11 Sijoituskiinteistöt
Milj. e 2017 2016
1.1.
Hankintameno 301 282
Kertyneet poistot -67 -63
Kertyneet arvonalentumiset -24 -24
Kirjanpitoarvo 1.1. 211 195
Kirjanpitoarvo 1.1. 211 195
Tytäryhtiöhankinnat 491 -
Siirrot aineelliseen käyttöomaisuuteen -2 -
Lisäykset 29 41
Vähennykset -67 -22
Poistot -4 -4
Arvonalentumistappiot -6 1
Valuuttakurssierot 0 0
Kirjanpitoarvo 31.12. 653 211
31.12.
Hankintameno 753 301
Kertyneet poistot -71 -67
Kertyneet arvonalentumiset -29 -24
Kirjanpitoarvo 31.12. 653 211
Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä 27 23
Sijoitusomaisuuteen sisältyvät muulla sopimuksella vuokralle annetut kiinteistöt
Ei-purettavissa olevat vähimmäisvuokrat
- yhden vuoden kuluessa 33 10
- yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 45 14
- yli viiden vuoden kuluttua 24 3
Yhteensä 102 28
Kiinteistökulut
- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka ovat kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -13 -10
- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka eivät ole kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -4 -2
Yhteensä -17 -12
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 31.12. 688 243
Konsernin sijoituskiinteistöjen käyvät arvot arvioitu kokonaisuudessaan itse markkinoilta saadun vertailuaineiston perusteella. Käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen ja -velkojen määritys ja hierarkia on esitetty liitteessä 17. Tämän määrityksen mukaan sijoituskiinteistöt kuuluvat joko tasolle 2 tai 3.
Segmenttien sijoituskiinteistöjen tilat vuokrataan markkinaehtoisilla, peruuttamattomilla vuokrasopimuksilla. Vuokrasopimusten pituudet vaihtelevat toistaiseksi voimassa olevista monivuotisiin sopimuksiin.