Operatiiviset riskit

If Vahinkovakuutuksessa operatiivisia riskejä tunnistetaan ja arvioidaan Operatiivisten ja compliance -riskien arviointiprosessin (OCRA) avulla. Operatiivisten riskien tunnistamiseksi, mittaamiseksi, seuraamiseksi ja hallitsemiseksi tehdään itsearviointeja ja linjaorganisaatiot raportoivat niistä määräajoin. Tunnistettuja riskejä arvioidaan niiden todennäköisyyden ja vaikutuksen näkökulmasta. Kustakin riskistä aiheutuvaa jäännösriskiä arvioidaan käyttäen liikennevalo-järjestelmää. Prosessia tukee operatiivisten riskien koordinointiverkosto ja riskienhallintatoiminto haastaa ja yhdistelee tulokset. Merkittävimmät riskit raportoidaan Operatiivisten riskien komitealle, ORSA-komitealle sekä hallitukselle.

Vahinkotapahtumien raportointia ja seurantaa varten on luotu järjestelmä. Vahinkotapahtumista olevaa dataa käytetään riskien analysoimiseksi ja vakavia vahinkotapahtumia seurataan, jotta varmistetaan, että asianmukaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty.

If Vahinkovakuutuksessa on operatiivisten riskien hallitsemiseksi hyväksytty lukuisia toimintaohjeita. Näitä ovat esimerkiksi operatiivisten riskien politiikka, jatkuvuussuunnitelma, turvallisuuspolitiikka ja informaatiopolitiikka. If Vahinkovakuutuksella on myös prosessit ja ohjeet ulkoisten ja sisäisten väärinkäytösriskien hallinnoimiseksi. Työntekijöille järjestetään säännöllistä koulutusta eettisistä säännöistä ja ohjeista. Periaatteet ja muut sisäiset toimintaohjeet arvioidaan ja päivitetään säännöllisesti