Yritysvastuu Mandatum Lifessa

Mandatum Lifen yritysvastuu perustuu sen liiketoiminnan kulmakiviin: asiakkaiden taloudellisen hyvinvoinnin kasvattamiseen ja turvaamiseen sekä taloudellisilta riskeiltä suojautumiseen. Mandatum Lifen näkemys on, että vastuullinen liiketoiminta houkuttelee asiakkaita, pitkäjänteisiä sijoittajia ja motivoitunutta henkilöstöä.

Taloudellinen vastuu, eli toiminnan jatkuvuudesta, kannattavuudesta, tuloksentekokyvystä sekä vakavaraisuudesta huolehtiminen kaikissa markkinatilanteissa, on liiketoiminnan perusedellytys ja Mandatum Lifen yritysvastuutyön lähtökohta. Se luo pohjan asiakkaiden vakuutuksiin liittyvien vastuiden sekä asiakkaiden sijoitusten ja eläkkeiden hoitamiseen.

Mandatum Life on tunnistanut yritysvastuunsa kannalta kolme pääteemaa: vastuullinen sijoittaminen, vastuullisten henkilöstökäytäntöjen edistäminen työelämässä sekä niiden toteuttaminen omassa työyhteisössä.

Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullisen sijoittamisen edistäminen ja oman sijoitustoiminnan vastuullisuus olivat Mandatum Lifen vastuullisuustyön keskiössä vuonna 2017. Kaikkiin Mandatum Lifen hallinnoimiin täyden valtakirjan sijoitusratkaisuihin sisällytettiin vuoden aikana sekä alansa vastuullisimpiin yhtiöihin sijoittavia että ilmastonmuutoksen riskienhallintaan tähtääviä sijoituskohteita.

Mandatum Life aloitti WWF Suomen kanssa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävän yhteistyön, jossa muun muassa opastetaan sijoittajia, miten he voivat korvata hiili-intensiivisiä sijoituskohteitaan ilmaston kannalta kestävämmillä vaihtoehdoilla. Taustalla on tarve sopeuttaa sijoitustoimialan toimintaa Pariisin ilmastosopimuksessa sovitun 1,5–2 asteen lämpötilatavoitteen edellyttämälle tasolle.

Mandatum Life kuuluu Portfolio Decarbonization Coalition -sijoittajaverkostoon pienentääkseen sijoitusten hiilijalanjälkeä maailmanlaajuisesti. Osana Montréal Pledge -aloitetta yhtiö mittaa ja julkistaa vuosittain hallinnoimiensa sijoituskohteiden hiili-intensiteetin. Mandatum Lifen sijoitusten hiili-intensiteetti on selkeästi muuta markkinaa pienempi, 66 prosenttia suhteessa vertailuindekseihin.

Vastuulliset henkilöstökäytännöt työelämässä

Mandatum Life pyrkii liiketoiminnallaan edistämään hyviä palkitsemiskäytäntöjä. Mandatum Life tukee yritysten ja työntekijöiden taloudellista turvaa henkilövakuutuksilla, varallisuuden kasvattamisella, yrittäjyyttä turvaamalla ja eläketurvaa täydentämällä.

Mandatum Life kannustaa työnantajia turvaamaan henkilöstönsä eläke- ja vakuutusturvaa ja samalla huolehtimaan henkilöstön työkyvystä. Vuonna 2017 Mandatum Life maksoi eläkettä 66 000 eläkeläiselle yhteensä 402 miljoonaa euroa ja muita korvauksia maksettiin yhteensä noin 50 000 kappaletta.

Henkilöstön työkyky ja hyvinvointi edellyttävät yrityksiltä yhä varhaisempaa suunnittelua. Vaikuttavalla ja vastuullisella palkitsemisella Mandatum Life auttaa asiakasyrityksiään kehittämään johtamiskäytäntöjään, millä on positiivinen vaikutus henkilöstön innostamiseen sekä työurien tuottavuuden kasvattamiseen. Mandatum Life hallinnoi noin 70 koko henkilöstön palkitsemiseen käytettävää palkkiorahastoa ja niiden piiriin kuuluu kaikkiaan noin 35 000 työntekijää eli jäsentä. Vuonna 2017 palkkiorahastoja perustettiin 13 kappaletta ja jäsenmäärä kasvoi yli kahdella tuhannella henkilöllä.

Henkilöstön hyvinvointi

Henkilöstön hyvinvointi on yksi Mandatum Lifen strategisista tavoitteista. Motivoitunut ja innostunut henkilöstö vaikuttaa merkittävästi asiakkaiden tyytyväisyyteen ja yhtiön menestysedellytyksiin. Vastuu henkilöstöstä tarkoittaa myös työntekijöiden ja heidän perheidensä turvaamista taloudellisten riskien varalta, eläketurvan täydentämistä ryhmäeläkevakuutuksella ja pitkäaikaiseen säästämiseen kannustamista palkkiorahastolla.

Panostukset henkilöstön hyvinvointiin ja hyvään johtamiseen tuottivat tuloksia vuonna 2017. Great Place to Work Finland -tutkimuksen mukaan jopa 94 prosenttia kyselyyn vastanneesta henkilöstöstä arvioi Mandatum Lifen olevan todella hyvä työpaikka. Esimiestyön laatua kartoittava 360-kysely kertoi myös johtamisen olevan erinomaisella tasolla. Kyselyyn vastasi 96 prosenttia henkilöstöstä, ja siinä esimiehet saavat palautetta vuorovaikutus- ja johtamistaidoistaan omalta esimieheltään, vertaisryhmältään ja alaisiltaan.

Katsaus tulevaan

Mandatum Lifen yritysvastuutavoitteiden keskiössä on pienentää edelleen sijoitustensa hiili-intensiteettiä ja auttaa sijoittaja-asiakkaitaan vähentämään sijoitustensa hiilijalanjälkeä omat sijoitustavoitteensa huomioiden. Yhtiö julkaisi alkuvuodesta 2018 aiheeseen liittyvän sijoittajaoppaan yhteistyössä WWF Suomen kanssa.

Vastuullisten henkilöstökäytäntöjen puolella Mandatum Life jatkaa työtä ollakseen yksi Suomen parhaimpia työpaikkoja ja auttaakseen asiakasyrityksiään menestymään paremmin. Mandatum Life liittyi alkuvuodesta 2018 myös FIBSin Monimuotoisuusverkoston jäseneksi ja sitoutuu edistämään tasa-arvoista johtamista ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia työyhteisössä sekä viestimään tasapuolisuuteen liittyvistä tavoitteista ja saavutuksista.