27 Rahoitusvelat
Segmenttien rahoitusvelat pitävät sisällään velat johdannaissopimuksista, liikkeeseen lasketut velkakirjat sekä muut rahoitusvelat.
If
Milj. e 2017 2016
Johdannaissopimukset (liite 14) 11 67
Velat, joilla on huonompi etuoikeus
Pääomalainat Maturiteetti Korko
Pääomalaina, 2011 (nimellisarvo 110 milj. e) 30 vuotta 6,00 % 110 109
Pääomalaina, 2013 (nimellisarvo 90 milj. e) ikuinen 4,70 % - 92
Pääomalaina, 2016 (nimellisarvo 1 500 MSEK) 30 vuotta 3 kk Stibor + 2,25 % 152 154
Pääomalaina, 2016 (nimellisarvo 500 MSEK) 30 vuotta 2,42 % 51 52
Velat, joilla huonompi etuoikeus yhteensä 312 407
Ifin rahoitusvelat yhteensä 322 474
Vuoden 2011 pääomalainalle maksetaan ensimmäiseltä 10 vuodelta kiinteää korkoa, jonka jälkeen se muuttuu vaihtuvakorkoiseksi. 2013 liikkeeseen lasketulle uudelle pääomalainalle maksetaan ensimmäiseltä 5,5 vuodelta kiinteää korkoa, jonka jälkeen se muuttuu vaihtuvakorkoiseksi. Koron vaihtumisen yhteydessä voidaan myös suorittaa lainojen takaisinmaksu.
Vuoden 2013 pääomalaina maksettiin ennenaikaisesti pois syyskuussa 2017.
Vuoden 2016 pääomalaina 1 500 milj. Ruotsin kruunua on vaihtuvakorkoinen. 10 vuoden jälkeen lainamarginaali nousee yhdellä prosenttiyksiköllä. Viiden vuoden jälkeen ja siitä eteenpäin erääntyvinä korkopäivinä on oikeus ennenaikaiseen takaisinmaksuun.
Vuoden 2016 pääomalaina 500 milj. Ruotsin kruunua on kiinteäkorkoinen ensimmäiset viisi vuotta. Sen jälkeen laina muuttuu vaihtuvakorkoiseksi, mutta sisältää oikeuden lainan takaisinmaksuun koron vaihtumishetkellä tai milloin tahansa myöhemmin korkojen erääntymispäivinä.
Kaikki pääomalainat ovat listattuja Luxemburgin pörssissä.
Lainojen tarkoitus on turvata vakavaraisuutta ja ne sekä niiden ehdot ovat asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä. Lainat käytetään solvenssitarkoituksiin.
Topdanmark
Milj. e 2017 2016
Johdannaissopimukset (liite 14) 69 -
Velat, joilla on huonompi etuoikeus
Pääomalainat Maturiteetti Korko
Pääomalaina, 2017 (nimellisarvo 400 MDKK) bullet 3 kk Cibor + 2,75 % 53 -
Pääomalaina, 2015 (nimellisarvo 500 MDKK) 12/2025 2,92 % 2020 asti 67 -
Pääomalaina, 2015 (nimellisarvo 850 MDKK) 06/2026 3 kk Cibor +270 bp 114 -
Velat, joilla huonompi etuoikeus yhteensä 234 -
Topdanmarkin rahoitusvelat yhteensä 303 -
Pääomalainat luetaan kokonaisuudessaan Topdanmarkin omiin varoihin.
Mandatum
Milj. e 2017 2016
Johdannaissopimukset (liite 14) 6 11
Velat, joilla on huonompi etuoikeus
Pääomalainat 100 100
Mandatumin rahoitusvelat yhteensä 106 111
Mandatum Life laski vuonna 2002 liikkeelle pääomalainamuotoisen nimellisarvoltaan 100 milj. euron lainan. Laina on vaihtuvakorkoinen ja eräpäivätön. Korkoa voidaan maksaa vain jakokelpoisista omista varoista. Laina voidaan maksaa takaisin ainoastaan Finanssivalvonnan luvalla ja aikaisintaan vuonna 2012 tai kunakin seuraavana vuonna koronmaksupäivänä. Pääomalaina on kokonaisuudessaan Sampo Oyj:n salkussa.
Omistusyhteisö
Milj. e 2017 2016
Johdannaissopimukset (liite 14) 10 3
Liikkeeseen lasketut velkakirjat
Yritystodistukset 293 671
Joukkovelkakirjalainat *) 2 884 2 877
Yhteensä 3 177 3 548
Omistusyhteisön rahoitusvelat yhteensä 3 187 3 551
*) Käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen ja -velkojen määritys ja hierarkia on esitetty liitteessä 17. Omistusyhteisön joukkovelkakirjalainat kuuluvat tämän määrityksen mukaan tasolle 2.
Segmenttien väliset eliminoinnit -269 -289
Milj. e
Konsernin rahoitusvelat yhteensä 3 649 3 847
Rahoitustoiminnasta johtuvat muutokset veloissa
Milj. e 1.1.2017 Rahavirrat Valuutta-kurssimuu-tokset Muut 31.12.2017
Yritystodistukset 671 -378 - 0 293
Joukkovelkakirjalainat 2 877 25,1 -16 -2 2 884
Rahoitustoiminnan velat yhteensä 3 548 -353 -16 -2 3 177
Milj. e 1.1.2016 Rahavirrat Valuutta-kurssimuu-tokset Muut 31.12.2016
Yritystodistukset 305 366 - 0 671
Joukkovelkakirjalainat 1 997 903 -21 -3 2 877
Rahoitustoiminnan velat yhteensä 2 302 1 269 -21 -2 3 548