Konsernin tilinpäätöksen liitetiedot

Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona tai koko tilinpäätöksen Pdf-tiedostona.
Hankitut liiketoiminnot
Vuosi 2017
Sampo-konserni on toukokuusta 2011 lähtien omistanut tanskalaista vakuutusyhtiötä Topdanmark A/S:ää ja käsitellyt sitä osakkuusyhtiönään raportoiden omistusosuuttaan vastaavan tulososuuden vahinkovakuutussegmentissään. 30.9.2017 lähtien Topdanmark on yhdistelty konsernitaseeseen tytäryhtiönä.
Konsolidointihetkeksi muodostui yllä mainittu 30.9.2017 Sammon suorittaessa arviointia IFRS-säännösten edellyttämistä oleellisista tosiasioista sekä olosuhteista ja todetessa, että määräysvallan kynnys Topdanmarkissa ylittyi, vaikka Sammon omistusosuusprosentti ulkona olevista osakkeista oli hieman alle 50 %.
Tytäryhtiöosakkeiden hankintahinnaksi konsernissa määräytyi 1 398 miljoonaa euroa, mikä oli Topdanmarkin osakkeiden käypä arvo hankintahetkenä 30.9.2017. Konsernissa samalla hetkellä ollut Topdanmarkin kirjanpitoarvo oli 692 miljoonaa euroa. Näiden erotus 706 miljoonaa euroa kirjattiin kirjanpitoarvon lisäykseksi tuloksen kautta.
Osakkeiden kokonaismäärä hankintahetkellä oli 95 000 000 osaketta, joista Sampo omisti 41 997 070 osaketta. Topdanmarkin itsensä hallussa olevat omat osakkeet huomioiden Sammon omistusosuus äänivallasta oli hankintahetkellä 49,1 %. Topdanmarkin taseeseen sisältynyt 50,9 % määräysvallattomien osuus määriteltiin suhteellisena osuutena nettovaroista.
Topdanmarkin tase yhdisteltiin 30.9.2017 rivi riviltä. Sammon omistusosuutta vastaava osuus Topdanmarkin tuloksesta 1.1.–30.9.2017 on esitetty osana osakkuusyhtiön voittoa/tappiota ja yllä mainittu voitto aikaisemman osakkuusyhtiöomistuksen arvostamisesta käypään arvoon raportoidaan tuloslaskelmalla omalla rivillä. Sekä segmenttituloksessa että -taseessa Topdanmark esitetään omana segmenttinään. Tuloslaskelmaerät on yhdistelty rivi riviltä konsernitulokseen 1.10.2017 lähtien.
Topdanmark on Tanskan toiseksi suurin vakuutusyhtiö, joka tarjoaa sekä vahinko- että henkivakuutustuotteita yli miljoonalle henkilöasiakkaalle sekä huomattavalle määrälle yritysasiakkaita. Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot 1 - 9/2017 olivat yhteensä 906 milj. euroa. Henkivakuutuksen vakuutusmaksutuotot olivat 815 milj. euroa. Yhtiön osakkeet ovat listattuja OMX Nasdaqissa.
Alla on esitelty yhdisteltävien varojen ja velkojen käyvät arvot hankintahetkellä 30.9.2017:
Milj. e Käypä arvo
Varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 130
Sijoituskiinteistöt 492
Aineettomat hyödykkeet 704
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 169
Rahoitusvarat 6 261
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset 3 249
Laskennalliset verosaamiset 2
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista 98
Muut varat 241
Käteiset varat 45
Varat yhteensä 11 390
Velat
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 5 531
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista 3 749
Rahoitusvelat 278
Laskennalliset verovelat 200
Muut velat 382
Velat yhteensä 10 139
Määräysvallattomien omistajien osuus 636
Nettovarat yhteensä 615
Hankintahinta 1 398
Goodwill 783