Pääomitus

Mandatum Life käyttää vakavaraisuuspääomavaateen (SCR) laskennassa Solvenssi II -säännösten standardikaavaa soveltaen osakeriskin siirtymäsäännöstä. Siirtymäsäännökset vaikuttavat myös Solvenssii II:n mukaiseen oman varallisuuden määrään (OF), koska Mandatum Life soveltaa vastuuvelan laskennan osalta vastuuvelan siirtymäsääntöä liittyen Mandatum Lifen alkuperäisiin 3,5 prosentin tai 4,5 prosentin laskuperustekoron omaaviin eläkevakuutuksiin. Vastuuvelan määrää laskettaessa sovelletaan myös ns. volatiliteettikorjausta. SII -mukaisen vastuuvelan määrä 10 876 miljoonaa euroa siirtymäsäännökset huomioon ottaen on pienempi kuin vastuuvelan määrä ilman siirtymäsäännöksiä (11 403 miljoonaa euroa). Siten vastuuvelan laskennan siirtymäsäännön johdosta oman varallisuuden määrä (OF) kasvaa. Mandatum Life ei sovella omia yrityskohtaisia parametreja vakuutusriskin moduuleissa eikä yksinkertaistettuja laskentatapoja yhdessäkään standardikaavan riskimoduulissa.

Mandatum Lifen oma varallisuus OF oli 1 977 miljoonaa euroa, kun taas SCR oli 1 087 miljoonaa euroa. Vakavaraisuussuhde (oma varallisuus/SCR) oli 182 prosenttia ja pääomapuskurin suuruus oli 890 miljoonaa euroa. Ilman vastuuvelan siirtymäsääntöä oma varallisuus olisi 1 555 miljoonaa euroa ja SCR ilman osakeriskin siirtymäsääntöä olisi 1 220 miljoonaa euroa. Danske Bankiin liittyvän portfolion siirron odotetaan parantavan vakavaraisuusasemaa pienentämällä SCR:ää noin 100 miljoonalla eurolla ja kasvattamalla OF:a kymmenillä miljoonilla euroilla.

Mandatum Lifen vakavaraisuusasema, 31.12.2017 -kuvassa vakavaraisuuspääomavaade (SCR) on esitetty riskeittäin. Kuvassa esitetään myös riskien väliset hajautushyödyt.

Mandatum Lifen vakavaraisuusasema 31.12.2017

Ilman siirtymäsääntöjä lasketun vakavaraisuusaseman odotetaan kehittyvän suotuisasti siirtymäajanjaksolla. Laskuperustekorollisten velkojen määrä laskee (katso kuva Laskuperustekorollisten vastuiden ennuste, Mandatum Life, 31.12.2017–31.12.2031 kappaleessa Vakuutustoiminnan riskit, kehitys ja tulos) ja korkeimmilla laskuperustekoroilla olevien velkojen määrän odotetaan vähenevän suhteellisesti eniten, 2 635 miljoonasta eurosta alle 900 miljoonaan euroon, siirtymäajan kuluessa. Siten eniten pääomaa sitovien laskuperustekorollisten velkojen määrä vähenee siirtymäajanjaksolla ja niiden duraatio myös lyhenee. Tästä aiheutuu laskeva trendi SCR:ään ja samalla positiivinen trendi omiin varoihin ilman siirtymäsäännöksiä. Sisäisesti Mandatum Life ennustaa vakavaraisuussuhdetta sekä siirtymäsäännöksillä että ilman niitä. Molemmat ennusteet vaikuttavat yhtiön liiketoimintapäätöksiin.

Mandatum Lifen omien varojen rakenne on hyvä, kuten on esitetty taulukossa Mandatum Lifen oma varallisuus, 31.12.2017 ja koostuu vain Tier 1 -eristä, joista 100 miljoonaa euroa eli 5,1 prosenttia oli huonomman etuoikeuden velkoja vuoden 2017 lopussa. Kyseinen huonomman etuoikeuden velka on sijoitettu rajoitettuun oman perusvarallisuuden luokkaan 1 (Tier 1) Solvenssi II -sääntelyssä määriteltyjen siirtymätoimenpiteiden perusteella. Omista varoista 422 miljoonaa euroa muodostuu vastuuvelan siirtymäsäännöksestä vuoden 2017 lopussa. Danske Bankiin liittyvän portfolion myynnistä johtuen omien varojen laatu paranee edelleen, kun osa odotetusta, mutta epävarmasta, oman varallisuuden tulevasta tuloskomponentista muuttuu osakepääomaksi.

Mandatum Lifen oma varallisuus 31.12.2017
Mandatum Milj. e
Luokka 1 Yhteensä 1 977
Osakepääoma 181
Täsmäytyserä 1 696
Etuoikeudeltaan huonommat velat 100
Luokka 2 Yhteensä 0
Etuoikeudeltaan huonommat velat 0
Verottamattomat varaukset 0
Luokka 3 Yhteensä 0
Laskennalliset verosaamiset 0
Hyväksyttävä oma varallisuus 1 977

Yhteenvetona voidaan todeta, että Mandatum Lifen vakavaraisuus ja pääomarakenne siirtymäsäännöillä ovat riittävät. Vastuuvelan siirtymäkauden aikana korkean laskuperustekoron omaavat vastuut vähenevät merkittävästi, mikä tukee myös tulevaisuudessa tarvittavan pääomatason ylläpitämistä.