia.

Topdanmarkissa listatut osakesijoitukset olivat vuoden 2017 lopussa 793 miljoonaa euroa (761 miljoonaa euroa vuonna 2016). Topdanmark-konsernissa listattujen osakesijoitusten osuus sijoituksista on korkeampi henkivakuutusyhtiössä.

Maantieteellisesti Sampo-konsernin sijoitukset ovat painottuneet pohjoismaisiin yrityksiin. Pohjoismaisten yritysten osakkeiden osuus oli 46 prosenttia kaikista osakkeista. Tämä on linjassa konsernin sijoitusstrategian kanssa, jonka mukaan sijoituksissa keskitytään pohjoismaisiin yhtiöihin. Nämä pohjoismaiset yhtiöt kilpailevat kuitenkin pääosin globaaleilla markkinoilla: vain harvat niistä ovat puhtaasti kotimaisia yhtiöitä. Näin ollen lopullinen riski ei ole merkittävästi riippuvainen Pohjoismaiden talouksista. Koska pohjoismaisten arvopapereita liikkeelle laskevien yritysten määrä on rajallinen ja muut maantieteelliset alueet ovat tarjonneet strategisesta näkökulmasta tarkastellen kiinnostavia sijoitusmahdollisuuksia, ovat sijoitukset Pohjoismaiden ulkopuolelle pitkällä aikavälillä lisääntyneet vähitellen. Sampo-konsernin listattujen osakesijoitusten jakauma esitetään Listattujen osakesijoitusten jakauma maantieteellisesti, Sampo-konserni, 31.12.2017 ja 31.12.2016 -kuvassa.

Listattujen osakesijoitusten jakauma maantieteellisesti Sampo-konserni, 31.12.2017 ja 31.12.2016
31.12.2017 31.12.2016
Sampo-konserni % Milj. e % Milj. e
Tanska 4 % 167 5 % 185
Norja 4 % 157 5 % 202
Ruotsi 24 % 945 23 % 953
Suomi 14 % 549 17 % 700
Länsi-Eurooppa 25 % 977 21 % 861
Itä-Eurooppa 1 % 20 0 % 19
Pohjois-Amerikka 20 % 776 23 % 929
Latinalainen Amerikka 2 % 28 1 % 25
Kaukoitä 8 % 313 6 % 239
Japani 0 % 0 0 % 0
Yhteensä 3 934 4 113

Suurimmat sijoitukset yksittäisiin nimiin

Suurimmat keskittymät liikkeeseenlaskijoiden osalta omaisuuslajeittain, Sampo-konserni pois lukien Topdanmark, 31.12.2017 -taulukossa kuvataan suurimmat keskittymät yksittäisiin liikkeeseenlaskijoihin ja vastapuoliin konsernitasolla. Topdanmarkin sijoitussalkuissa suurimmat yksittäiseen liikkeeseenlaskijaan kohdistuvat sijoitukset ovat AAA-luottoluokituksen omaavia tanskalaisia kiinteistövakuudellisia joukkovelkakirjoja.

Suurimmat keskittymät liikkeeseenlaskijoiden osalta omaisuuslajeittain Sampo-konserni pois lukien Topdanmark, 31.12.2017
Milj. e
Vastapuoli
Käypä arvo yhteensä % sijoitus-omaisuudesta Kassavarat ja lyhytaikaiset korko-sijoitukset Pitkäaikaiset korko-sijoitukset, yhteensä Pitkäaikaiset korko-sijoitukset: Valtioiden takaamat Pitkäaikaiset korko-sijoitukset:
Katetut
jvk-lainat
Pitkäaikaiset korko-sijoitukset:
Senior-
jvk-lainat
Pitkäaikaiset korko-sijoitukset:
Tier 1 ja
Tier 2
Osake-
sijoitukset
Vakuudettomat johdannaiset
Nordea 1 606 8 % 562 1 039 0 601 138 299 0 4
Danske Bank 1 134 6 % 785 347 0 99 218 30 0 3
BNP Paribas 735 4 % 698 37 0 0 37 0 0 0
Skandinaviska Enskilda Banken 675 3 % 276 398 0 248 137 13 0 0
Svenska Handelsbanken 669 3 % -1 669 0 616 39 14 0 0
DnB 536 3 % 0 536 0 226 205 105 0 0
Ruotsi 519 3 % 0 519 0 0 519 0 0 0
Swedbank 516 3 % -1 517 0 352 154 11 0 0
Norja 320 2 % 0 320 0 0 218 102 0 0
Volvo 256 1 % 0 103 0 0 68 36 153 0
10 suurinta keskittymää yhteensä 6 965 36 % 2 319 4 485 0 2 143 1 733 609 153 8
Muut 12 408 64 %
Sijoitusomaisuus yhteensä 19 372 100 %

Suurimmat high yield - ja luottoluokittelemattomat korkosijoitukset eritellään Kymmenen suurinta suoraa high yield -korkosijoitusta, luottoluokittelematonta korkosijoitusta sekä suoraa listattua osakesijoitusta, Sampo-konserni pois lukien Topodanmark, 31.12.2017 -taulukossa. Lisäksi suurimmat suorat sijoitukset listattuihin osakkeisiin eritellään Kymmenen suurinta suoraa listattua osakesijoitusta, Sampo-konserni, 31.12.2017 -taulukossa.

Kymmenen suurinta suoraa high yield -korkosijoitusta, luottoluokittelematonta korkosijoitusta sekä suoraa listattua osakesijoitusta Sampo-konserni pois lukien Topdanmark, 31.12.2017
Suurimmat suorat sijoitukset high yield ja luottoluokittelemattomiin korkoinstrumentteihin Luokitus Käypä arvo yhteensä, Milj. e % kaikista suorista korkosijoituksista
High Street Shopping NR 117 0,8 %
Sponda NR 89 0,6 %
Teollisuuden Voima BB+ 80 0,5 %
SkandiaBanken NR 76 0,5 %
IVG Polar NR 57 0,4 %
Ellevio NR 52 0,3 %
YIT NR 46 0,3 %
Grönlandet Södra NR 44 0,3 %
Aker BP BB 44 0,3 %
Nets BB 40 0,3 %
10 suurinta keskittymää yhteensä 646 4,2 %
Muut suorat korkosijoitukset 14 630 95,8 %
Suorat korkosijoitukset yhteensä 15 276 100,0 %
10 suurinta listattua osakesijoitusta Käypä arvo yhteensä, Milj. e % kaikista suorista osakesijoituksista
Volvo 153 7,8 %
Nobia 125 6,4 %
Amer Sports 100 5,1 %
ABB 90 4,6 %
Veidekke 87 4,4 %
Asiakastieto 70 3,6 %
Sectra 66 3,4 %
Husqvarna 64 3,3 %
Hennes & Mauritz 61 3,1 %
TeliaSonera 60 3,1 %
10 suurinta keskittymää yhteensä 875 44,9 %
Muut suorat osakesijoitukset 1 076 55,1 %
Suorat osakesijoitukset yhteensä 1 952 100,0 %

Keskittymät koko taseen tasolla

Yleisesti ottaen Sampo-konserni on rakenteellisesti riippuvainen Pohjoismaisten talouksien suoriutumisesta, kuten jo aiemmin kuvattiin. Sampo-konserni on myös taloudellisesti alttiina alhaiselle korkotasolle. Mitä alemmat korot ja mitä tasaisempi korkokäyrä on, sitä haasteellisempi ympäristö on nykyisille liiketoimintamalleille etenkin kun If Vahinkovakuutuksessa ja Mandatum Lifessa vakuutusvelkojen duraatio on pitempi kuin saamisten duraatio. Topdanmarkissa taseen korkoriski on vähäinen ja siten Topdanmark ei lisää korkoriskiä konsernin tasolla.

Sampo-konsernille olisi merkittävästi hyötyä, jos korot nousisivat, koska vakuutusvelkojen taloudellinen arvo pienenisi enemmän kuin niitä suojaavien sijoitusten arvo. Samaan aikaan Nordean nettokorkotuotot todennäköisesti myös kasvaisivat. Vuoden 2017 aikana korot ovat jatkaneet hidasta nousuaan, joka alkoi vuoden 2016 kolmannen kvartaalin lopussa.