Konsernin rava-lain mukaiset omat varat ja vakavaraisuusasema

Sampo-konsernin vakavaraisuus, joka lasketaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain mukaan, esitetään kuvassa Sampo-konsernin rava-vakavaraisuus, 31.12.2017. Konsernin vakavaraisuussuhde säilyi edellisvuoden tasolla ollen 154 prosenttia. Topdanmark konsolidoitiin konsernin SCR-lukuihin ja omiin varoihin vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. Aiemmin Topdanmarkin käsittelyssä sovellettiin vähennys- ja yhteenlaskumenetelmää, jolloin Sammon omistusta vastaava osuus Topdanmarkin julkaisemasta SCR:stä sisällytettiin Sammon SCR:ään ja omiin varoihin.

Sekä konsernin omat varat että omien varojen vähimmäismäärä kasvoivat vuoden 2017 aikana. Topdanmarkin konsolidointi nosti pääomavaadetta noin 300 miljoonalla eurolla mutta samanaikaisesti omistuksen käyvän arvon tuloutumisen johdosta kasvatti konsernin omaa pääomaa. Lisäksi konsolidaatiosta seuranneet määräysvallattomien omistajien osuus omasta pääomasta ja aineettomat hyödykkeet sisällytettiin omiin varoihin. Topdanmarkista aiheutuneiden muutosten nettovaikutus oli kuitenkin vähäinen.

Konsernin tulos kasvatti konsernin omaa pääomaa kompensoiden kasvavat osingot, mikä myös kasvatti omia varoja. Nettomuutokset muissa omiin varoihin vaikuttavissa erissä olivat pieniä.

Sampo-konsernin rava-vakavaraisuus 31.12.2017

Konsernin omat varat koostuvat konsernin konsolidoidusta omasta pääomasta sekä rahoituslaitosten ja vakuutusyhtiöiden sektorikohtaisista eristä vähennettynä aineettoman omaisuuden erillä, ennakoitavissa olevilla osingoilla sekä muilla oikaisuilla. Konsernin konsolidoitu oma pääoma mukaan lukien määräysvallattomien osuus, joka oli 13 508 miljoonaa euroa 31.12.2017, muodostaa isoimman osan omista varoista ja se luetaan Luokan 1 -pääomiin vakavaraisuuslaskennassa. Sektorikohtaiset tekijät, joista suurin osa tulee Nordean ensisijaisesta lisäpääomasta (Tier 1) ja toissijaisesta pääomasta (Tier 2) sekä If Vahinkovakuutuksen, Mandatum Lifen ja Topdanmarkin arvonoikaisuista, olivat yhteensä 2 517 miljoonaa euroa (2 254 miljoonaa euroa). Vähennykset olivat yhteensä 5 004 miljoonaa euroa (3 251 miljoonaa euroa).

Konsernitason pääomavaatimus on yllä esitetyllä tavalla osiensa summa, eikä liiketoiminta-alueiden välistä hajautushyötyä oteta huomioon. Omien varojen vähimmäismäärä 31.12.2017 oli 7 163 miljoonaa euroa (7 088 miljoonaa euroa). Konsernin vakavaraisuus (Ryhmittymän omat varat – omien varojen vähimmäismäärä) oli 3 858 miljoonaa euroa (3 849 miljoonaa euroa).