2 Sijoitustoiminnan nettotuotot
If
Milj. e 2017 2016
Rahoitusvaroista
Johdannaissopimuksista
Voitot/tappiot -35 -7
Lainoista ja muista saamisista
Korkotuotot 9 9
Myytävissä olevista rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 168 177
Arvonalentumistappiot -48 -15
Voitot/tappiot 46 -11
Osakkeet
Voitot/tappiot 117 45
Arvonalentumistappiot -27 -16
Osinkotuotot 46 40
Yhteensä 303 221
Yhteensä rahoitusvaroista 277 223
Muista varoista
Sijoituskiinteistöt
Voitot/tappiot 0 0
Muut 0 1
Yhteensä muista varoista 1 1
Kulut muista kuin rahoitusveloista -7 -6
Diskonttauksen purkuvaikutus -33 -28
Palkkiokulut
Omaisuudenhoito -23 -17
Ifin sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 216 173
Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät -90 milj. euroa (12) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen kirjattua arvostusta.
Topdanmark
Milj. e 2017 2016
Rahoitusvaroista
Johdannaissopimuksista 18 -
Voitot/tappiot
Kaupankäyntivarat
Saamistodistukset
Korkotuotot 20 -
Voitot/tappiot -5 -
Osakkeet
Voitot/tappiot 8 -
Osinkotuotot 4 -
Yhteensä 28 -
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevista sijoituksista
Saamistodistukset
Korkotuotot 15 -
Voitot/tappiot -6 -
Osakkeet
Voitot/tappiot 50 -
Osinkotuotot 5 -
Muut rahoitusvarat
Voitot/tappiot 25 -
Yhteensä 90 -
Yhteensä rahoitusvaroista 136
Muista varoista -18 -
Diskonttauksen purkuvaikutus -11 -
Topdanmarkin sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 107 -
Mandatum
Milj.e 2017 2016
Rahoitusvaroista
Johdannaissopimuksista
Voitot/tappiot 170 -9
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 0 1
Voitot/tappiot 0 -3
Yhteensä 1 -3
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevista sijoituksista
Saamistodistukset
Korkotuotot 43 50
Voitot/tappiot -22 4
Osakkeet
Voitot/tappiot 311 198
Osinkotuotot 36 32
Lainat ja muut saamiset
Korkotuotot -11 0
Muut rahoitusvarat
Voitot/tappiot 47 -8
Yhteensä 405 276
Lainoista ja muista saamisista
Korkotuotot 2 4
Voitot/tappiot -14 6
Yhteensä -13 10
Myytävissä olevista rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 97 102
Voitot/tappiot -204 30
Osakkeet
Voitot/tappiot 217 101
Arvonalentumistappiot -19 -15
Osinkotuotot 92 122
Yhteensä 183 340
Yhteensä rahoitusvaroista 746 614
Muista varoista
Sijoituskiinteistöt
Voitot/tappiot 29 3
Muut -10 6
Yhteensä muista varoista 19 9
Palkkiotuotot, netto
Omaisuudenhoito -13 -15
Palkkiotuotot 30 26
Yhteensä 16 11
Mandatumin sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 782 634
Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät -147 milj. euroa (-106) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen kirjattua arvostusta.
Omistusyhteisö
Milj. e 2017 2016
Rahoitusvaroista
Johdannaissopimuksista
Voitot/tappiot 0 12
Lainoista ja muista saamisista 1 -5
Myytävissä olevista rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 33 34
Voitot/tappiot -32 10
Osakkeet
Voitot/tappiot 4 -26
Arvonalentumistappiot 0 -1
Osinkotuotot 4 12
Yhteensä 8 29
Muista varoista 1 1
Omistusyhteisön sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 10 36
Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät -7 milj. euroa (27) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen kirjattua arvostusta.
Segmenttien väliset eliminoinnit -10 -16
Milj. e
Konserni yhteensä 1 104 827
Muut tuotot ja kulut muodostuvat kiinteistösijoitusten vuokrista, hoitovastikkeista ja poistoista. Kaikki sijoituksista aiheutuvat tuotot ja kulut sisältyvät sijoitustoiminnan nettotuottoihin. Voitot/tappiot sisältävät myyntivoitot ja -tappiot sekä realisoituneet että realisoitumattomat arvostuserot sekä kurssivoitot ja -tappiot. Myytävissä olevien rahoitusvarojen realisoitumattomat arvostuserot kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään käyvän arvon rahastossa omassa pääomassa. Käyvän arvon rahaston muutokset on eritelty oman pääoman muutoslaskelmassa. Vahinkovakuutustoiminnassa eläkemuotoisten korvausten diskonttauksen purkuvaikutus on omana eränään. Eläkemuotoisten korvausten vastuu lasketaan käytössä olevien vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti siten, että oletettu inflaatio ja kuolevuus on huomioitu. Lisäksi vastuuta diskontattaessa on otettu huomioon sijoitustoiminnan oletettu nettotuotto. Diskonttauksen asteittaisen purkamisen seurauksena syntyvien eläkemuotoisten korvauskulujen lisäyksen kattamiseksi kohdistetaan eläkemuotoisiin korvauksiin laskennallinen sijoitustoiminnan nettotuotto.