29 Eläkevelvoitteet
Eläkevelvoitteet
Sammolla on etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä vahinkovakuutustoiminnassa Ruotsissa ja Norjassa.
Konsernilla on lakisääteisten eläkevakuutusten lisäksi etuuspohjaisia vapaaehtoisia eläkevakuutuksia. Vakuutukset ovat konsernin sisäisiä ja sisältyvät Mandatum Lifen vastuuvelkaan. Vakuutusten määrä on vähäinen eikä niillä ole olennaista merkitystä konsernin tulokseen tai omaan pääomaan.
Ifin eläkevelvoitteet
Milj. e 2017 2016
Eläkevelvoitteen arvioitu laskennallinen nykyarvo, ml. sosiaalikustannukset 268 294
Eläkesijoitusten käypä arvo 211 214
Taseeseen kirjattu nettomääräinen eläkevelvoite 57 79
Ruotsin pääasiallinen etuuspohjainen eläkeohjelma on suljettuna vuonna 1972 tai myöhemmin syntyneille uusille työntekijöille. Vastaavaan norjalaiseen eläkeohjelmaan kuuluu vain aktiivihenkilöitä, jotka on palkattu ennen vuotta 2006 ja jotka ovat syntyneet vuonna 1957 tai aikaisemmin.
Edellä tarkoitetut eläke-etuudet koskevat molemmissa maissa vanhuus- ja leskeneläkettä. Yhteistä etuuspohjaisille eläkeohjelmille on, että etuuden piiriin kuuluvat työntekijät ja lesket ovat oikeutettuja takuueläkkeeseen, jonka määrä riippuu työntekijän palvelusajasta sekä eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta eläkkeelle siirtymishetkellä. Mittavin etuus koskee vanhuuseläkettä, millä tarkoitetaan sekä väliaikaista vanhuuseläkettä ennen ennakoitua eläkkeelle siirtymisikää sekä elinaikaista eläkettä, jota maksetaan ennakoidun eläkkeelle siirtymisajan jälkeen.
Ennenaikaista eläkettä voi normaalitapauksessa saada 62-vuotiaana Ruotsissa ja 65-vuotiaana Norjassa. Ruotsissa ennenaikainen vanhuuseläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 65 % eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta ja koskee kaikkia vuonna 1955 tai aikaisemmin syntyneitä työntekijöitä, jotka ovat vuonna 2006 solmitun vakuutussektorin kollektiivisopimuksen piirissä. Norjassa ennenaikainen eläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 70 %:ia eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta ja koskee kaikkia Ifin palveluksessa vuonna 2013 olevia työntekijöitä, jotka ovat syntyneet vuonna 1957 tai aikaisemmin.
Elinikäiseen eläkkeeseen liittyvä ennakoitu eläkkeelle siirtymisikä on 65 vuotta Ruotsissa ja 67 vuotta Norjassa. Ruotsissa elinaikainen vanhuuseläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 10 % eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta välillä 0 ja 7,5 ansiotuloperusmäärästä, 65 %: palkasta välillä 7,5 ja 20 ansiotulosperusmäärästä sekä 32,5 % välillä 20 ja 30 ansiotuloperusmäärästä. Norjassa elinikäinen vanhuuseläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 70 % eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta 12 ansiotuloperusmäärään asti, yhteenlaskettuna arvioidun lakisääteisen vanhuuseläkkeen kanssa. Vapaakirje- ja eläkemaksuissa ruotsalaisissa ohjelmissa huomioidaan normaalisti muutokset kuluttajahintaindekseissä. Mitään sopimusta ei kuitenkaan ole takaamassa etuuksien arvoa, joten maksettavat eläke-etuudet voivat näin joko nousta tai laskea. Norjalaisissa eläkeohjelmissa If ei ole vastuussa vakuutettujen ohjelmien indeksoinneista eikä vapaakirje- tai eläkemaksuista.
Eläkkeet rahoitetaan ensisijaisesti vakuutuksilla, joissa vakuutuksenantajat määräävät vakuutusmaksun suuruuden ja maksavat eläke-etuudet. Ifin velvoitteet täytetään pääosin vakuutusmaksujen suorittamisella. Mikäli eläkemaksuihin tarkoitetut varat eivät olisikaan riittävät kattamaan taattuja eläke-etuuksia, If voi joutua maksamaan lisävakuutusmaksuja tai takaamaan eläkevelvoitteet jollain muulla tavalla. Vakuutettujen eläkeohjelmien lisäksi Norjassa on myös rahastoimattomia eläkeohjelmia, joissa If on vastuussa juoksevista maksuista.
Jotta vakuutetut eläke-etuudet saadaan katettua, hallitaan vastaavaa pääomaa osana vakuutuksenantajan sijoitussalkkua. Sijoitusomaisuuden ominaispiirteet analysoidaan suhteessa velvoitteiden ominaispiirteisiin. Tästä prosessista käytetään nimeä Asset Liability Management. Uudet ja olemassa olevat omaisuuskategoriat arvioidaan tasaisin väliajoin, jotta omaisuussalkut voidaan hajauttaa ennakoidun riskikorjatun tuoton optimoimiseksi. Mahdollinen ylijäämä, joka syntyy omaisuudenhoidosta, kertyy normaalisti Ifille ja/tai vakuutetulle eikä mitään omaisuusarvon siirtoa tapahdu muulle vakuutusyhteisölle.
Vakuutuksenantajat ja If yhdessä ovat vastuussa eläkeohjelmien valvonnasta, mukaan lukien sijoituspäätökset ja lisäsuoritukset. Eläkeohjelmiin kohdistuu suurelta osin samanlaiset olennaiset riskit liittyen lopullisten etuuksien määrään, ohjelmien varoihin liittyviin sijoitusriskeihin sekä siihen, että diskonttauskoron valinta vaikuttaa niiden arvoon tilinpäätöksessä.
Eläkevelvoitteet sekä verokaudelle lankeavat eläkekulut lasketaan vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti IAS 19 Eläkevelvoitteet -standardin mukaisesti. Eläkeoikeuksien odotetaan karttuvan tasaisesti työssäoloaikana. Eläkevelvoitteen laskenta perustuu tulevaisuudessa odotettavissa oleviin eläkkeisiin ja laskennassa huomioidaan oletukset kuolevuudesta, henkilöstön vaihtuvuudesta ja palkkakehityksestä. Nimellisarvoisena laskettu velka diskontataan nykyarvoon korkokannoilla, jotka perustuvat ekstrapoloituihin tuottokäyriin Ruotsissa ja Norjassa AA- sekä AAA-yritystodistuksiin. Valitussa diskonttokorossa on huomioitu eläkevelvoitteiden duraatio. Järjestelyihin kuuluvien varojen vähentämisen jälkeen kirjataan taseeseen nettovarat tai -velat.
Ohessa olevat taulukot sisältävät muutamia olennaisia oletuksia, eläkekulujen sekä omaisuus- ja velkaerien erittelyjä sekä herkkyysanalysin, josta käy ilmi velvoitteiden jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutus näihin oletuksiin verovuoden lopussa.
Kirjanpitoarvoissa on mukana Ruotsin erityinen palkkavero (24,26 %) ja Norjan vastaava maksu (14,1 % -19,1 %).
2017 2016
Ruotsi Norja Yhteensä Ruotsi Norja Yhteensä
Tuloslaskelmaan ja muihin laajan tulokseen eriin kirjattu määrä
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat kulut 6 2 8 5 4 9
Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat kulut - - 0 0 -7 -6
Nettoeläkevelvoitteen korkokulu 1 1 2 1 1 2
Yhteensä tuloslaskelmalla 6 3 9 7 -2 5
Nettoeläkevelvoitteen uudelleenarvostus ennen veroja -9 4 -5 8 -2 6
Yhteensä laajassa tuloslaskelmassa -3 8 5 15 -4 11
Taseeseen kirjattu määrä
Eläkevelvoitteen laskennallinen nykyarvo sosiaalikuluineen 199 69 268 206 87 294
Eläkesijoitusten käypä arvo 177 35 211 166 49 214
Taseeseen kirjattu nettomääräinen eläkevelvoite 22 35 57 41 39 79
2017 2016
Sijoitusomaisuusjakauma Ruotsi Norja Ruotsi Norja
Rahamarkkinavälineet, taso 1 39 % 52 % 39 % 54 %
Rahamarkkinavälineet, taso 2 0 % 13 % 0 % 13 %
Osakkeet, taso 1 27 % 11 % 28 % 6 %
Osakkeet, taso 3 10 % 2 % 10 % 3 %
Kiinteistöt, taso 3 11 % 14 % 11 % 12 %
Muut, taso 1 0 % 6 % 2 % 9 %
Muut, taso 2 7 % 2 % 6 % 3 %
Muut, taso 3 5 % 0 % 4 % 0 %
Laskettaessa etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden velvoitteita Ruotsissa ja Norjassa on käytetty seuraavia vakuutusmatemaattisia oletuksia:
Ruotsi Ruotsi Norja Norja
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Diskonttauskorko 2,75 % 2,75 % 2,50 % 2,75 %
Palkkakehitys 2,75 % 2,75 % 3,00 % 3,00 %
Hintainflaatio 1,75 % 1,75 % 2,00 % 2,00 %
Kuolevuustaulukko FFFS 2007:31 +1 vuosi FFFS 2007:31 +1 vuosi K2013 K2013
Eläkevelvoitteiden keskimääräinen duraatio 21 vuotta 22 vuotta 13 vuotta 13 vuotta
Odotetut kontribuutiot eläkejärjestelmään vuosina 2018 ja 2017 9 9 3 3
2017 2016
Herkkyysanalyysi jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutuksesta Ruotsi Norja Yhteensä Ruotsi Norja Yhteensä
Diskonttokorko, +0,50 % -24 -5 -28 -25 -6 -31
Diskonttokorko, -0,50 % 27 5 32 28 6 35
Palkkakehitys, +0,25 % 7 1 8 8 1 9
Palkkakehitys, -0,25 % -7 -1 -7 -8 -1 -8
Odotettu elinikä, + 1 vuosi 8 2 10 8 2 10
2017 2016
Milj. e Rahastoitu Rahastoi-
maton
Yhteensä Rahastoitu Rahastoi-
maton
Yhteensä
Erittely eläkevelvoitteen jakautumisesta
Eläkevelvoitteen laskennallinen nykyarvo ilman sosiaalikustannuksia 239 29 268 260 33 294
Eläkesijoitusten käypä arvo 211 - 211 214 - 214
Nettovelka taseessa 28 29 57 46 33 79
Erittely taseeseen kirjatun nettovelvoitteen muutoksesta
Milj. e 2017 2016
Eläkevelvoitteet
Tilikauden alussa 294 303
Tilikauden aikana ansaitut 8 9
Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot - -6
Korkokulut 8 8
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot, taloudelliset olettamukset 1 8
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot, kokemukseen perustuvat oikaisut -2 2
Ulkomaisten järjestelyjen valuuttakurssierot -12 -2
Maksetut eläkkeet ja sosiaalikulut -28 -22
Suoritukset - -7
Etuuspohjaiset eläkevelvoitteet 31.12. 268 294
Eläkesijoitukset
Tilikauden alussa 214 213
Korkotuotto 6 6
Ero todellisen tuoton ja lasketun korkotuoton välillä 5 5
Maksut 16 16
Ulkomaisten järjestelyjen valuuttakurssierot -8 -3
Maksetut eläkkeet -22 -14
Suoritukset - -7
Eläkesijoitukset 31.12. 211 214
Muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
Konsernissa on muita lyhytaikaisia henkilöstön palkitsemisjärjestelmiä, joiden ehdot vaihtelevat maa-, liiketoiminta-alue tai yhtiö-kohtaisesti. Palkkiot kirjataan sen tilikauden kuluksi, jolta ne syntyvät. Arvio konsernissa vuodelta 2017 maksettavista tulospalkkioista sosiaalikuluineen on 68 milj. euroa.