Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 10–13
10 Emoyhtiön oman pääoman muutoslaskelma
Sidottu pääoma Vapaa pääoma
Milj. e Osake-pääoma Käyvän arvon rahasto Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Muut rahastot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1.2016 98 8 1 527 273 5 254 7 159
Osingonjako -1 204 -1 204
Osinkojen palautus 9 9
Myytävissä olevat rahoitusvarat
- omaan pääomaan kirjattu määrä -2 -2
- tuloslaskelmaan siirretty määrä 22 22
Tilikauden voitto 1 565 1 565
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 98 28 1 527 273 5 624 7 549
Sidottu pääoma Vapaa pääoma
Milj. e Osake-pääoma Käyvän arvon rahasto Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Muut rahastot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1.2017 98 28 1 527 273 5 624 7 549
Osingonjako -1 288 -1 288
Osinkojen palautus 39 39
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0
- omaan pääomaan kirjattu määrä 24 24
- tuloslaskelmaan siirretty määrä -6 -6
Tilikauden voitto 1 396 1 396
Kirjanpitoarvo 31.12.2017 98 45 1 527 273 5 772 7 714
Laskelma voitonjakokelpoisista varoista
Milj. e 2017 2016
Emoyhtiö
Tilikauden voitto 1 396 1 565
Kertyneet voittovarat 4 376 4 059
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1 527 1 527
Muut rahastot 273 273
Yhteensä 7 571 7 424
11 Osakepääoma
Tiedot on esitetty konsernitilinpäätöksen liitteessä 32 Oma pääoma.
12 Muut velat
Milj. e 2017 2016
Lunastamattomat osingot 0 38
Johdannaiset 4 3
Johdannaisten vakuudet 7 17
Muut 1 1
Yhteensä 11 58
13 Siirtovelat
Milj. e 2017 2016
Siirtyvät korot 14 25
Johdannaiset 6 1
Muut 16 15
Yhteensä 36 41