Konsernitase, IFRS

Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona tai koko tilinpäätöksen Pdf-tiedostona.
Konsernitase, IFRS
Milj. e Liite 12/2017 12/2016
Varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 10 158 27
Sijoituskiinteistöt 11 653 211
Aineettomat hyödykkeet 12 2 121 612
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 13 7 765 8 107
Rahoitusvarat 9 14 15 16 17 18 22 832 17 668
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset 9 19 7 409 3 427
Laskennalliset verosaamiset 20 18 27
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista 25 297 239
Muut varat 24 1 940 1 761
Käteiset varat 2 734 2 585
Myytävänä olevat omaisuuserät 35 3 374 3 291
Varat yhteensä 49 300 37 955
Velat
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 25 18 900 13 990
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista 26 7 959 3 407
Rahoitusvelat 9 15 16 27 3 649 3 847
Laskennalliset verovelat 20 638 527
Varaukset 28 33 35
Eläkevelvoitteet 29 57 79
Muut velat 30 1 258 933
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velkaerät 35 3 299 3 202
Velat yhteensä 35 792 26 021
Oma pääoma 32
Osakepääoma 98 98
Rahastot 1 530 1 531
Kertyneet voittovarat 10 692 9 700
Muut oman pääoman erät 528 605
Emoyhtiön omistajien osuus 12 848 11 934
Määräysvallattomien osuus 660 -
Oma pääoma yhteensä 13 508 11 934
Oma pääoma ja velat yhteensä 49 300 37 955