Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS

Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona tai koko tilinpäätöksen Pdf-tiedostona.
Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS
Milj. e Osake-pääoma Vara-rahasto Sij. vapaan pääoman rahasto Voitto-varat 1) Muunto-erot 2) Myytävissä olevat rahoi-tusvarat 3) Yht. Määräys-vallattomien osuus Yht.
Oma pääoma 1.1.2016 98 4 1 527 9 325 -472 929 11 411 - 11 411
Muutokset omassa pääomassa
Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus 9 9 9
Osingonjako -1 204 4) -1 204 -1 204
Osuus osakkuusyhtiön muista oman pääoman muutoksista -42 -42 -42
Kauden voitto 1 650 1 650 1 650
Muut laajan tuloksen erät -38 -47 195 110 110
Oma pääoma 31.12.2016 98 4 1 527 9 700 -518 1 124 11 934 - 11 934
Muutokset omassa pääomassa
Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus 10 10 10
Osakkeiden mitätöinti 30
Osingonjako -1 288 4) -1 288 -1 288
Tytäryhtiöhankinnat 17 17 636 654
Osuus osakkuusyhtiön muista oman pääoman muutoksista 23 23 23
Kauden voitto 2 216 2 216 23 2 239
Muut laajan tuloksen erät -15 -138 60 -93 -93
Oma pääoma 31.12.2017 98 4 1 527 10 692 -656 1 184 12 848 660 13 508
1) IAS 19 Eläkevelvoitteet standardin nettovaikutus voittovaroihin oli -15 (-38) milj. e.
2) Muut laajan tuloksen erät sisältävät myös konsernin omistusosuuden mukaisen osuuden osakkuusyhtiö Nordean vastaavista eristä. Voittovarat sisältävät -19 (-34) milj. euron osuuden Nordean etuuspohjaisten eläkkeiden vakuutusmatemaattisista voitoista/tappioista. Muuntoerot sisältävät -43 (33) milj. euron osuuden Nordean muuntoeroista. Myytävissä olevat varat puolestaan sisältävät 5 (19) milj. euron osuuden Nordean myytävissä olevien rahoitusvarojen käypien arvojen muutoksista.
3) Myytävissä olevista rahoitusvaroista on kirjattu omaan pääomaan kauden arvostusta 266 (216) milj. euroa. Kauden tulokseen on siirretty -204 (-29) milj. euroa. Eriytetylle Suomi-vakuutuskannalle siirretty osuus oli -7 (-11) milj. euroa.
4) Osakekohtainen osinko 2,60 (2,30) euroa osakkeelta.
Muuntoeroihin sekä myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sisältyvät määrät ovat laajaan tulokseen kirjattuja verovaikutuksella huomioituja eriä.