5 Henkilöstökulut
Milj. e 2017 2016
Palkat ja palkkiot -474 -414
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -28 -11
Osakevaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -2 -
Eläkekulut
- maksupohjaiset järjestelyt -67 -64
- etuuspohjaiset järjestelyt (liitetieto 29) -9 -5
Muut henkilösivukulut -97 -80
Konsernin henkilöstökulut yhteensä -676 -574
Lisätiedot osakeperusteisista maksuista esitetään liitetiedossa 34 Kannustinjärjestelmät.