Segmentti-informaatio

Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona tai koko tilinpäätöksen Pdf-tiedostona.
Segmentti-informaatio
Topdanmark A/S:n muututtua Sammon tytäryhtiöksi 30.9.2017 muuttui myös segmenttiraportoinnin rakenne. Sampo raportoi aikaisemmin tulos- ja taselukunsa kolmelta segmentiltä: vahinkovakuutus (ml. Topdanmark), henkivakuutus sekä omistusyhteisö (ml. Nordeasta Sammolle kirjattava tulososuus). Topdanmarkin tytäryhtiökäsittelyn myötä Sampo muutti raportointiaan ja julkistaa tulos- ja taselukunsa jatkossa neljältä segmentiltä: If, Topdanmark, Mandatum ja Omistusyhteisö (ml. Nordea).
Vertailukauden segmenttitiedot on muutettu vastaaviksi. Topdanmarkin osakkuusyhtiötulos on kirjattu pois vahinkovakutuussegmentistä ja viety Topdanmark-segmenttiin. Topdanmarkin osakkuusyhtiöosakkeet on niin ikään kirjattu pois vahinkovakuutussegmentistä omistusyhteisön tytäryhtiöosakkeisiin.
Maantieteellisiä alueita koskevina tietoina on esitetty tuotot ulkopuolisilta asiakkailta sekä pitkäaikaiset varat. Raportoitavat alueet ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Baltia ja muut maat.
Segmentti-informaatio on tuotettu konsernin tilinpäätöstä laadittaessa ja esitettäessä noudatettujen laatimisperiaatteiden mukaisesti. Segmenteille on kohdistettu liiketoiminnasta aiheutuvat, joko välittömästi osoitettavissa tai järkevällä perusteella kohdistettavissa olevat, tuotot, kulut, varat ja velat. Segmenttien välinen hinnoittelu perustuu käypiin markkinahintoihin. Konsernitilinpäätöksessä segmenttien väliset liiketapahtumat sekä saamiset ja velat on eliminoitu.
Segmenttien poistot on esitetty liitteissä 10–12 ja sijoitukset osakkuusyhtiöihin liitteessä 13.
Konsernin laaja tuloslaskelma liiketoimintasegmenteittäin 2017
Milj. e If Topdanmark Mandatum Omistus-yhteisö Elimi-noinnit Konserni
Vakuutusmaksutulo 4 357 498 960 - 0 5 815
Sijoitustoiminnan nettotuotot 216 107 782 10 -10 1 104
Liiketoiminnan muut tuotot 27 1 10 18 -20 36
Korvaukset -2 717 -285 -1 021 - - -4 023
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -64 -163 -377 - 1 -603
Henkilöstökulut -543 -68 -47 -18 - -676
Liiketoiminnan muut kulut -440 -39 -63 -14 20 -536
Rahoituskulut -19 -3 -7 -36 14 -52
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 1 94 0 616 - 712
- Voitto aiemman osakkuusyhtiöosuuden arvostamisesta käypään arvoon - 706 - - - 706
Voitto ennen veroja 818 848 236 576 4 2 482
Verot -180 -12 -51 0 0 -243
Tilikauden voitto 637 836 185 576 4 2 239
Kauden muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -95 -1 0 - - -96
Myytävissä olevat rahoitusvarat 46 - 5 22 - 73
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä - - - -57 - -57
Verot -11 - -2 -4 - -18
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen -61 -1 3 -39 0 -97
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 5 - - - - 5
Verot -1 - - - - -1
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen 4 - - - - 4
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 581 836 188 537 4 2 146
Tilikauden voitosta
Emoyhtiön omistajien osuus 2 216
Määräysvallattomien osuus 23
Tilikauden laajasta tuloksesta
Emoyhtiön omistajien osuus 2 122
Määräysvallattomien osuus 23
Konsernin laaja tuloslaskelma liiketoimintasegmenteittäin 2016
Milj. e If Topdanmark Mandatum Omistus-yhteisö Elimi-noinnit Konserni
Vakuutusmaksutulo 4 292 - 1 116 - -32 5 375
Sijoitustoiminnan nettotuotot 173 - 634 36 -16 827
Liiketoiminnan muut tuotot 26 - 23 17 -16 50
Korvaukset -2 670 - -967 - 10 -3 627
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -6 - -465 - 24 -448
Henkilöstökulut -512 - -46 -16 - -574
Liiketoiminnan muut kulut -472 - -78 -18 16 -551
Rahoituskulut -13 - -7 -14 15 -18
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 5 59 0 773 - 837
Voitto ennen veroja 824 59 210 778 0 1 871
Verot -178 - -41 -2 - -221
Tilikauden voitto 646 59 168 777 0 1 650
Kauden muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -80 - - - - -80
Myytävissä olevat rahoitusvarat 118 - 82 24 - 225
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä - - - 19 - 19
Verot -25 - -19 -5 - -49
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen 13 - 64 38 - 115
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot -6 - - - - -6
Verot 1 - - - - 1
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen -5 - - - - -5
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 655 59 232 815 - 1 760
Konsernitase liiketoimintasegmenteittäin 2017
Milj. e If Topdanmark Mandatum Omistus-yhteisö Elimi-noinnit Konserni
Varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 22 130 3 3 - 158
Sijoituskiinteistöt 12 489 151 - - 653
Aineettomat hyödykkeet 528 1 509 83 - - 2 121
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 14 173 0 7 578 - 7 765
Rahoitusvarat 11 217 6 166 4 977 4 510 -4 038 22 832
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset - 3 464 3 986 - -42 7 409
Laskennalliset verosaamiset 17 2 - 3 -4 18
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista 220 77 0 - - 297
Muut varat 1 601 211 103 33 -8 1 940
Käteiset varat 437 72 1 025 1 200 - 2 734
Myytävänä olevat omaisuuserät - - 3 374 - - 3 374
Varat yhteensä 14 069 12 293 13 703 13 326 -4 092 49 300
Velat
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 9 120 5 405 4 375 - - 18 900
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista - 4 036 3 965 - -42 7 959
Rahoitusvelat 322 303 106 3 187 -269 3 649
Laskennalliset verovelat 278 196 164 - - 638
Varaukset 33 - - - - 33
Eläkevelvoitteet 57 - - - - 57
Muut velat 739 249 241 38 -9 1 258
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velkaerät - - 3 299 - - 3 299
Velat yhteensä 10 549 10 189 12 150 3 224 -321 35 792
Oma pääoma
Osakepääoma 98
Rahastot 1 530
Kertyneet voittovarat 10 692
Muut oman pääoman erät 528
Emoyhtiön omistajien osuus 12 848
Määräysvallattomien osuus 660
Oma pääoma yhteensä 13 508
Oma pääoma ja velat yhteensä 49 300
Konsernitase liiketoimintasegmenteittäin 2016
Milj. e If Topdanmark Mandatum Omistus-yhteisö Elimi-noinnit Konserni
Varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 19 - 4 3 - 27
Sijoituskiinteistöt 14 - 201 - -4 211
Aineettomat hyödykkeet 541 - 70 0 - 612
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 13 539 0 7 554 - 8 107
Rahoitusvarat 11 667 - 5 459 3 201 -2 659 17 668
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset - - 3 468 - -41 3 427
Laskennalliset verosaamiset 24 - - 7 -4 27
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista 236 - 3 - - 239
Muut varat 1 593 - 162 15 -9 1 761
Käteiset varat 463 - 682 1 439 - 2 585
Myytävänä olevat omaisuuserät - - 3 291 - - 3 291
Varat yhteensä 14 571 539 13 341 12 220 -2 717 37 955
Velat
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 9 379 - 4 611 - - 13 990
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista - - 3 448 - -41 3 407
Rahoitusvelat 474 - 111 3 551 -289 3 847
Laskennalliset verovelat 346 - 181 - 0 527
Varaukset 35 - - - - 35
Eläkevelvoitteet 79 - - - - 79
Muut velat 700 - 148 96 -10 933
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velkaerät - - 3 202 - - 3 202
Velat yhteensä 11 013 0 11 701 3 647 -340 26 021
Oma pääoma
Osakepääoma 98
Rahastot 1 531
Kertyneet voittovarat 9 700
Muut oman pääoman erät 605
Oma pääoma yhteensä 11 934
Oma pääoma ja velat yhteensä 37 955
Maantieteellinen informaatio
Milj. e Suomi Ruotsi Norja Tanska Baltia Yhteensä
2017
Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta 1 914 1 496 1 316 993 158 5 877
Pitkäaikaiset varat 260 8 030 11 2 314 1 10 617
2016
Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta 2 129 1 453 1 321 389 161 5 454
Pitkäaikaiset varat 379 8 014 14 552 1 8 961
Tuotot sisältävät vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot, henkivakuutuksen vakuutusmaksutulon vakuutuksen myöntämismaan mukaan sekä holding-toiminnan sijoitustoiminnan nettotuotot sekä liiketoiminnan muut tuotot.
Pitkäaikaiset varat sisältävät aineettomat hyödykkeet, sijoitukset osakkuusyhtiöihin, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet sekä sijoituskiinteistöt.