35 Myytävänä olevat omaisuus- ja niihin liittyvät velkaerät
Lokakuussa 2016 Mandatum Life Henkivakuutusyhtiö ilmoitti, ettei se jatka vakuutusten jakelusopimusta Danske Bank Oyj:n kanssa 31.12.2016 jälkeen ja että se käyttää oikeuttaan myydä Danske Bankin kautta hankittu vakuutuskanta Danske Bank A/S:lle. Arvonmääritysprosessin tuloksena vakuutuskannan arvo 31.12.2016 on 334 miljoonaa euroa. Lopullisesta myyntihinnasta vähennetään vuoden 2017 alun ja kannansiirron välillä syntyvä laskennallinen tulos. Laskennalliseksi tulokseksi on määritelty 18,1 miljoonaa euroa vuodelta 2017 ja 18,6 miljoonaa euroa vuodelta 2018. Sopimuksen mukaan ennen kannansiirtoa syntyvä varsinainen tulos jää Mandatum Lifelle. Vakuutuskannan siirryttyä Mandatum Lifen tuloksen ennen veroja odotetaan alentuvan vuositasolla 20-25 miljoonaa euroa. Vakuutuskannan luovutuksesta syntyy vakuutuskannan mukainen myyntivoitto vähennettynä edellä mainituilla erillä, ennen veroja. Konsernin konsolidoidussa tuloslaskelmassa myyntivoitosta vähennetään n. 75 miljoonan euron myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvä goodwill. Kannansiirron odotetaan tapahtuvan vuoden 2018 aikana.
Sopimuksen kohteena oleva vakuutuskanta sisältyy pääasiassa "Sijoitussidonnaiset sopimukset" -segmenttiin. Varat ja velat on arvostettu kirjanpitoarvoon. Laskuperustekorollisen vakuutuskannan vaikutus "muut sopimukset" -segmentin sijoitustoiminnan tulokseen arvioidaan olevan vähäinen. Myös "muut sopimukset"-segmenttiin sisältyvä riskiliikkeen tulos muodostuu pääosin muusta kuin sopimuksen kohteena olevasta vakuutuskannasta. Henkivakuutustoiminnan kustannusliikkeen tulokseen vakuutuskannan siirtymisellä odotetaan olevan merkittävä tulosta heikentävä vaikutus ja tämä tulee näkymään pääosin "Sijoitussidonnaiset sopimukset" -segmentissä. Vakuutuskannan maksutulo oli 204 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja korvausmeno 252 miljoonaa euroa.
Vakuutuskannan varat ja velat 31.12.2017
Vastaavaa
Rahoitusvarat 198
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset 3 100
Liikearvo 75
Yhteensä 3 374
Vastattavaa
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 198
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista 3 100
Yhteensä 3 299