12 Aineettomat hyödykkeet
2017
Milj. e Liikearvo *) Asiakassuhteet ja trademark Muut Yhteensä
1.1.
Hankintameno 679 - 67 746
Kertyneet poistot - - -46 -46
Kirjanpitoarvo 1.1. 679 - 22 700
31.12.
Hankintameno 694 - 149 843
Tytäryhtiöhankinnat 783 633 59 1 475
Kertyneet poistot - - -122 -122
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 476 633 86 2 196
Mandatumin myytävänä olevat omaisuuserät -75
Konsernin aineettomat hyödykkeet yhteensä 2 121
2016
Milj. e Liikearvo *) Muut
aineettomat
hyödykkeet
Yhteensä
1.1.
Hankintameno 700 67 766
Kertyneet poistot - -43 -43
Kirjanpitoarvo 1.1. 700 24 724
31.12.
Hankintameno 679 67 746
Kertyneet poistot - -46 -46
Kirjanpitoarvo 31.12. 679 22 700
Mandatumin myytävänä olevat omaisuuserät -89
Konsernin aineettomat hyödykkeet yhteensä 611
Liikearvo jakautuu eri segmenteille seuraavasti: 2017 2016
If 510 526
Topdanmark 813 -
Mandatum 153 153
1 476 679
*) Hankintamenomuutos johtuu Topdanmarkin muuttumisesta tytäryhtiöksi sekä Vahinkovakuuutus If Oy:n muuttumisesta ruotsalaisen sisaryhtiönsä sivuliikkeeksi. Valuttakurssimuutokset vaikuttavat myös aineettomien hyödykkeiden hankintamenomuutoksiin.
Topdanmarkin tytäryhtiöhankinnan yhteydessä tavaramerkille allokoitiin 95 milj. euroa. Tavaramerkin taloudellinen käyttöaika on katsottu rajoittamattomaksi eikä sitä poisteta.
Muut aineettomat hyödykkeet koostuvat pääosin atk-ohjelmistojen hankinnoista.
Poistot ja arvonalentumiset sisältyvät tuloslaskelman erään Liiketoiminnan muut kulut.
Liikearvon arvonalentumistestaus
Liikearvojen osalta on suoritettu IAS 36 Omaisuuden arvonalentuminen -standardin tarkoittama arvonalentumistestaus. Testauksien perusteella ei ole kirjattu arvonalentumisia.
Arvonalentumistestausta varten Sampo määrittelee kerrytettävissä olevan rahamäärän käyttöarvoon perustuen niille rahavirtaa tuottaville yksiköille, joille liikearvoa on kohdistettu. Sampo on määritellyt tällaisiksi yksiköiksi If-alakonsernin, Topdanmark-alakonsernin sekä Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön (jäljempänä Mandatum).
Yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät Ifille ja Mandatumille on määritetty käyttäen diskontattua rahavirtamallia. Malli pohjautuu historiatietojen lisäksi Sammon johdon parhaisiin arvioihin taloudellisista olosuhteista kuten myyntimääristä, koroista, marginaaleista, pääomarakenteesta sekä tuotto- ja kustannuskehityksestä. Mandatumin osalta käyttöarvomalliin vaikuttaa merkittävästi vastuuvelkojen pitkän aikavälin kehitys, jonka ennustetaan vaikuttavan muun muassa vaadittavaan vakavaraisuuspääomaan ja siten kerrytettävissä olevaan rahamäärään. Tämän vuoksi myös Mandatumin ennusteperiodi on pidempi eli 10 vuotta. Saadut rahavirrat on diskontattu ennen veroja määritetyllä oman pääoman kustannuksella, joka Ifin osalta on 8,7 % ja Mandatumin osalta 9,5 %. Oman pääoman kustannusta käytetään pääoman kustannuksena, koska kummallakaan yhtiöllä ei ole velkapääomaa.
Johdon hyväksymät If-konsernin rahavirtoja koskevat ennusteet kattavat vuodet 2080–2020. Tämän ajanjakson jälkeiset kassavirrat on ekstrapoloitu käyttäen 2 %:n kasvuvauhtia. Myös Mandatumille on vuoden 2027 jälkeisille kausille käytetty 2 %:n kasvuvauhtia, jonka molemmissa tapauksissa uskotaan olevan lähellä odotettua inflaatiota.
Mandatumin osalta kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää sen kirjanpitoarvon noin 600 miljoonalla eurolla. Käytetyllä laskentatekniikalla esimerkiksi noin 2 %-yksikön nousu oman pääoman kustannuksessa johtaisi tilanteeseen, jossa kerrytettävissä oleva rahamäärä olisi sama kuin yksikön kirjanpitoarvo.
If-konsernin osalta johto katsoo, että mikään jokseenkin mahdollinen muutos käytettyihin keskeisiin oletuksiin ei saisi aikaan sitä, että yksikköjen kirjanpitoarvot ylittäisivät niiden kerrytettävissä olevat rahamäärät.
IAS 36 mahdollistaa kerrytettävissä olevan rahamäärän määrittämisen perustuen käypään arvoon vähennettynä luovutuksesta johtuvilla menoilla. Topdanmark-konsernin osalta liikearvon arvostus on testattu tilinpäätöshetkellä kyseisellä menetelmällä. Topdanmarkin osakekurssi hankintahetkellä 30.9.2017 oli 247,70 Tanskan kruunua ja 31.12.2017 268,10 Tanskan kruunua. Tilinpäätöshetken markkina-arvo ylittää Topdanmarkin kirjanpitoarvon konsernissa.