Tilintarkastaja

Ernst & Young Oy
KHT-yhteisö

Päävastuullinen tilintarkastaja
KHT Kristina Sandin

Tilintarkastajalle suoritettiin toimestaan palkkiota laskun mukaan yhteensä 2 438 827 euroa. Lisäksi Ernst & Young Oy:lle maksettiin muista kuin tilintarkastukseen liittyvistä palveluista palkkioita yhteensä 291 316 euroa.

KHT-yhteisö Ernst & Young Oy on toiminut Sampo Oyj:n tilintarkastajana keskeytyksettä vuonna 2002 tapahtuneen kilpailutuksen jälkeen. Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta 16.4.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 537/2014 41 artiklan siirtymäsäännösten mukaisesti Sampo Oyj ei saa 17.6.2023 lukien uusia tilintarkastustoimeksiantoa Ernst & Young Oy:n kanssa, eli Sampo Oyj:n on viimeistään vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa vaihdettava tilintarkastusyhteisöä.