Osakkeet ja osakepääoma

Sampo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli joulukuun 2017 lopussa 555 351 850 osaketta, jotka jakaantuivat 554 151 850 A-sarjan sekä 1 200 000 B-sarjan osakkeeseen. Osakkeisiin liittyviä äänioikeuksia on 560 151 850 kappaletta. Kullakin A-osakkeella on yhtiökokouksessa yksi ääni ja B-osakkeella viisi ääntä. Yhtiöjärjestyksen mukaan A-sarjan osakkeiden vähimmäismäärä on 179 000 000 ja enimmäismäärä 711 200 000 kappaletta. B-sarjan osakkeiden vähimmäismäärä on nolla (0) ja enimmäismäärä 4 800 000 kappaletta. 31.12.2017 Sampo Oyj:n osakepääoma oli 98 miljoonaa euroa (98) ja oma pääoma oli 12 847 miljoonaa euroa (11 934).

Sammon yhtiöjärjestyksen lunastusvelvollisuuslausekkeen (16 §) mukaisesti osakkeenomistaja, jonka osuus yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä saavuttaa tai ylittää 33 1/3 prosenttia tai 50 prosenttia (lunastusvelvollinen osakkeenomistaja), on velvollinen lunastamaan muiden osakkeenomistajien (lunastukseen oikeutetut osakkeenomistajat) vaatimuksesta näiden osakkeet ja niihin osakeyhtiölain mukaan oikeuttavat arvopaperit siten kuin tässä pykälässä määrätään. Yhtiöjärjestyksessä määritellään omistusosuuden ja lunastushinnan laskukaava.

Osakemäärän kehitys Sampo Oyj, 2008–2017
Vuosi A-osakkeita B-osakkeita Yhteensä Muutos vuoden aikana Muutoksen syy
1.1.2008 577 330 890 1 200 000 578 530 890 -17 158 500 Takaisinostettujen osakkeiden mitätöinti (A-osake)
1.1.2009 560 172 390 1 200 000 561 372 390 ei muutoksia
1.1.2010 560 172 390 1 200 000 561 372 390 -90 000 Takaisinostettujen osakkeiden mitätöinti (A-osake)
1.1.2011 560 082 390 1 200 000 561 282 390 -1 282 390 Takaisinostettujen osakkeiden mitätöinti (A-osake)
1.1.2012 558 800 000 1 200 000 560 000 000 ei muutoksia
1.1.2013 558 800 000 1 200 000 560 000 000 ei muutoksia
1.1.2014 558 800 000 1 200 000 560 000 000 ei muutoksia
1.1.2015 558 800 000 1 200 000 560 000 000 ei muutoksia
1.1.2016 558 800 000 1 200 000 560 000 000 ei muutoksia
1.1.2017 558 800 000 1 200 000 560 000 000 ei muutoksia
1.1.2018 554 151 850 1 200 000 555 351 850 -4 648 150 Yhteistilille jääneiden osakkeiden mitätöinti (A-osake)
Omistusmääräjakauma Sampo Oyj, 31.12.2017
Osakkeiden lukumäärä Omistajia, kpl Omistajia, % Arvo-
osuusmäärä, kpl
Arvo-
osuusmäärä, %
Äänimäärä,
 kpl
Äänimäärä, %
1–100 47 722 43,92 2 483 384 0,45 2 483 384 0,44
101–500 40 892 37,63 10 251 272 1,85 10 251 272 1,83
501–1 000 9 769 8,99 7 423 007 1,34 7 423 007 1,33
1 001–5 000 8 501 7,82 17 975 160 3,24 17 975 160 3,21
5 001–10 000 962 0,89 6 894 777 1,24 6 894 777 1,23
10 001–50 000 649 0,60 13 025 650 2,35 13 025 650 2,33
50 001–100 000 69 0,06 4 870 152 0,88 4 870 152 0,87
100 001–500 000 71 0,07 14 864 184 2,68 14 864 184 2,65
500 001– 32 0,03 477 564 264 85,99 482 364 264 86,11
Yhteensä 108 667 100 555 351 850 100 560 151 850 100
joista hallintarekisteröityjä 11 335 854 093 60,48 335 854 093 59,96
Odotusluettelolla yhteensä 0 0 0 0
Yhteistilillä 0 0 0 0
Liikkeeseenlaskettu määrä 555 351 850 100 560 151 850 100

Sammon A-sarjan osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä vuodesta 1988 alkaen. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva omistaa kaikki B-sarjan osakkeet. B-sarjan osakkeet voidaan osakkeenomistajan vaatimuksesta muuntaa A-sarjan osakkeiksi. Tilikauden päättyessä Sampo Oyj tai sen tytäryhtiöt eivät omistaneet Sammon A-sarjan osakkeita.

Osakkeen hinnan kehitys Sampo Oyj, 2013–2017
Osakkeen vaihto kuukausittain Sampo Oyj, 2013–2017
kpl