Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona tai koko tilinpäätöksen Pdf-tiedostona.
Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
Milj. e 2017 2016
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja 2 482 1 871
Oikaisut:
Poistot 29 18
Realisoitumattomat arvostusvoitot ja -tappiot 43 -223
Sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot -489 -92
Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos 317 666
Muut oikaisut -1 199 -550
Oikaisut yhteensä -1 298 -180
Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Sijoitukset *) 638 -1 184
Muut varat -40 -95
Yhteensä 598 -1 280
Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-)
Rahoitusvelat -81 20
Muut velat -20 35
Maksetut korot ja tuloverot -413 -271
Yhteensä -514 -216
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 1 267 195
Investointien rahavirta
Investoinnit tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeisiin 546 356
Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -12 -13
Investoinneista kertyneet nettorahavarat 534 343
Rahoitustoiminnan rahavirta
Maksetut osingot -1 286 -1 192
Liikkeeseen lasketut velkakirjat, liikkeeseen laskut 1 042 2 271
Liikkeeseen lasketut velkakirjat, lyhennykset -1 395 -1 002
Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat -1 639 78
Rahavirrat yhteensä 162 616
Rahavarat tilikauden alussa 2 585 1 997
Muuntoerot -14 -27
Rahavarat tilikauden lopussa 2 734 2 585
Rahavarojen nettomuutos 162 616
Lisätietoa rahavirtalaskelmaan: 2017 2016
Saadut korot 360 432
Maksetut korot -127 -117
Saadut osingot 124 122
*) Sijoitukset sisältävät sijoituskiinteistöt, rahoitusvarat sekä sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset.
Rahavirtalaskelman erät eivät ole suoraan johdettavissa taseista mm. vuoden aikana hankittujen ja myytyjen tytäryhtiöiden ja valuuttakurssien muutosten takia.
Tilikauden rahavaroihin sisältyy kassa 2 711 milj. euroa (2 563) sekä muita lyhytaikaisia enintään 3 kk:n talletuksia 22 milj. euroa (22).
Topdanmarkin käsittely tytäryhtiönä 30.9.2017 lisäsi konsernin kassavaroja 45 milj. eurolla.
Konsernin rahavirtalaskelman liite
Hankitut liiketoiminnot 2017
Topdanmark on Tanskan toiseksi suurin vakuutusyhtiö, joka tarjoaa sekä vahinko- että henkivakuutustuotteita. Sampo-konserni on toukokuusta 2011 lähtien omistanut ja käsitellyt Topdanmark A/S:ää osakkuusyhtiönään.
Sampo sai IFRS-säännösten mukaisen määräysvallan yhtiössä 30.9.2017. Tuosta hetkestä eteenpäin Topdanmarkia on käsitelty Sampo-konsernin taloudellisessa raportoinnissa tytäryhtiönä. Tytäryhtiöosakkeiden hankintahinnaksi konsernissa määräytyi 1 398 miljoonaa euroa, mikä oli Topdanmarkin osakkeiden käypä arvo 30.9.2017. Konsernissa samalla hetkellä ollut Topdanmarkin kirjanpitoarvo oli 692 miljoonaa euroa. Näiden erotus 706 miljoonaa euroa kirjattiin kirjanpitoarvon lisäykseksi tuloksen kautta. Käteisiä varoja ei käytetty määräysvallan syntymishetkellä eikä määräysvallan hankkimisesta aiheutunut kuluja.