Tasehallinnan periaatteet (ALM)

Riskitekijät, jotka vaikuttavat taseen molempiin puoliin, vaikuttavat merkittävästi vakuutusvelkojen markkinaehtoisiin arvoihin, varojen markkina-arvoihin, riskeihin ja pääomatarpeeseen. Sammon määritelmän mukaan ALM-riskit sisältävät korko-, inflaatio ja valuuttariskien lisäksi likviditeettiriskin ja käyttäytymiseen liittyvät riskit, jotka vaikuttavat vakuutusten ja joidenkin omaisuuslajien maturiteetteihin. ALM-riskejä koskevat riskimääritelmät löytyvät liitteestä 2 (Riskien määritelmät).

ALM-riskiprofiilit analysoidaan huolellisesti ja otetaan huomioon esimerkiksi silloin, kun suunnitellaan sijoitusperiaatteita, kehitetään vakuutustuotteita ja asetetaan sisäisiä pääomitustavoitteita.

Sampo-konsernin yhtiöissä vakuutusvelat ovat sijoitusperiaatteiden suunnittelun lähtökohta. Vakuutusvelkoja mallinnetaan ja analysoidaan, jotta voidaan muodostaa käsitys niiden odotetuista tulevaisuuden kassavirroista ja herkkyydestä sellaisten tekijöiden, kuten inflaation, korkojen ja valuuttakurssien, muutoksille. Toisaalta vakavaraisuusasema kullakin hetkellä ja sen tavoitetaso (luottoluokittelijoiden ja viranomaisten asettamana) sekä riskinottohalukkuus määrittävät yleisesti kyvyn ja halukkuuden ottaa markkina- ja likviditeettiriskiä. Mitä vahvempi vakavarisuusasema on ja mitä korkeampi riskinottohalukkuus on, sitä enemmän sijoitussalkku voi mahdollisesti poiketa sellaisesta sijoitussalkusta, joka noudattaa vakuutusvelkojen kassavirtoja. Sampo-konsernin yhtiöt hallinnoivat sijoitussalkkujaan päivittäin Sijoituspolitiikoissa asetettujen limiittien puitteissa, kuten on kuvattu yksityiskohtaisemmin kappaleessa Sijoitusportfolion hallintaperiaatteet.

Sampo-konsernissa likviditeettiriskiä hallitaan yhtiöittäin, joiden vastuulla on likviditeettisuunnittelu ja riittävien likviditeettipuskurien ylläpito. Likviditeettiriskiä seurataan varojen, velkojen ja muun liiketoiminnan odotettuihin kassavirtoihin perustuen. Tytäryhtiöissä likviditeettipuskurin riittävyys riippuu vakuutustoiminnan lähtevästä kassavirrasta. Emoyhtiössä likviditeettipuskurin riittävyys riippuu lisäksi mahdollisista strategisista järjestelyistä ja yleisesti ottaen suositaan vahvaa likviditeettiasemaa ja mahdollisuutta hankkia tarvittaessa lisää likviditeettiä.

Koska likviditeettiriskistä aiheutuvaa pääoman tarvetta ei voida yksiselitteisesti kvantifioida, sitä ei suoraan huomioida pääoman tarvetta koskevissa laskelmissa. Näin ollen ALM-riskeistä vain, korko-, inflaatio- ja valuuttariskit huomioidaan taloudellisen pääoman määrässä.

Yksi likviditeettiriskin muoto on mahdollisuus päästä markkinoille tarvittaessa. Sampo-konsernin yhtiöt ylläpitävät hyviä liikesuhteita useiden vakavaraisten vastapuolten kanssa, mikä pienentää riskiä siitä, että konserni ei saisi jälleenvakuutusta tai ei voisi tehdä johdannaistransaktioita silloin, kun on tarve.

Sampo seuraa konsernitasolla yhtiöiden ALM-riskiprofiileita ja saattaa muokata omaa riskiprofiiliaan pienentääkseen riskiä konsernitasolla. Tästä johtuen valtaosa Sammon veloista on sidottu lyhytaikaisiin korkoihin. Sammon riskiprofiili on näin ollen vastakkainen sen tytäryhtiöiden riskiprofiilille.