31 Ehdolliset velat ja sitoumukset
Milj. e 2017 2016
Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Takaukset 992 4
Sijoitussitoumukset 3 657
IT-hankinnat 2 2
Muut peruuttamattomat sitoumukset 106 15
Yhteensä 1 103 677
Vakuudeksi annettu omaisuus ja vakuudelliset velat ja sitoumukset
2017 2016
Milj. e Annettu vakuus Velat/
sitoumukset
Annettu vakuus Velat/
sitoumukset
Vakuudeksi annettu omaisuus
Sijoitukset
- Sijoitusarvopaperit 218 129 231 147
Milj. e 2017 2016
Johdannaiskaupan vakuudeksi annettu omaisuus, kirjanpitoarvo
Sijoitukset 15 34
Käteisvarat 85 -
Vakuudeksi annetut varat sisältyvät tase-eriin Muut saamiset tai Käteisvarat.
Milj. e 2017 2016
Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset
Maksettavat vähimmäisvuokrat
yhden vuoden kuluessa 32 34
yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 105 114
yli viiden vuoden kuluttua 54 52
Yhteensä 191 200
Kaudella kuluksi kirjatut ja edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat
- vähimmäisvuokrat -37 -37
- edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat 0 0
Vuokrakulut yhteensä -37 -37
Vuokrasopimukset on tehty pääosin 3–10 vuodeksi.
Milj. e 2017 2016
Muut taseen ulkopuoliset velat
Takaukset 82 -
Arvonlisäverovelkojen oikaisut 11 -
Muut 3 -
Muut taseen ulkopuoliset velat kuuluvat kokonaisuudessan Topdanmarkille.
If Skadeförsäkring AB:llä on keskinäisesti velvoittava vakuutus Pohjoismaisessa Ydinvakuutuspoolissa, norjalaisessa Naturskadepoolenissa ja hollantilaisessa Terroripoolissa.
Kun Skandia-konsernin vahinkovakuutusliike siirrettiin If-konserniin 1.3.1999, If Skadeförsäkring Holding AB ja If Skadeförsäkring AB asettivat Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) hyväksi takuun. Kyseiset If-konsernin yhtiöt takasivat yhteisvastuullisesti, että Skandia-ryhmän yhtiöille korvataan kaikki sellaiset vaatimukset ja sitoumukset, jotka perustuvat Skandia-konsernista If-konserniin siirrettyyn vahinkovakuutustoimintaan liittyviin takuisiin ja muihin vastaaviin sitoumuksiin.
If Skadeförsäkring Holding AB ja If Skadeförsäkring AB ovat kumpikin solmineet Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) ja Tryg-Baltica Forsikring AS:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan Skandialle ja Tryg-Balticalle korvataan kaikki sellaiset vaatimukset, jotka liittyvät Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) ja Vesta Forsikring AS:n Skandia Marine Insurance Companylle (UK), nyk. Marlon Insurance Company Ltd, antamiin takuisiin, ja joiden edunsaajana on Institute of London Underwriters. Marlon Insurance Company Ltd myytiin vuonna 2007, jolloin ostaja antoi Ifin hyväksi takuun koko määrästä, minkä If mahdollisesti joutuu korvaamaan em. sopimusten perusteella.
If Vahinkovakuutushtiö Oy:llä on voimassa olevia sitoumuksia yksityisille pääomarahastoille 11 milj. euroa, mikä vastaa enimmäissummaa, minkä yhtiö on sitoutunut rahastoihin investoimaan. Pääomakutsut näihin rahastoihin tapahtuvat useamman vuoden aikana, sitä mukaan kun rahastot suorittavat investointeja.
Tiettyjen Sammon kanssa yhteiskäytössä olevien tietojärjestelmien osalta If Skadeförsäkring Holding AB on sitoutunut korvaamaan Sammolle mahdolliset kustannukset, joita järjestelmien omistaja voi Sammolta vaatia.
Sampo-konsernin tanskalaiset yhtiöt kuuluvat Topdanmarkiin kuuluvien yhtiöiden kanssa yhteisverotuksen piiriin. Verotuksesta vastaa hallinnollisesti Topdanmark A/S. Tanskalaiseen osakeyhtiölakiin sisältyvien erityisten mm. yhtiöverotusta koskevien säännösten takia yhtiöt ovat vastuussa yhteisverotuksen piirissä olevien yhtiöiden veroista sekä korkojen, rojalttien ja osinkojen ennakonpidätysveloista.
Topdanmark EDB II Aps on solminut Keylane A/S:n kanssa sopimuksen uuden hallintojärjestelmän hankkimisesta ja implementoinnista Topdanmarkin henkivakuutusyhtiöön. Implementoinnin yhteydessä Topdanmark Livsforsikring A/S on lupautunut auttamaan Topdanmark EDB II Aps:ia velvoitteiden täyttämisessä.