Vakuutustoiminnan riskit, kehitys ja tulos

Vakuutusliiketoiminta Pohjoismaissa on jaettu organisatorisesti asiakassegmenteittäin liiketoiminta-alueisiin, joita ovat henkilöasiakkaat, yritysasiakkaat (pienet ja keskikokoiset yhtiöt) sekä suurasiakkaat (suuret yhtiöt). Baltian vakuutusliiketoiminta on organisoitu Baltian liiketoiminta-alueeksi. Liiketoiminta-alueista henkilöasiakkaat on suurin vakuutusmaksuilla mitattuna kattaen yli puolet vakuutusmaksutulosta.

  • Henkilöasiakkaat-liiketoiminta-alueen bruttovakuutusmaksutulot kasvoivat vuoden aikana johtuen siitä, että asiakasuskollisuus jatkui edelleen hyvänä ja autojen myynti oli vilkasta. Vakuutustoiminnan tuloksellisuutta vahvisti suotuinen korvauskulujen kehitys.
  • Yritysasiakkaat-liiketoiminta-alueen vakuutusmaksutulo kehittyi positiivisesti, mutta suurvahingot, erityisesti Ruotsissa ja Norjassa, huononsivat vakuutustoiminnan kokonaistulosta.
  • Suurasiakkaat-liiketoiminta-alueella vakuutustoiminnan tulos parani vuoden aikana johtuen vakuutusmaksutulojen kasvusta ja korvaus- ja liiketoimintakulujen pysymisestä vakaina.
  • Liiketoiminta-alue Baltia teki edellisvuotta paremman vakuutusteknisen tuloksen heijastaen vakuutusmaksutulojen positiivista kehitystä sekä korvauskulujen suotuisaa kehitystä ja kustannustehokkuuden jatkumista.

If Vahinkovakuutuksen kolme merkittävintä Solvenssi II:n mukaista vakuutuslajia ovat moottoriajoneuvon vastuuvakuutus, muu moottoriajoneuvon vakuutus sekä palo- ja muu omaisuusvahinkovakuutus. Taulukko If Vahinkovakuutuksen vakuutustoiminnan tulos, 31.12.2017 kuvaa If Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksujen ja -korvausten, liikekulujen, jälleenvakuuttajien osuuksien sekä vakuutusteknisen tuloksen kehityksen viimeiseltä kahdelta vuodelta jaoteltuna Solvenssi II:n mukaisiin vakuutuslajeihin.

If Vahinkovakuutuksen vakuutustoiminnan tulos 31.12.2017 ja 31.12.2016
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Vakuutustoiminnan tuloksellisuus SII vakuutuslajeittain, Milj. e Vakuutus-
maksutulo
Vakuutus-
maksutuotot
Korvauskulut Liikekulut Jälleenvakuuttajan osuus vakuutuslajista Vakuutustoiminnan tuloksellisuus ensivakuutuksesta
Sairauskuluvakuutukset 131,3 125,4 129,0 132,9 69,6 74,2 34,0 33,4 0,1 0,1 25,3 25,1
Vakuutukset ansiotulon menetyksen varalta 397,4 369,1 381,9 367,1 236,5 248,9 80,3 79,1 -0,5 0,3 65,6 38,8
Työntekijäin tapaturmavakuutukset 198,6 194,1 199,3 198,5 43,5 54,3 36,7 41,6 5,3 2,9 113,8 99,7
Moottoriajoneuvon liikennevakuutukset 589,7 615,0 599,1 620,1 307,7 274,4 185,0 180,7 -0,1 0,0 106,4 165,0
Muut moottoriajoneuvojen vakuutukset 1 334,3 1 301,1 1 296,7 1 271,0 892,0 849,9 244,9 253,1 0,7 1,6 159,0 166,5
Meri-, ilmailu- ja kuljetusvakuutukset 117,6 117,9 117,6 119,5 95,1 61,3 24,9 24,7 -2,2 10,8 -0,2 22,6
Palo- ja muut omaisuusvahinkovakuutukset 1 433,7 1 425,9 1 424,8 1 435,0 877,8 883,1 300,4 308,0 50,2 76,6 196,4 167,3
Yleiset vastuuvakuutukset 271,0 259,9 264,9 261,2 131,5 158,7 51,8 51,1 12,7 -9,1 68,9 60,4
Matka-apu 14,4 15,0 14,2 15,7 12,4 12,4 2,5 2,7 0,0 0,0 -0,7 0,5
Muut henkivakuutukset 37,8 34,7 36,5 33,1 8,6 6,2 8,6 7,1 2,0 1,8 17,3 18,0
Vahinkovakuutussopimuksiin pohjautuvat ja sairausvakuutusvelvoitteisiin liittyvät elinkorot ja eläkkeet 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -77,3 -66,7
Vahinkovakuutussopimuksiin pohjautuvat ja muihin kuin sairausvakuutusvelvoitteisiin liittyvät elinkorot ja eläkkeet 0,0 0,0 0,0 0,0 60,8 52,2 0,0 0,0 -0,0 0,0 -60,8 -52,2
Yhteensä (ilman muita kuluja) 4 525,7 4 458,1 4 464,0 4 454,1 2 812,8 2 742,5 969,2 981,6 68,3 84,9 613,7 645,0
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 0,0 8,0 15,4
Yhteensä 4 525,7 4 458,1 4 464,0 4 454,1 2 812,8 2 742,5 969,2 981,6 68,3 84,9 621,7 660,4
Luvut on jaoteltu Solvenssi II:ssa määriteltyihin vakuutuslajeihin, jotka eroavat muissa taulukoissa käytettävästä kansallisen kirjanpitotavan tai IFRS:n vaatimusten mukaisesta vakuutuslajien jaottelusta.

Kuten alla olevassa kuvassa Bruttomaksutulojen erittely liiketoiminta-alueittain, maittain ja vakuutuslajeittain, If Vahinkovakuutus, 2017 on esitetty, If Vahinkovakuutuksen vakuutusportfolio on liiketoiminta-alueittain, maittain ja vakuutuslajeittain hyvin hajautunut. Kuvan kuusi vakuutuslajia edustavat IFRS:ssa käytettyä jaottelua.

Bruttomaksutulojen erittely liiketoiminta-alueittain If Vahinkovakuutus, 2017, yht. 4 526 milj. euroa
Bruttomaksutulojen erittely maittain If Vahinkovakuutus, 2017, yht. 4 526 milj. euroa
Bruttomaksutulojen erittely vakuutuslajeittain If Vahinkovakuutus, 2017, yht. 4 526 milj. euroa

Seuraavat oikaisut on tehty IFRS:n ja Solvenssi II:n mukaisten vakuutuslajien välillä:

  • IFRS:n mukainen vakuutuslaji Ajoneuvovakuutus (1 924) sisältää Solvenssi II:n mukaiset vakuutuslajit moottoriajoneuvon vastuuvakuutus (590) ja muut moottoriajoneuvon vakuutus (1334).
  • IFRS:n mukainen vakuutuslaji Tapaturmavakuutus (581) sisältää Solvenssi II:n mukaiset vakuutuslajit vakuutus ansiotulon menetyksen varalta (397), muut henkivakuutukset (38), sairauskuluvakuutus (131) ja matka-apuvakuutus (14).

Erä Muut (mukaan lukien konsernieliminoinnit) ei näy yllä bruttomaksutulojen erittelyssä, mutta se on huomioitu bruttomaksutulojen yhteismäärässä. Sampo-konsernin ja If Vahinkovakuutuksen raportoimien lukujen välillä on pieniä eroja johtuen yhdistelyssä käytetyistä valuuttakursseista.

Vakuutusmaksu- ja katastrofiriski sekä niiden hallinta ja valvonta

Vakuutusmaksu- ja katastrofiriskin määritelmät ovat saatavilla liitteessä 2 (Riskien määritelmät).

Hyvin hajautetusta vakuutuskannasta huolimatta altistuminen luonnonkatastrofeille, kuten myrskyille ja tulville, voi synnyttää riskikeskittymiä, joista voi seurata suuruusluokaltaan merkittäviä vahinkoja. Maantieteellisistä alueista tällaisille tapahtumille altistuneimpia ovat Tanska, Norja ja Ruotsi. Luonnonkatastrofien lisäksi yksittäiset suurvahingot voivat vaikuttaa merkittävästi vakuutustoiminnan tulokseen. Luonnonkatastrofien ja yksittäisten suurten vahinkojen negatiivisia taloudellisia vaikutuksia saadaan tehokkaasti pienennettyä hyvin hajautetulla vakuutusportfoliolla ja konsernin laajuisella jälleenvakuutusohjelmalla.

Vakuutustoiminnan tuloksen herkkyyttä ja sen riskiä on kuvattu taulukossa Vakuutustuloksen herkkyysanalyysi, If Vahinkovakuutus, 31.12.2017 ja 31.12.2016 esittämällä joidenkin keskeisten lukujen muutokset.

Vakuutustuloksen herkkyysanalyysi If Vahinkovakuutus 31.12.2017 ja 31.12.2016
Vaikutus tulokseen ennen veroja, Milj. e
Tunnusluku Nykyinen taso (2017) Muutos nykyisessä tasossa 2017 2016
Yhdistetty kulusuhde, henkilöasiakkaat 84,0 % +/- 1 prosenttiyksikköä +/- 26 +/- 26
Yhdistetty kulusuhde, yritysasiakkaat 88,0 % +/- 1 prosenttiyksikköä +/- 12 +/- 12
Yhdistetty kulusuhde, suurasiakkaat 88,7 % +/- 1 prosenttiyksikköä +/- 4 +/- 4
Yhdistetty kulusuhde, Baltia 88,9 % +/- 1 prosenttiyksikköä +/- 1 +/- 1
Nettovakuutusmaksutuotot (Milj. e) 4 294 +/- 1 prosenttia +/- 43 +/- 43
Nettokorvauskulut (Milj. e) 2 959 +/- 1 prosenttia +/- 30 +/- 29
Annetun jälleenvakuutuksen maksutulo (Milj. e) 168 +/- 10 prosenttia +/- 17 +/- 17

Vastuunvalintakomitea antaa mielipiteitä ja toimenpidesuosituksia vakuutusriskeihin liittyvissä asioissa. Komitea myös arvioi ja ehdottaa muutoksia vastuunvalintapolitiikkaan, joka on tärkein vakuutusten myyntiä ohjaava dokumentti, ja se määrittelee vakuutusten myynnin yleisperiaatteet, rajoitukset ja menettelytavat. If Vahinkovakuutuksen konserniin kuuluvien yhtiöiden hallitukset vahvistavat vastuunvalintapolitiikan vähintään kerran vuodessa.

Komitean puheenjohtaja vastaa mahdollisten poikkeamien ja muiden komitean käsittelemien asioiden raportoinnista.

Vastuunvalintapolitiikkaa täydennetään yksityiskohtaisilla ohjeilla, jotka ohjaavat vakuutusten myyntiä eri liiketoiminta-alueilla. Nämä ohjeet pitävät sisällään muun muassa tariffit ja hinnoittelun luokitusmallit, ohjeet vakioehdoista ja sopimusteksteistä sekä vastuunvalintavaltuudet ja -limiitit. Vastuunvalintakomitealle asetettujen ohjeiden mukaisesti komitea vastaa siitä, että määriteltyjä vastuunvalintaperiaatteita noudatetaan.

Vahinkovakuutuksen liiketoiminta-alueiden päivittäiseen työhön kuuluu ohjeiden mukainen vakuutusriskien hallinta. Vahinkovakuutuksen kannattavuuteen ja riskeihin ratkaisevasti vaikuttava tekijä on kyky arvioida tulevaisuuden korvaus- ja liikekulut täsmällisesti ja täten hinnoitella vakuutussopimukset oikein. Hinnoittelu Henkilöasiakkaat-liiketoiminta-alueella sekä Yritysasiakkaat-liiketoiminta-alueen pienempien riskien osalta perustuu tariffeihin. Sen sijaan Suurasiakkaat-liiketoiminta-alueella ja monimutkaisempien riskien osalta Yritysasiakkaat-liiketoiminta-alueella vakuutusten hinnoittelu on tapauskohtaista ja yksilöllistä sen sijaan, että se perustuisi tiukkoihin tariffeihin. Yleisesti ottaen vakuutusten hinnoittelu perustuu sattuneista vahingoista tehtäviin tilastoanalyyseihin ja arvioihin vahinkotiheyden ja korvausinflaation tulevasta kehityksestä.

If Vahinkovakuutuksen jälleenvakuutuspolitiikka määrittelee periaatteet jälleenvakuutusratkaisujen suhteen. Jälleenvakuutuksen tarvetta ja optimaalista valintaa arvioidaan tarkastelemalla jälleenvakuutuksen odotettuja kustannuksia suhteessa siitä saatavaan hyötyyn sekä jälleenvakuutuksen vaikutuksia tulosvaihteluun ja pääomavaatimuksiin. Arvioinnissa käytetään pääosin If Vahinkovakuutuksen sisäistä mallia, jolla mallinnetaan vahinkotiheydet, suurvahingot ja luonnonkatastrofit.

If Vahinkovakuutuksessa on ollut käytössä vuodesta 2003 lähtien koko konsernin laajuinen jälleenvakuutusohjelma. Vuonna 2017 omapidätystasot olivat 100 miljoonan Ruotsin kruunun (noin 10,2 miljoonan euron) ja 250 miljoonan Ruotsin kruunun (noin 25,4 miljoonan euron) välillä yksittäistä riskiä kohden sekä 250 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 25,4 miljoonaa euroa) yksittäistä vahinkotapahtumaa kohden.

Vastuuvelkariski sekä sen hallinta ja valvonta

Vastuuvelkariskin määritelmä on saatavilla liitteessä 2 (Riskien määritelmät).

If Vahinkovakuutuksessa vastuuvelkariskin merkittävimmät aiheuttajat ovat epävarmuudet tulevaisuuden korvausinflaatiossa ja tulevaisuuden odotettua korkeammassa elinajanodotteessa, joka kasvattaa sekä eläkemuotoisia että kertakorvauksia.

Alla olevassa taulukossa Vastuuvelka vakuutuslajeittain ja maittain, If Vahinkovakuutus, 31.12.2017 If Vahinkovakuutuksen vastuuvelka duraatioineen esitetään vakuutuslajeittain sekä merkittävien maantieteellisten alueitten mukaan. Kun vastuuvelan jakautumista verrataan vakuutusmaksutulon jakaumiin, huomataan, että Suomen ja Ruotsin osuus vastuuvelasta on suurempi kuin niiden osuus vakuutusmaksutulosta. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että Ruotsissa ja Suomessa liikennevakuutuksen duraatio on pitkä ja Suomessa on pitkä duraatio myös lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa. Pitkä duraatio johtuu näiden vakuutuslajien eläkevarauksista, mikä kasvattaa vastuuvelan määrää. Vastuuvelan duraatio ja siten sen herkkyys korkotason muutoksille vaihtelee vakuutuslajeittain. Vuonna 2017 koko vakuutuskannan keskimääräinen duraatio oli 6,5 vuotta.

Vastuuvelka vakuutuslajeittain ja maittain If Vahinkovakuutus, 31.12.2017
Ruotsi Norja Suomi Tanska Yhteensä
Milj. e Duraatio Milj. e Duraatio Milj. e Duraatio Milj. e Duraatio Milj. e Duraatio
Ajoneuvovakuutus 2 516 7,5 536 1,4 1 033 12,7 160 1,8 4 245 7,8
Lakisääteinen tapaturmavakuutus 0 0,0 218 5,0 1 199 12,1 252 6,7 1 669 10,4
Vastuuvakuutus 268 2,7 127 1,4 122 3,0 74 1,9 591 2,4
Tapaturmavakuutus 327 4,9 372 5,7 156 4,3 94 1,7 948 4,8
Omaisuusvakuutus 407 1,2 475 0,9 226 1,1 99 1,0 1 207 1,0
Alus, ilma-alus ja kuljetus 21 1,9 48 0,6 10 0,9 23 1,2 101 1,0
Yhteensä 3 537 6,1 1 775 2,5 2 746 10,5 701 3,1 8 760 6,5
Kuten Sammon vuosikertomuksessa 2017 mainitaan, luvuissa ei ole mukana Baltian osuutta, joka on 140 miljoonaa euroa.

Korvausvastuu on herkkä erityisesti inflaation ja diskonttokoron sekä jossain määrin myös elinajanodotteen muutoksille. If Vahinkovakuutuksen vastuuvelan herkkyys inflaation nousulle, elinajanodotteen pitenemiselle sekä diskonttokoron laskulle esitetään taulukossa Vastuuvelkaan liittyvien riskien herkkyydet, If Vahinkovakuutus, 2017.

Vastuuvelkaan liittyvien riskien herkkyydet If Vahinkovakuutus, 2017
Vastuuvelan erä Riskitekijä Riskiparametrin muutos Maa Vaikutus
Milj. e 2017
Nimellismääräinen vastuuvelka Inflaatio kasvaa Yhden prosenttiyksikön kasvu Ruotsi
Tanska
Norja
Suomi
183,8
11,7
53,3
37,4
Eläkemuotoinen korvausvastuuarvio Kuolevuus laskee Odotettu elinikä kasvaa yhdellä vuodella Ruotsi
Tanska
Suomi
24,6
1,6
66,2
Diskontattu vastuuvelka (eläkevaraukset ja osa suomalaisesta IBNR:stä) Diskonttokorko laskee Yhden prosenttiyksikön lasku Ruotsi
Tanska
Suomi
66,2
13,3
299,3

Vuodesta 2014 eteenpäin arvioitu korvausvastuun osuus tulevista eläkevarauksista on huomioitu odotetun elinajan herkkyyksissä.

If Vahinkovakuutuksen vastuuvelkaa analysoidaan lisäksi vahinkovuositasolla. Tämän analyysin tulokset sekä ennen että jälkeen jälleenvakuutuksen esitetään korvauskulujen kehitystä kuvaavissa taulukoissa. Nämä esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa (liite 25).

Vastuuvelan laskennassa otetaan huomioon odotettu inflaatiokehitys. Se on erityisen merkittävä tekijä vakuutuslajeissa, joissa vahingon lopullisen korvausmenon selviäminen kestää kauan, kuten liikennevakuutuksessa ja lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa. Odotettu inflaatio perustuu ulkoisiin arvioihin inflaatiokehityksestä, kuten kuluttajahintaindeksiin ja palkkaindeksiin, yhdistettynä If Vahinkovakuutuksen omilla arvioilla eri korvauslajien kustannuksista. Tiettyihin vakuutuslajeihin, kuten liikennevakuutukseen ja lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen, liittyvä lainsäädäntö eroaa huomattavasti maittain. Osa suomalaisesta, ruotsalaisesta ja tanskalaisesta vastuuvelasta sisältää eläkemuotoista korvausvastuuta, joka on herkkä kuolevuusoletusten ja diskonttauskoron muutoksille. Ajoneuvovakuutuksen ja lakisääteisen tapaturmavakuutuksen osuus vastuuvelasta oli 68 prosenttia.

If Vahinkovakuutuksen hallitus päättää vastuuvelan laskentaa koskevista ohjeista. If Vahinkovakuutuksen pääaktuaarin vastuulla on kehittää ja toimeenpanna ohjeita vastuuvelan määrittämiseksi sekä arvioida kokonaisvastuuvelan riittävyyttä. If Vahinkovakuutus -konsernin tasolla pääaktuaari laatii vastuuvelan riittävyydestä neljännesvuosittain raportin.

Aktuaarikomitea on toimielin, joka valmistelee ja antaa neuvoja If Vahinkovakuutuksen pääaktuaarille. Komitean tehtävänä on varmistaa vastuuvelkariskin kokonaisvaltainen tarkastelu sekä keskustella ja antaa suosituksia vastuuvelkaa koskeviin politiikkoihin ja ohjeistuksiin.

Aktuaarit seuraavat jatkuvasti vastuuvelan tasoa varmistaakseen, että se on vahvistettujen ohjeiden mukainen. Aktuaarit kehittävät lisäksi menetelmiä ja järjestelmiä, jotka tukevat tätä prosessia.

Vakuutusmatemaattiset arviot pohjautuvat tilinpäätöspäivänä käytössä oleviin tietoihin vakuutuskannan koosta ja aiemmista vahingoista. Seurattavia tekijöitä ovat muun muassa vahinkokehityksen trendit, maksamattomien korvausten määrä, lakimuutokset, oikeuskäytännöt ja yleinen talouskehitys. Vastuuvelan laskennassa yleisesti käytettyjä menetelmiä ovat Chain Ladder- ja Bornhuetter-Fergusson -tekniikat yhdistettynä ennusteisiin vahinkojen lukumäärästä ja keskimääräisistä korvauskuluista. Henkivakuutustekniikoin laskettavan vastuuvelan osalta tuntemattomien vahinkojen arvio perustuu arvioon odotetusta korvausmenosta (riskimaksu) ja keskimääräisestä vahinkojen raportoitumisviiveestä.