34 Kannustinjärjestelmät
Sammon johdon ja asiantuntijoiden pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät 2011 I - 2017 I
Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä 2011 I - 2017 I Sammon johdolle ja asiantuntijoille. Sammon hallitus on valtuuttanut konsernijohtajan päättämään kannustinjärjestelmään kuuluvista henkilöistä ja heille tulevien suorituspalkkion määräytymisperusteena olevien bonusyksiköiden määrästä. Ohjelmissa konsernin johtoryhmän jäsenten osalta päätöksen jaettavien bonusyksiköiden määrästä tekee konsernin hallitus. Ohjelmien piiriin kuului vuoden 2017 lopussa noin 130 henkilöä.
Kannustepalkkion määrä riippuu Sammon A-osakkeen kurssikehityksestä sekä vakuutusliikkeen tuotosta (IM) ja riskisopeutetun pääoman tuotosta (ROCaR). Yhden laskennallisen kannusteyksikön arvo on Sammon A-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi ohjelmien ehdoissa määrättynä ajankohtana vähennettynä lähtökurssilla, jota oikaistaan kannustimen maksupäivään mennessä maksetulla osakekohtaisella osingolla. Ohjelmien lähtökurssit ennen osinkoja ovat 39,07 - 43,81 euroa. Laskennallisen kannusteyksikön arvo on maksimissaan 33,37 - 62,81 euroa vähennettynä osinko-oikaistulla lähtökurssilla. Kaikissa ohjelmissa kannustepalkkio riippuu kahdesta mittarista. Mikäli vakuutusliikkeen tuotto on 6 prosenttia tai yli, kannustepalkkion tästä tunnusluvusta riippuva osuus maksetaan kokonaisuudessaan, ja, mikäli tuotto on 4 - 5,99 prosenttia, maksu on puolet täydestä määrästä. Tunnusluvun jäädessä alle 4 prosentin ei vakuutusliikkeen tuottoon perustuvaa osaa makseta lainkaan. Lisäksi palkkiossa huomioidaan riskisopeutetun pääoman tuotto. Mikäli tuotto on vähintään riskitön tuotto + 4 prosenttia, maksetaan tästä tunnusluvusta riippuva osuus kokonaisuudessaan. Mikäli tuotto on vähintään riskitön tuotto + 2 prosenttia mutta vähemmän kuin riskitön tuotto + 4 prosenttia, maksetaan puolet täydestä määrästä. Mikäli tuotto jää tämän alle, ei riskisopeutetun pääoman tuottoon perustuvaa osaa makseta lainkaan.
Kussakin ohjelmassa on kolme suorituskautta ja palkkiot maksetaan käteisenä kolmessa erässä. Kannustepalkkion saajan tulee valtuuttaa Sampo Oyj hankkimaan puolestaan Sammon A-osakkeita 50 prosentilla (ohjelma 2017 I) tai 60 prosentilla (ohjelmat 2014 I ja 2011 I) saamansa kannustepalkkion määrästä verojen ja vastaavien maksujen vähentämisen jälkeen. Osakkeet ovat luovutusrajoitusten alaisia kolme vuotta kannustepalkkion maksamisesta. Kannustepalkkiot saatetaan maksaa ennenaikaisesti liittyen mahdollisiin konsernirakenteen muutoksiin tai työsuhteen päättymiseen erikseen määritellyistä syistä. Ohjelmien käypä arvo arvioidaan käyttäen Black-Scholes-hinnoittelumallia.
2011 I/2 2014 I 2014 I/2 2017 I
Ehdot hyväksytty *) 14/09/2011 17/09/2014 17/09/2014 14/09/2017
Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2014 100 4 434 - -
Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2015 70 4 380 62 -
Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2016 35 4 211 62 -
Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2017 0 2 874 62 4 092
Kausi I päättyy 30 % Q2-2015 Q2-2017 Q2-2018 Q2-2020
Kausi II päättyy 35 % Q2-2016 Q2-2018 Q2-2019 Q2-2021
Kausi III päättyy 35 % Q2-2017 Q2-2019 Q2-2020 Q2-2022
Maksuajankohta I 30 % 9-2015 9-2017 9-2018 9-2020
Maksuajankohta II 35 % 9-2016 9-2018 9-2019 9-2021
Maksuajankohta III 35 % 9-2017 9-2019 9-2020 9-2022
Sammon A-osakkeen kurssi ehtojen hyväksymispäivänä euroa *) 18,10 37,22 37,22 44,02
Lähtökurssi euroa **) 24,07 38,26 43,38 43,81
Lähtökurssi oikaistuna osingolla euroa 31.12.2017 16,97 31,86 38,93 43,81
Sammon A-osakkeen päätöskurssi 31.12.2016 45,80
Perusarvo yhteensä (milj. euroa) 0 29 0 2
Velka yhteensä 30
Raportointikauden kulu yhteensä ml. sivukulut (milj. euroa) 28
*) Kannustimien myöntämispäivät vaihtelevat
**) 10 päivän vaihdolla painotettu keskikurssi hyväksymispäivästä
Topdanmarkin pitkäaikainen kannustinjärjestelmä
Topdanmarkin osakekannustinjärjestelmään piiriin kuuluvat Topdanmarkin johtoryhmä ja johtajat. Lunastushinta on asetettu 110 prosenttiin edeltävän tilikauden viimeisen kaupantekopäivän markkinahinnasta (kaikkien kauppojen keskiarvo). Optiot voidaan lunastaa 3 - 5 vuotta myöntämisen jälkeen. Järjestelmä maksetaan osakkeilla.
Optiojärjestelmään kuuluminen edellyttää, että henkilö on ollut työsuhteessa koko sen vuoden, jolta optiot allokoidaan. Optiot allokoidaan vuoden alussa ja mahdollisten irtisanoutumisten tapahtuessa allokoitujen optioiden lukumäärää oikaistaan vuoden aikana.
Lunastushinta Johtoryhmä Hallitus Irtisanoutuneet Yhteensä
Optioiden lukumäärä (tuhat kpl)
1.1. 339 1 179 265 1 701
Myönnetyt 26 96 352 0 407
Siirretyt -112 -15 127 0
Toteutuneet -131 -530 -126 -326
31.12.2017 192 986 266 1 783
Keskimääräinen lunastushinta 31.12.2017 26 27 26 27
Myöntämisvuoden mukaan
2013, lunastus tammikuu 2016 - 2018 18 0 12 18 30
2014, lunastus tammikuu 2017 - 2019 21 50 94 52 195
2015, lunastus tammikuu 2018 - 2020 30 39 249 75 363
2016, lunastus tammikuu 2019 - 2021 29 41 291 75 407
2017, lunastus tammikuu 2020 - 2022 26 62 341 46 448
31.12.2017 192 986 266 1 444
Optioiden toteutumisen keskimääräinen lunastushinta 2017 17 19 18 18
Keskimääräinen markkinahinta lunastuspäivänä 2017 28
Myönnettyjen optioiden käypä arvo vuonna 2017 0 1 1
Optioiden käypä arvo 31.12.2017 2 9 3 14
Myönnettyjen optioiden käypä arvo on laskettu käyttäen Black & Scholesin mallia olettaen osakehinnaksi 24 milj. euroa. Korko vastaa nollakuponkikurkoa perustuen swap-käyrään edellisen vuoden lopussa. Volatiliteetti on oletettu 22 prosentiksi ja optioiden keskimääräiseksi voimassaoloajaksi noin neljä vuotta.
Toteutettavissa olevien optioiden määrä 31.12.2017 oli 225 000 kpl.