30 Muut velat
Milj. e 2017 2016
Velat ensivakuutustoiminnasta 264 207
Velat jälleenvakuutustoiminnasta 44 34
Potilasvakuutuksiin liittyvät velat 112 118
Verovelat 185 114
Vakuutusmaksuverot 50 49
Osingonjakovelka - 38
Kauppahintavelat 63 31
Korot 17 27
Siirtovelat 266 171
Muut 258 146
Konsernin muut velat yhteensä 1 258 933
Erä Muut sisältää mm. ennakonpidätysvelat sekä velat tapaturmavakuutuksen ja eläke-etuuksien perusteella maksettavista sosiaalikuluista sekä vakuutusmaksuverot.
Muista veloista pitkäaikaisten osuus on 97 milj. euroa (96).