Yritysvastuu Topdanmarkissa

Topdanmarkissa yritysvastuu kulkee käsi kädessä yhtiön ydinliiketoiminnan kanssa. Yhtiön tuotteet ja palvelut tarjoavat asiakkaille taloudellista ja sosiaalista turvaa vahingon sattuessa tai kun asiakas jää eläkkeelle. Näin ollen Topdanmarkilla on myönteinen vaikutus tanskalaiseen yhteiskuntaan.

Topdanmark on sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteeseen ja sen kymmeneen yritysvastuun periaatteeseen, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa. Topdanmark näkee näiden periaatteiden luovan arvoa liiketoiminnalle ja ympäröivälle yhteiskunnalle. Yhtiöllä on myös käytössä yritysvastuuohjelma toimittajille (CSR Program for Suppliers), joka kannustaa toimittajia sisällyttämään Global Compactin periaatteet omaan liiketoimintaansa.

Topdanmarkin yritysvastuustrategia koostuu muun muassa seuraavista:

Asiakassuhteet

Topdanmark tekee jatkuvasti töitä sen eteen, että asiakkaille tarjotaan tietoa vakuutusten hinnoittelusta ja kattavuudesta mahdollisimman helposti ymmärrettävässä muodossa. Tavoitteena on, että asiakkaat olisivat niin tyytyväisiä Topdanmarkin tuotteisiin ja palveluihin, että suosittelisivat yhtiötä muillekin. Asiakaskyselyiden perusteella 48 prosenttia asiakkaista on niin sanottuja asiakaslähettiläitä. Heidän osuutensa on siis kasvanut 2 prosenttiyksikköä verrattuna vuoteen 2016.

Vuonna 2017 Topdanmark sai valmiiksi mittavan uudistuksen, jossa kehitettiin yhtiön verkkosivuja ja sähköisiä asiakastiedostoja niin, että asiakkaan on helpompaa saada yleiskuva vakuutusten kattavuudesta ja hinnoittelusta, tehdä vahinkoilmoitus tai seurata aiemmin tehdyn vahinkoilmoituksen tilannetta. Topdanmark aloitti myös yhteistyön Singularity University Denmarkin kanssa. Yhteistyön tavoitteena on ymmärtää entistäkin paremmin, miten vakuutus- ja eläkevakuutusyhtiön tulisi toimia muuttuvassa yhteiskunnassa.

Vastuullinen sijoittaminen

Topdanmark pyrkii parhaaseen mahdolliseen sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin suhteutettuna riskiin, mutta yhtiö haluaa myös varmistaa, että arvonluonti on vastuullista ja sopusoinnussa kansainvälisesti tunnustettujen standardien ja periaatteiden tai Tanskan allekirjoittamien sopimusten kanssa. Näiden joukkoon kuuluvat myös YK:n Global Compact -periaatteet.

Vuonna 2017 Topdanmark kävi läpi ja arvioi osakeportfolionsa YK:n Global Compactin näkökulmasta. Lisäksi Tanskan hallinnointi- ja ohjausviranomaisen antamat aktiivisen omistajuuden suositukset pantiin täytäntöön.

Ennaltaehkäisy

Topdanmarkin vakuutus- ja eläketuotteet tarjoavat asiakkaille taloudellista turvaa. Vahingoilla on kuitenkin usein taloudellisia seurauksia suurempi merkitys niin yksittäiselle asiakkaalle kuin yhteiskunnallekin. Siksi Topdanmark pyrkii ennaltaehkäisemään vahinkoja.

Topdanmark käynnisti vuonna 2017 pilottiprojektin, jossa vahinkoja pyritään ennaltaehkäisemään verkossa tehtävän terveyden seurannan avulla. Topdanmark aloitti myös stressin vähentämiseen liittyvän yhteistyön Kööpenhaminan yliopiston mielenterveyden edistämiskeskuksen kanssa. Lisäksi Topdanmark pyrkii vähentämään työperäisiä onnettomuuksia, jotka ovat Tanskassa maatalousalalla yleisiä. Yhtiö on kehittänyt uuden palvelukonseptin, joka tarjoaa ennaltaehkäiseviä neuvoja maanviljelijöille. Palvelu on kehitetty yhteistyössä teknisen osaamis- ja innovaatiokeskuksen kanssa.

Ilmasto ja ympäristö

Topdanmark raportoi toiminnastaan CDP:lle (Carbon Disclosure Project), joka on kansainvälinen ympäristöraportointihanke. CDP edistää avoimuutta ja dialogia yritysten hiilidioksidipäästöjen ja ilmastostrategioiden suhteen. Topdanmark keskittyy hiilidioksidin vähentämiseen esimerkiksi käyttämällä aurinkopaneeleja ja lajittelemalla jätteet. Vuonna 2017 Topdanmarkin hiilidioksidipäästöt vähenivät 6,5 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. 40 prosenttia kaikista jätteistä kierrätettiin.

Ihmisoikeudet ja monimuotoisuus

Topdanmark on keskittynyt lisäämään naisten määrää johtotehtävissä erilaisten toimenpiteiden avulla vuodesta 2012 alkaen. Naispuolisille esimiehille on esimerkiksi järjestetty mentoriohjelmia. Viimeisin, vuonna 2015 käynnistynyt ohjelma päättyi vuonna 2017. Topdanmarkin tavoite on, että kaikilla johtoportailla on keskimäärin vähintään 40 prosenttia molempia sukupuolia. Vuonna 2017 johtajista keskimäärin 42 prosenttia (41) oli naisia.

Humanitaarisen työn tukeminen

Vuonna 2017, Topdanmark tuki yhteensä 507 000 Tanskan kruunulla Lääkärit ilman rajoja -järjestöä (Médecins Sans Frontiéres, MSF) sekä syövän vastaista Fight Cancer -kampanjaa. Topdanmarkin työntekijät keräsivät myös 1,5 tonnia vaatteita Punaisen Ristin kampanjaa varten ja lahjoittivat työajalla 439 pussia verta Tanskan veripankille, jota Topdanmark on tukenut vuodesta 2005.