Osakekohtaiset tunnusluvut

Osakekohtainen tulos
emoyhtiön osakkeiden omistajille kuuluva tilikauden voitto
osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lukumäärä
Osakekohtainen tulos ml. käyvän arvon rahaston muutos
emoyhtiön osakkeiden omistajille kuuluva laaja tulos
osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lukumäärä
Osakekohtainen oma pääoma
oma pääoma (emoyhtiön omistajien osuus)
osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Osakekohtainen substanssi
+ oma pääoma (emoyhtiön omistajien osuus)
± noteeratun osakkuusyhtiön arvostusero konsernissa
± sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen
osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Osakekohtainen osinko, %
tilikaudelta jaettu osinko x 100 %
osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Osinko tuloksesta, %
osakekohtainen osinko x 100 %
osakekohtainen tulos
Efektiivinen osinkotuotto, %
osakekohtainen osinko x 100 %
osakkeen antioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi
Hinta/voitto -suhde (P/E-luku)
osakkeen antioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi
osakekohtainen tulos
Osakekannan markkina-arvo
osakkeiden lukumäärä tilikauden viimeisenä päivänä x tilikauden viimeinen kaupantekokurssi
Osakkeiden suhteellinen pörssivaihto, %
pörssin kautta vaihdettujen osakkeiden lukumäärä x 100 %
osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lukumäärä