17 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen muutokset
Milj. e 1.1. Tulokseen kirjatut voitot/ tappiot yht. Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot/ tappiot yht. Ostot*) Myynnit 31.12. Kaudelle kirjatut
voitot/
tappiot rahoitus-varoista 31.12.2017
RAHOITUSVARAT 2017
Kaupankäyntivarat
Saamistodistukset - -4 - 89 -9 77 -4
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 14 -8 - 7 -6 6 -8
Saamistodistukset 27 0 - 21 -9 38 0
Rahastot 154 10 - 242 -47 359 11
194 2 - 269 -62 403 3
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 48 10 -1 6 -21 43 -2
Saamistodistukset 58 0 0 334 -358 34 0
Rahastot 757 -49 11 180 -226 674 -36
864 -38 10 520 -604 751 -38
Käypään arvoon arvostettavat yhteensä 1 058 -40 10 878 -675 1 231 -39
*) Saamistodistusten ostoihin sisältyy tytäryhtiöhankintoihin liittyviä kaupankäyntivaroja 57 milj. euroa sekä sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä rahoitusvaroja 21 milj. euroa.
2017
Milj. e Realisoi-
tuneet
voitot/
tappiot
Käyvän
arvon muutokset
Yhteensä
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot yhteensä -37 8 -29
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot tilikauden lopun taseeseen sisältyvistä varoista -46 8 -39
Milj. e 1.1. Tulokseen kirjatut voitot/
tappiot yht.
Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot/
tappiot yht.
Ostot Myynnit 31.12. Kaudelle
kirjatut
voitot/
tappiot
rahoitus-
varoista
31.12.2016
RAHOITUSVARAT 2016
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 17 -6 - 12 -9 14 -4
Saamistodistukset 27 0 - 0 0 27 0
Rahastot 46 -3 - 129 -19 154 -2
89 -9 - 142 -29 194 -5
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 46 2 -1 6 -4 48 -2
Saamistodistukset 90 1 0 213 -246 58 0
Rahastot 801 0 -20 174 -198 757 -21
936 4 -22 393 -448 863 -22
Käypään arvoon arvostettavat yhteensä 1 026 -5 -22 535 -477 1 057 -27
2016
Milj. e Realisoituneet
voitot/
tappiot
Käyvän
arvon muutokset
Yhteensä
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot yhteensä -5 -22 -26
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot tilikauden lopun taseeseen sisältyvistä varoista -6 -22 -27