16 Käypien arvojen määritys ja hierarkia
Suurin osa Sampo-konsernin rahoitusinstrumenteista arvostetaan käypään arvoon. Näiden arvostus perustuu joko julkisiin hintanoteerauksiin tai arvostuksiin, jotka perustuvat saatavilla olevaan markkinainformaatioon. Mikäli näitä ei ole ollut käytettävissä, pienelle osalle instrumenteista on määritetty arvo muita menetelmiä käyttäen. Käypään arvoon arvostetut rahoitusinstrumentit on liitetiedoissa ryhmitelty kolmeen hierarkiatasoon perustuen mm. siihen, ovatko markkinat, joilla instrumentilla käydään kauppaa, toimivat tai ovatko arvostustekniikoissa käytettävät syöttötiedot objektiivisesti todennettavissa.

Tasolla 1 instrumentin arvostus perustuu toimivilla markkinoilla noteerattuun hintaan, jota käytetään täysin samanlaisten rahoitusvarojen tai -velkojen arvostuksessa.

Tasolla 2 instrumentin arvostuksessa käytetään syöttötietoina lisäksi muita todennettavissa olevia kuin toimivilla markkinoilla noteerattuja hintoja joko suoraan tai niistä johdettuna käyttäen arvostustekniikoita.

Tasolla 3 arvostus perustuu muihin kuin todennettavissa oleviin markkinahintoihin.

Luvut sisältävät myös Myytävänä oleviin omaisuuseriin luokitellut rahoitusvarat.
Milj. e Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
RAHOITUSVARAT 31.12.2017
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset - 6 - 6
Valuuttajohdannaiset - 79 - 79
Osakejohdannaiset - 1 - 1
- 86 - 86
Kaupankäyntivarat
Osakkeet ja osuudet 608 185 - 793
Saamistodistukset 3 953 868 77 4 899
4 561 1 053 77 5 692
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
Talletukset - 457 - 457
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 2 223 4 6 2 233
Saamistodistukset 1 163 1 625 38 2 826
Rahastot 3 786 940 359 5 085
Johdannaissopimukset - 15 - 15
7 173 2 584 403 10 160
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 1 939 - 42 1 981
Saamistodistukset 9 922 2 854 34 12 810
Rahastot 1 183 62 675 1 921
13 045 2 916 751 16 712
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat yhteensä 24 779 7 096 1 231 33 106
RAHOITUSVELAT 31.12.2017
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset - 77 - 77
Valuuttajohdannaiset - 19 - 19
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvelat yhteensä - 96 - 96
Milj. e Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
RAHOITUSVARAT 31.12.2016
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset - 12 - 12
Valuuttajohdannaiset - 30 - 30
Osakejohdannaiset - 3 - 3
- 45 - 45
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 2 - - 2
Saamistodistukset 18 4 0 22
20 4 0 24
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 664 13 14 692
Saamistodistukset 748 650 27 1 424
Rahastot 2 954 902 154 4 009
Johdannaissopimukset - 2 - 2
4 366 1 567 194 6 128
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 2 123 - 48 2 171
Saamistodistukset 9 410 4 036 58 13 504
Rahastot 1 212 60 758 2 030
12 746 4 096 863 17 705
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat yhteensä 17 132 5 713 1 057 23 902
Milj. e Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
RAHOITUSVELAT 31.12.2016
Johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset - 4 - 4
Valuuttajohdannaiset - 74 - 74
Osakejohdannaiset - 3 - 3
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvelat yhteensä - 81 - 81
Siirrot tasojen 1 ja 2 välillä
2017 2016
Siirrot tasolta 2 tasolle 1 Siirrot tasolta 1 tasolle 2 Siirrot tasolta 2 tasolle 1 Siirrot tasolta 1 tasolle 2
Kaupankäyntivarat
Rahoitusmarkkinavälineet 59 - - -
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Rahoitusmarkkinavälineet 49 48 3 4
Rahastot 18 - - -
67 48 3 4
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Rahoitusmarkkinavälineet 811 649 459 502
Käypien arvojen herkkyysanalyysi
Rahoitusvarojen ja -velkojen herkkyyttä valuuttakurssimuutoksille tarkastellaan liiketoiminta-alueittain eri kotivaluuttojen vuoksi. Ifissä kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön heikkeneminen kotivaluuttaa (SEK) vastaan lisäisi tulosta 13 (10) milj. euroa ja vähentäisi omaa pääomaa -12 (-8) milj. euroa. Topdanmarkissa kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön lasku kotivaluuttaa (DKK) vastaan vähentäisi tulosta -1 milj. euroa, mutta ei vaikuttaisi omaan pääomaan. Mandatumissa kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön lasku kotivaluuttaa (EUR) vastaan lisäisi tulosta 12 (12) milj. euroa ja vähentäisi omaa pääomaa -79 (-94) milj. euroa. Omistusyhteisössä kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön lasku kotivaluuttaa (EUR) vastaan ei vaikuttaisi tulokseen, mutta vähentäisi omaa pääomaa -216 (-163) milj. euroa.
Konsernin rahoitusvarojen ja -velkojen käypien arvojen herkkyysanalyysi eri markkinariskiskenaarioissa on esitetty alla. Vaikutukset kuvaavat yksittäisessä markkinamuuttujassa tapahtuvan yhtäkkisen muutoksen vaikutusta instrumenttien käypään arvoon 31.12.2017.
Herkkyystarkastelut sisältävät johdannaispositioiden vaikutukset. Kaikki herkkyysanalyysit on laskettu ennen veroja.
Sampo Oyj:n velkarahoituksen vaikutusta ei ole sisällytetty laskelmiin.
Korko Osake Muut sijoitukset
1 %
tasoliike
alas
1 %
tasoliike
ylös
20 % alas 20 % alas
Vaikutus tulokseen 173 -200 -122 -37
Vaikutus suoraan omaan pääomaan 278 -262 -628 -158
Kokonaisvaikutus 173 -200 -122 -37