Tunnusluvut

Konsernin yhteiset tunnusluvut 2017 2016 2015 2014 2013
Voitto ennen veroja Milj. e 2 482 1 871 1 888 1 759 1 668
Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin) % 17,1 15,0 14,0 10,9 13,8
Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin) % 7,6 7,3 7,2 5,6 7,0
Omavaraisuusaste % 26,1 31,5 32,1 31,5 32,7
Konsernin vakavaraisuus ¹) Milj. e 3 858 3 849 3 179 4 282 3 934
Konsernin vakavaraisuussuhde ¹) % 154 154 145 187 184
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 9 364 6 780 6 755 6 739 6 832
Ifin tunnusluvut
Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Milj. e 4 525 4 458 4 559 4 634 4 768
Vakuutusmaksutuotot Milj. e 4 293 4 286 4 344 4 457 4 505
Voitto ennen veroja Milj. e 818 824 960 931 929
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 21,3 25,3 21,5 18,1 24,4
Riskisuhde ²) % 63,3 62,3 66,6 65,1 65,4
Toimintakulusuhde ²) % 22,0 22,1 18,8 22,5 22,8
Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua ²) % 68,9 67,8 72,4 70,9 71,4
Liikekulusuhde ²) % 16,4 16,6 13,0 16,7 16,8
Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua % 85,3 84,4 85,4 87,7 88,1
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 6 367 6 180 6 176 6 173 6 238
Topdanmarkin tunnusluvut
Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Milj. e 210 - - - -
Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot Milj. e 281 - - - -
Voitto ennen veroja Milj. e 848 - - - -
Vahinkosuhde ²) % 64,0 - - - -
Liikekulusuhde ²) % 16,4 - - - -
Yhdistetty kulusuhde % 80,5 - - - -
Henkivakuutuksen vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Milj. e 294 - - - -
Henkivakuutuksen vakuutusmaksutuotot Milj. e 294
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 2 412 - - - -
Mandatumin tunnusluvut
Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Milj. e 967 1 122 1 149 1 110 1 068
Voitto ennen veroja Milj. e 236 210 181 163 153
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 13,3 15,9 12,7 11,4 18,3
Liikekustannussuhde % 94,7 100,5 100,0 104,1 106,6
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 525 543 522 509 541
Omistusyhteisön tunnusluvut
Voitto ennen veroja Milj. e 576 778 749 669 589
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 60 57 57 57 53
Osakekohtaiset tunnusluvut 2017 2016 2015 2014 2013
Osakekohtainen tulos euro 3,96 2,95 2,96 2,75 2,59
Osakekohtainen tulos, ml. muut laajan tuloksen erät euro 3,79 3,14 2,79 2,11 2,54
Osakekohtainen oma pääoma euro 23,14 21,31 20,38 19,51 19,01
Osakekohtainen substanssi euro 25,37 24,86 23,79 22,63 22,15
Osakekohtainen osinko ³) euro 2,60 2,30 2,15 1,95 1,65
Osinko/tulos % 65,7 78,0 72,6 70,9 63,7
Efektiivinen osinkotuotto % 5,7 5,4 4,6 5,0 4,6
Hinta/voitto -suhde (PE-luku) 11,6 14,4 15,9 14,1 13,8
Osakkeiden antioikaistu lkm 31.12. 1 000 kpl 555 352 560 000 560 000 560 000 560 000
Osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lkm 1 000 kpl 559 873 560 000 560 000 560 000 560 000
Osakkeiden painotettu keskim. lkm laimentavat osakkeet huomioituna 1 000 kpl 559 873 560 000 560 000 560 000 560 000
Osakekannan markkina-arvo Milj. e 24 858 23 850 26 320 21 739 20 003
A-sarja:
Osakkeiden antioikaistu lkm 31.12. 1 000 kpl 554 152 558 800 558 800 558 800 558 800
Osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lkm 1 000 kpl 554 152 558 800 558 800 558 800 558 800
Osakkeiden painotettu keskim. lkm laimentavat osakkeet huomioituna 1 000 kpl 554 152 558 800 558 800 558 800 558 800
Painotettu keskim. kaupantekokurssi euro 44,76 40,35 44,34 36,88 31,05
Antioikaistu ylin kurssi euro 47,46 46,56 49,40 39,98 35,92
Antioikaistu alin kurssi euro 41,53 34,42 37,72 33,71 25,04
Antioikaistu viimeinen kaupantekokurssi euro 45,80 42,59 47,00 38,82 35,72
Osakkeen pörssivaihto tilikaudella 1 000 kpl 179 568 203 996 182 762 194 492 188 402
Osakkeen suhteellinen pörssivaihto % 32,4 36,5 32,7 34,8 33,7
B-sarja:
Osakkeiden antioikaistu lkm 31.12. 1 000 kpl 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lkm 1 000 kpl 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
¹) Nordean tultua Sammon osakkuusyhtiöksi 31.12.2009 muuttui Sampo-konserni rahoitus- ja vakuutusyritysryhmittymien valvonnasta annetun lain (2004/699) mukaiseksi rahoitus- ja vakuutusyritysryhmittymäksi. Konsernin vakavaraisuus lasketaan lain kolmannen luvun mukaisesti. Vakavaraisuus on Finanssivalvonnan suostumuksella määrätty konsernitilinpäätöksen perusteella.
2) Vahinkovakuutuksen tunnusluvut on laskettu toimintokohtaisten kulujen pohjalta, eikä niitä siksi voida johtaa suoraan sulautetusta tuloslaskelmakaavasta. Topdanmarkin suhdeluvut ovat koko vuodelta.
3) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle tilikaudelta 2017.
Tunnuslukuja laskettaessa veroina on otettu huomioon tilikauden tulosta vastaava vero. Kiinteistöjen arvostuserot laskennallisella verovelalla vähennettynä on otettu huomioon laskettaessa kokonaispääoman tuottoa, oman pääoman tuottoa, omavaraisuusastetta sekä osakekohtaista substanssia. Lisäksi kokonaispääoman tuottoa sekä oman pääoman tuottoa laskettaessa on otettu huomioon muut laajan tuloksen erät. Osakekohtaista substanssia laskettaessa on huomioon otettu myös konsernin arvostuserot osakkuusyhtiö Nordeasta sekä pörssinoteeratusta tytäryhtiö Topdanmarkista.