1 Vakuutusmaksutulo
Milj. e 2017 2016
Vahinkovakuutus 4 737 4 458
Henkivakuutus
Vakuutussopimukset 802 615
Sijoitussopimukset 457 475
Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto 5 996 5 548
Jälleenvakuuttajien osuus
Vahinkovakuutus -174 -166
Henkivakuutus, vakuutussopimukset -7 -6
Jälleenvakuutus yhteensä -181 -172
Konsernin vakuutusmaksutulo yhteensä, netto ¹) 5 815 5 375
1) Vakuutusmaksuvastuun muutos esitetään liitteessä 4, "Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos".
2 Sijoitustoiminnan nettotuotot
If
Milj. e 2017 2016
Rahoitusvaroista
Johdannaissopimuksista
Voitot/tappiot -35 -7
Lainoista ja muista saamisista
Korkotuotot 9 9
Myytävissä olevista rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 168 177
Arvonalentumistappiot -48 -15
Voitot/tappiot 46 -11
Osakkeet
Voitot/tappiot 117 45
Arvonalentumistappiot -27 -16
Osinkotuotot 46 40
Yhteensä 303 221
Yhteensä rahoitusvaroista 277 223
Muista varoista
Sijoituskiinteistöt
Voitot/tappiot 0 0
Muut 0 1
Yhteensä muista varoista 1 1
Kulut muista kuin rahoitusveloista -7 -6
Diskonttauksen purkuvaikutus -33 -28
Palkkiokulut
Omaisuudenhoito -23 -17
Ifin sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 216 173
Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät -90 milj. euroa (12) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen kirjattua arvostusta.
Topdanmark
Milj. e 2017 2016
Rahoitusvaroista
Johdannaissopimuksista 18 -
Voitot/tappiot
Kaupankäyntivarat
Saamistodistukset
Korkotuotot 20 -
Voitot/tappiot -5 -
Osakkeet
Voitot/tappiot 8 -
Osinkotuotot 4 -
Yhteensä 28 -
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevista sijoituksista
Saamistodistukset
Korkotuotot 15 -
Voitot/tappiot -6 -
Osakkeet
Voitot/tappiot 50 -
Osinkotuotot 5 -
Muut rahoitusvarat
Voitot/tappiot 25 -
Yhteensä 90 -
Yhteensä rahoitusvaroista 136
Muista varoista -18 -
Diskonttauksen purkuvaikutus -11 -
Topdanmarkin sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 107 -
Mandatum
Milj.e 2017 2016
Rahoitusvaroista
Johdannaissopimuksista
Voitot/tappiot 170 -9
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 0 1
Voitot/tappiot 0 -3
Yhteensä 1 -3
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevista sijoituksista
Saamistodistukset
Korkotuotot 43 50
Voitot/tappiot -22 4
Osakkeet
Voitot/tappiot 311 198
Osinkotuotot 36 32
Lainat ja muut saamiset
Korkotuotot -11 0
Muut rahoitusvarat
Voitot/tappiot 47 -8
Yhteensä 405 276
Lainoista ja muista saamisista
Korkotuotot 2 4
Voitot/tappiot -14 6
Yhteensä -13 10
Myytävissä olevista rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 97 102
Voitot/tappiot -204 30
Osakkeet
Voitot/tappiot 217 101
Arvonalentumistappiot -19 -15
Osinkotuotot 92 122
Yhteensä 183 340
Yhteensä rahoitusvaroista 746 614
Muista varoista
Sijoituskiinteistöt
Voitot/tappiot 29 3
Muut -10 6
Yhteensä muista varoista 19 9
Palkkiotuotot, netto
Omaisuudenhoito -13 -15
Palkkiotuotot 30 26
Yhteensä 16 11
Mandatumin sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 782 634
Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät -147 milj. euroa (-106) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen kirjattua arvostusta.
Omistusyhteisö
Milj. e 2017 2016
Rahoitusvaroista
Johdannaissopimuksista
Voitot/tappiot 0 12
Lainoista ja muista saamisista 1 -5
Myytävissä olevista rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 33 34
Voitot/tappiot -32 10
Osakkeet
Voitot/tappiot 4 -26
Arvonalentumistappiot 0 -1
Osinkotuotot 4 12
Yhteensä 8 29
Muista varoista 1 1
Omistusyhteisön sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 10 36
Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät -7 milj. euroa (27) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen kirjattua arvostusta.
Segmenttien väliset eliminoinnit -10 -16
Milj. e
Konserni yhteensä 1 104 827
Muut tuotot ja kulut muodostuvat kiinteistösijoitusten vuokrista, hoitovastikkeista ja poistoista. Kaikki sijoituksista aiheutuvat tuotot ja kulut sisältyvät sijoitustoiminnan nettotuottoihin. Voitot/tappiot sisältävät myyntivoitot ja -tappiot sekä realisoituneet että realisoitumattomat arvostuserot sekä kurssivoitot ja -tappiot. Myytävissä olevien rahoitusvarojen realisoitumattomat arvostuserot kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään käyvän arvon rahastossa omassa pääomassa. Käyvän arvon rahaston muutokset on eritelty oman pääoman muutoslaskelmassa. Vahinkovakuutustoiminnassa eläkemuotoisten korvausten diskonttauksen purkuvaikutus on omana eränään. Eläkemuotoisten korvausten vastuu lasketaan käytössä olevien vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti siten, että oletettu inflaatio ja kuolevuus on huomioitu. Lisäksi vastuuta diskontattaessa on otettu huomioon sijoitustoiminnan oletettu nettotuotto. Diskonttauksen asteittaisen purkamisen seurauksena syntyvien eläkemuotoisten korvauskulujen lisäyksen kattamiseksi kohdistetaan eläkemuotoisiin korvauksiin laskennallinen sijoitustoiminnan nettotuotto.
3 Korvauskulut
Milj. e 2017 2016
Maksetut korvaukset
Vahinkovakuutus -3 036 -2 818
Henkivakuutus
Vakuutussopimukset -845 -692
Sijoitussopimukset -311 -355
Maksetut korvaukset yhteensä, brutto -4 193 -3 865
Jälleenvakuuttajien osuus
Vahinkovakuutus 100 73
Henkivakuutus, vakuutussopimukset 5 3
Jälleenvakuuttajien osuus yhteensä 105 76
Maksetut korvaukset yhteensä, netto -4 088 -3 789
Korvausvastuun muutos
Vahinkovakuutus 75 87
Henkivakuutus, vakuutussopimukset 0 77
Korvausvastuun muutos yhteensä, brutto 76 164
Jälleenvakuuttajien osuus
Vahinkovakuutus -8 -2
Henkivakuutus, vakuutussopimukset -3 0
Jälleenvakuuttajien osuus yhteensä -11 -2
Korvausvastuun muutos yhteensä, netto 65 162
Konsernin korvauskulut yhteensä -4 023 -3 627
4 Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos
Milj. e 2017 2016
Vakuutusmaksuvastuun muutos
Vahinkovakuutus 32 -4
Henkivakuutus
Vakuutussopimukset -356 -277
Sijoitussopimukset -263 -165
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos, brutto -587 -446
Jälleenvakuuttajien osuus
Vahinkovakuutus -17 -2
Konsernin vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos, netto -603 -448
5 Henkilöstökulut
Milj. e 2017 2016
Palkat ja palkkiot -474 -414
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -28 -11
Osakevaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -2 -
Eläkekulut
- maksupohjaiset järjestelyt -67 -64
- etuuspohjaiset järjestelyt (liitetieto 29) -9 -5
Muut henkilösivukulut -97 -80
Konsernin henkilöstökulut yhteensä -676 -574
Lisätiedot osakeperusteisista maksuista esitetään liitetiedossa 34 Kannustinjärjestelmät.
6 Liiketoiminnan muut kulut
Milj. e 2017 2016
Tietohallintokulut -124 -122
Muut henkilöstökulut -20 -16
Markkinointikulut -46 -43
Poistot -25 -14
Vuokrat -56 -50
Vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutos -6 -10
Ensivakuutuksen palkkiot -167 -171
Tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot -1 -1
Annetun jälleenvakuutuksen palkkiot 18 15
Muut -109 -139
Konsernin liiketoiminnan muut kulut yhteensä -536 -551
Erä Muut sisältää mm. kulut viestinnästä, ulkopuolisista palveluista sekä muista hallintokuluista.
7 Ifin tulosanalyysi
Milj. e 2017 2016
Vakuutusmaksutuotot 4 293 4 286
Korvauskulut -2 959 -2 905
Liikekulut -705 -713
Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut -8 -7
Vakuutustoimintaan kohdistettu sijoitustoiminnan nettotuotto 19 -3
Vakuutustekninen kate 640 658
Sijoitustoiminnan nettotuotto 229 188
Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto -52 -26
Muut tuotot ja kulut 0 3
Liikevoitto 818 824
Erittely tuloslaskelmaeriin sisältyvistä toimintokohtaisista liikekuluista
Milj. e 2017 2016
Korvausten hoitokulut (korvauskulut) -241 -235
Vakuutusten hankintamenot (liikekulut) -490 -490
Vakuutustoiminnan hallintokulut (liikekulut) -227 -226
Muuhun vakuutustekniseen toimintaan liittyvät hallintokulut (muut vakuutustekniset kulut) -35 -33
Sijoitusten hoitokulut (sijoitustoiminnan kulut) -23 -17
Yhteensä -1 016 -1 002
8 Osakekohtainen tulos
Milj. e 2017 2016
Osakekohtainen tulos
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto 2 216 1 650
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana 560 560
Osakekohtainen tulos (EUR/osake) 3,96 2,95
9 Rahoitusvarat ja -velat
Rahoitusvarat ja -velat on luokiteltu IAS 39.9 mukaisiin kategorioihin. Taulukossa on esitetty myös rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät korkotuotot ja -kulut, tuloslaskelmaan kirjatut realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot, arvonalentumistappiot sekä osinkotuotot. Taulukon rahoitusvarat sisältää tase-erät rahoitusvarat, käteiset varat sekä rahoitusvarojen myytävänä olevat omaisuuserät.
2017
Milj. e Kp-arvo Korkotuot./
Korkokulut
Voitot/
tappiot
Arvonal.
tappiot
Osinkotuotot
RAHOITUSVARAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Johdannaissopimukset 85 -40 185 - -
Kaupankäyntivarat 5 421 29 3 - 4
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 0 0 0 - 0
Lainat ja muut saamiset 3 275 11 -13 - -
Myytävissä olevat rahoitusvarat 16 982 281 160 -106 142
Konsernin rahoitusvarat yhteensä 25 764 281 335 -106 146
RAHOITUSVELAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Johdannaissopimukset 96 - -
Muut rahoitusvelat 3 553 -52 4
Konsernin rahoitusvelat yhteensä 3 649 -52 4
2016
Milj. e Kp-arvo Korkotuot./
Korkokulut
Voitot/
tappiot
Arvonal.
tappiot
Osinkotuotot
RAHOITUSVARAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Johdannaissopimukset 45 -21 18 - -
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 24 1 0 - 0
Lainat ja muut saamiset 2 689 13 6 - -
Myytävissä olevat rahoitusvarat 17 705 298 146 -47 175
Konsernin rahoitusvarat yhteensä 20 463 290 169 -47 175
RAHOITUSVELAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Johdannaissopimukset 81 - -
Muut rahoitusvelat 3 766 -52 34
Konsernin rahoitusvelat yhteensä 3 847 -52 34
10 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
2017 2016
Milj. e Maa-alueet
ja rakennukset
Koneet ja
kalusto
Yhteensä Maa-alueet
ja rakennukset
Koneet ja
kalusto
Yhteensä
1.1.
Hankintameno 6 77 83 6 77 84
Kertyneet poistot -2 -54 -56 -2 -56 -57
Kirjanpitoarvo 1.1. 4 22 27 5 22 26
31.12.
Hankintameno 5 71 76 6 77 83
Tytäryhtiöhankinnat 115 50 165
Kertyneet poistot -2 -81 -83 -2 -54 -56
Kirjanpitoarvo 31.12. 118 40 158 4 22 27
Segmenttien tase-erä koneet ja kalusto sisältää atk-laitteet ja toimistokalusteet.
11 Sijoituskiinteistöt
Milj. e 2017 2016
1.1.
Hankintameno 301 282
Kertyneet poistot -67 -63
Kertyneet arvonalentumiset -24 -24
Kirjanpitoarvo 1.1. 211 195
Kirjanpitoarvo 1.1. 211 195
Tytäryhtiöhankinnat 491 -
Siirrot aineelliseen käyttöomaisuuteen -2 -
Lisäykset 29 41
Vähennykset -67 -22
Poistot -4 -4
Arvonalentumistappiot -6 1
Valuuttakurssierot 0 0
Kirjanpitoarvo 31.12. 653 211
31.12.
Hankintameno 753 301
Kertyneet poistot -71 -67
Kertyneet arvonalentumiset -29 -24
Kirjanpitoarvo 31.12. 653 211
Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä 27 23
Sijoitusomaisuuteen sisältyvät muulla sopimuksella vuokralle annetut kiinteistöt
Ei-purettavissa olevat vähimmäisvuokrat
- yhden vuoden kuluessa 33 10
- yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 45 14
- yli viiden vuoden kuluttua 24 3
Yhteensä 102 28
Kiinteistökulut
- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka ovat kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -13 -10
- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka eivät ole kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -4 -2
Yhteensä -17 -12
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 31.12. 688 243
Konsernin sijoituskiinteistöjen käyvät arvot arvioitu kokonaisuudessaan itse markkinoilta saadun vertailuaineiston perusteella. Käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen ja -velkojen määritys ja hierarkia on esitetty liitteessä 17. Tämän määrityksen mukaan sijoituskiinteistöt kuuluvat joko tasolle 2 tai 3.
Segmenttien sijoituskiinteistöjen tilat vuokrataan markkinaehtoisilla, peruuttamattomilla vuokrasopimuksilla. Vuokrasopimusten pituudet vaihtelevat toistaiseksi voimassa olevista monivuotisiin sopimuksiin.
12 Aineettomat hyödykkeet
2017
Milj. e Liikearvo *) Asiakassuhteet ja trademark Muut Yhteensä
1.1.
Hankintameno 679 - 67 746
Kertyneet poistot - - -46 -46
Kirjanpitoarvo 1.1. 679 - 22 700
31.12.
Hankintameno 694 - 149 843
Tytäryhtiöhankinnat 783 633 59 1 475
Kertyneet poistot - - -122 -122
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 476 633 86 2 196
Mandatumin myytävänä olevat omaisuuserät -75
Konsernin aineettomat hyödykkeet yhteensä 2 121
2016
Milj. e Liikearvo *) Muut
aineettomat
hyödykkeet
Yhteensä
1.1.
Hankintameno 700 67 766
Kertyneet poistot - -43 -43
Kirjanpitoarvo 1.1. 700 24 724
31.12.
Hankintameno 679 67 746
Kertyneet poistot - -46 -46
Kirjanpitoarvo 31.12. 679 22 700
Mandatumin myytävänä olevat omaisuuserät -89
Konsernin aineettomat hyödykkeet yhteensä 611
Liikearvo jakautuu eri segmenteille seuraavasti: 2017 2016
If 510 526
Topdanmark 813 -
Mandatum 153 153
1 476 679
*) Hankintamenomuutos johtuu Topdanmarkin muuttumisesta tytäryhtiöksi sekä Vahinkovakuuutus If Oy:n muuttumisesta ruotsalaisen sisaryhtiönsä sivuliikkeeksi. Valuttakurssimuutokset vaikuttavat myös aineettomien hyödykkeiden hankintamenomuutoksiin.
Topdanmarkin tytäryhtiöhankinnan yhteydessä tavaramerkille allokoitiin 95 milj. euroa. Tavaramerkin taloudellinen käyttöaika on katsottu rajoittamattomaksi eikä sitä poisteta.
Muut aineettomat hyödykkeet koostuvat pääosin atk-ohjelmistojen hankinnoista.
Poistot ja arvonalentumiset sisältyvät tuloslaskelman erään Liiketoiminnan muut kulut.
Liikearvon arvonalentumistestaus
Liikearvojen osalta on suoritettu IAS 36 Omaisuuden arvonalentuminen -standardin tarkoittama arvonalentumistestaus. Testauksien perusteella ei ole kirjattu arvonalentumisia.
Arvonalentumistestausta varten Sampo määrittelee kerrytettävissä olevan rahamäärän käyttöarvoon perustuen niille rahavirtaa tuottaville yksiköille, joille liikearvoa on kohdistettu. Sampo on määritellyt tällaisiksi yksiköiksi If-alakonsernin, Topdanmark-alakonsernin sekä Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön (jäljempänä Mandatum).
Yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät Ifille ja Mandatumille on määritetty käyttäen diskontattua rahavirtamallia. Malli pohjautuu historiatietojen lisäksi Sammon johdon parhaisiin arvioihin taloudellisista olosuhteista kuten myyntimääristä, koroista, marginaaleista, pääomarakenteesta sekä tuotto- ja kustannuskehityksestä. Mandatumin osalta käyttöarvomalliin vaikuttaa merkittävästi vastuuvelkojen pitkän aikavälin kehitys, jonka ennustetaan vaikuttavan muun muassa vaadittavaan vakavaraisuuspääomaan ja siten kerrytettävissä olevaan rahamäärään. Tämän vuoksi myös Mandatumin ennusteperiodi on pidempi eli 10 vuotta. Saadut rahavirrat on diskontattu ennen veroja määritetyllä oman pääoman kustannuksella, joka Ifin osalta on 8,7 % ja Mandatumin osalta 9,5 %. Oman pääoman kustannusta käytetään pääoman kustannuksena, koska kummallakaan yhtiöllä ei ole velkapääomaa.
Johdon hyväksymät If-konsernin rahavirtoja koskevat ennusteet kattavat vuodet 2080–2020. Tämän ajanjakson jälkeiset kassavirrat on ekstrapoloitu käyttäen 2 %:n kasvuvauhtia. Myös Mandatumille on vuoden 2027 jälkeisille kausille käytetty 2 %:n kasvuvauhtia, jonka molemmissa tapauksissa uskotaan olevan lähellä odotettua inflaatiota.
Mandatumin osalta kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää sen kirjanpitoarvon noin 600 miljoonalla eurolla. Käytetyllä laskentatekniikalla esimerkiksi noin 2 %-yksikön nousu oman pääoman kustannuksessa johtaisi tilanteeseen, jossa kerrytettävissä oleva rahamäärä olisi sama kuin yksikön kirjanpitoarvo.
If-konsernin osalta johto katsoo, että mikään jokseenkin mahdollinen muutos käytettyihin keskeisiin oletuksiin ei saisi aikaan sitä, että yksikköjen kirjanpitoarvot ylittäisivät niiden kerrytettävissä olevat rahamäärät.
IAS 36 mahdollistaa kerrytettävissä olevan rahamäärän määrittämisen perustuen käypään arvoon vähennettynä luovutuksesta johtuvilla menoilla. Topdanmark-konsernin osalta liikearvon arvostus on testattu tilinpäätöshetkellä kyseisellä menetelmällä. Topdanmarkin osakekurssi hankintahetkellä 30.9.2017 oli 247,70 Tanskan kruunua ja 31.12.2017 268,10 Tanskan kruunua. Tilinpäätöshetken markkina-arvo ylittää Topdanmarkin kirjanpitoarvon konsernissa.
13 Sijoitukset osakkuusyrityksissä
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt osakkuusyritykset 31.12.2017
Milj. e

Nimi
Kotipaikka Kirjanpito-
arvo
Käypä
arvo*)
Omistus-
osuus %
Nordea Bank Abp Ruotsi 7 578 8 680 21,25
Autovahinkokeskus Oy Suomi 3 35,54
CAP Group AB Ruotsi 3 21,98
Svithun Assuranse AS Norja 1 33,00
Contemi Holding AS Norja 0 28,57
SOS International A/S Tanska 8 25,20
Bornholms Brandforsikring A/S Tanska 10 27,00
Komplementarselskabet Margretheholm ApS Tanska 0 50,00
Komplementarselskabet Havneholmen ApS Tanska 0 50,00
Margretheholm P/S Tanska 23 50,00
Havneholmen P/S Tanska 64 50,00
P/S Ejendomsholding Banemarksvej Tanska 6 40,00
Komplementarselskabet Banemarksvej ApS Tanska 0 40,00
Carlsberg Byen P/S Tanska 69 22,51
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt osakkuusyritykset 31.12.2016
Milj. e

Nimi
Kotipaikka Kirjanpito-
arvo
Käypä
arvo*)
Omistus-
osuus %
Nordea Bank Abp Ruotsi 7 554 9 124 21,25
Topdanmark A/S Tanska 554 955 45,38
Autovahinkokeskus Oy Suomi 3 35,54
CAP Group AB Ruotsi 2 21,98
Svithun Assuranse AS Norja 1 33,00
Contemi Holding AS Norja 0 28,57
SOS International A/S Tanska 7 25,20
*) Julkisen hintanoteerauksen mukainen arvo
Muutokset sijoituksissa osakkuusyrityksiin
2017 2016
Milj. e Nordea Muut osakkuus-yritykset Yhteensä Nordea Muut osakkuus-yritykset Yhteensä
Osuudet 1.1. 7 554 553 8 107 7 305 374 7 679
Osuus kauden tuloksesta 616 5 622 773 65 837
Tytäryhtiöhankinnat - 169 - - - -
Lisäykset - - - - 205 205
Vähennykset -559 -540 -1 099 -551 -5 -555
Muutokset osakkuusyrityksen omassa pääomassa -33 - -33 27 -86 -59
Muuntoerot - 0 0 - 0 0
Osuudet 31.12. 7 578 187 7 596 7 554 553 8 107
Osakkuusyritysten kirjanpitoarvoon sisältyy liikearvoa 990 milj. e (1 101), josta Nordean osuus oli 978 milj. e (978).
Sammon omistus Nordeassa
Nordea on kansainvälinen pankki, jolla on johtava asema suuryrityspalveluissa sekä vähittäispankki- ja private banking -toiminnassa. Nordealla on noin 700 konttoria, puhelinpalvelu kaikissa Pohjoismaissa sekä verkkopankki. Konsernilla on myös Pohjoismaiden ja Itämeren alueen laajin jakeluverkosto.
Taloudellinen informaatio Nordeasta
Milj. e 2017 2016
Varat 581 612 615 659
Velat 548 296 583 249
Varoihin sisältyvä liikearvo 1 994 2 247
Liikevaihto 9 469 9 927
Muut laajan tuloksen erät -520 165
Laaja tulos 3 048 3 766
Osakkuusyritykseltä tilikaudella saadut osingot 559 551
Nordean kirjanpitoarvon täsmäytys Nordean taloudelliseen informaatioon
Milj. e 2017 2016
Nordean nettovarallisuus 30 404 30 162
Sammon osuus 21,25 % 6 461 6 409
Jäljellä olevat allokaatiot:
Liikearvo 978 978
Trademark ja asiakassuhteet, netto 139 166
Kirjanpitoarvo yhteensä 7 578 7 554
Sammon omistus Topdanmarkissa
Topdanmark on Tanskan toiseksi suurin vakuutusyhtiö, joka tarjoaa sekä vahinko- että henkivakuutustuotteita yli miljoonalle henkilöasiakkaalle sekä huomattavalle määrälle yritysasiakkaita. Sampo käsitteli Topdanmarkia osakkuusyrityksenä 30.9.2017 saakka, jolloin yhtiöstä tuli Sammon tytäryhtiö. Osuus osakkuusyrityksen voitosta vuodelta 2017 on siis ajalta 1.1.–30.9.2017. Yhtiön loppuvuoden tulos on yhdistelty konsernin tulokseen rivi riviltä.
Sammon osuus Topdanmarkin tuloksesta
Milj. e 2017 2016
Osuus Topdanmarkin tilikauden tuloksesta 99 67
Poisto asiakassuhteista -12 -11
Laskennallisen veron muutos 3 2
Osuus osakkuusyrityksen voitosta 90 59
14 Rahoitusvarat
Konsernin rahoitusvarat koostuvat sijoituksista johdannaissopimuksiin, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista, lainoista ja muista saamisista sekä myytävissä olevista rahoitusvaroista. Omistusyhteisösegmentti sisältää lisäksi sijoitukset tytäryhtiöosakkeisiin.
Johdannaissopimuksia konsernissa voidaan tehdä sekä kaupankäynti- että suojaamistarkoituksessa. Käytettäviä instrumentteja ovat valuutta-, korko- ja osakejohdannaiset. Käyvän arvon suojausta on sovellettu tilikaudella vain Mandatumissa.
Milj. e 2017 2016
If
Johdannaissopimukset 25 14
Lainat ja muut saamiset 83 84
Myytävissä olevat rahoitusvarat 11 109 11 569
If yhteensä 11 217 11 667
Topdanmark
Johdannaissopimukset 16 -
Kaupankäyntivarat 5 692
Lainat ja muut saamiset 458 -
Topdanmark yhteensä 6 166 -
Mandatum
Johdannaissopimukset 31 13
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat - 24
Lainat ja muut saamiset 0 20
Myytävissä olevat rahoitusvarat 5 144 5 612
Yhteensä 5 176 5 670
Myytävänä olevat rahoitusvarat -198 -210
Mandatum yhteensä 4 977 5 459
Omistusyhteisö
Johdannaissopimukset 13 18
Lainat ja muut saamiset 0 0
Myytävissä olevat rahoitusvarat 729 814
Sijoitukset tytäryhtiöissä 3 767 2 370
Omistusyhteisö yhteensä 4 510 3 201
Segmenttien väliset eliminoinnit -4 038 -2 659
Konsernin rahoitusvarat yhteensä 22 832 17 668
Johdannaissopimukset
2017 2016
Kohde-et. Käypä arvo Kohde-et. Käypä arvo
Milj. e nimell.arvo Saamiset Velat nimell.arvo Saamiset Velat
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset
OTC-johdannaiset
Koronvaihtosopimukset 2 836 6 77 735 12 4
Valuuttajohdannaiset
OTC-johdannaiset
Valuuttatermiinit 11 131 74 18 5 317 27 75
Valuuttaoptiot, ostetut ja myydyt 188 2 1 92 0 0
Valuuttajohdannaiset yhteensä 11 319 76 18 5 409 27 75
Osakejohdannaiset
OTC-johdannaiset
Osake- ja osakeindeksioptiot 0 0 0 9 3 3
Osakefutuurit 44 0 0 - - -
Osakejohdannaiset yhteensä 44 0 0 9 3 3
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset yhteensä 14 199 82 96 6 153 43 81
Suojaavat johdannaissopimukset
Käypää arvoa suojaavat
Valuuttatermiinit 364 3 0 534 2 0
Suojaavat johdannaissopimukset yhteensä 364 3 0 534 2 0
Konsernin johdannaissopimukset yhteensä 14 563 85 96 6 687 45 81
Käyvän arvon suojaus
Käyvän arvon suojausta käytetään Mandatumissa suojaamaan osaa myytävissä olevien rahoitusvarojen valuuttariskistä. Suojaussuhteen ulkopuolelle on jätetty termiinisopimusten korkoelementti. Käyvän arvon suojauksiksi luokiteltujen valuuttajohdannaisten nettotulos oli -63 (19) milj. euroa. Suojattavasta riskistä johtuva nettotulos myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon suojauksesta oli 63 (-19) milj. euroa.
Muut rahoitusvarat
Milj. e 2017 2016
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
Saamistodistukset 4 628 22
Osakkeet ja osuudet 793 2
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat yhteensä 5 422 24
Lainat ja muut saamiset 542 104
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Saamistodistukset 13 081 13 503
Osakkeet ja osuudet 3 902 4 202
Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä 16 982 17 705
Myytävissä olevat arvopaperit sisältävät arvonalentumistappioita 288 milj. euroa (242).
Konsernin muut rahoitusvarat yhteensä 22 945 17 833
Mandatumin myytävänä olevat omaisuuserät -198 -210
Milj. e 2017 2016
Konsernin rahoitusvarat yhteensä 22 832 17 668
15 Käyvät arvot
2017 2016
Milj. e Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo
Konsernin rahoitusvarat
Rahoitusvarat 22 375 22 375 17 880 17 879
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset 7 409 7 409 3 427 3 427
Muut varat 469 469 49 49
Käteiset varat 2 734 2 734 2 585 2 585
Yhteensä 32 987 32 987 23 941 23 940
Konsernin rahoitusvelat
Rahoitusvelat 3 829 3 747 3 910 3 847
Muut velat 63 63 31 31
Yhteensä 3 892 3 810 3 941 3 878
Taulukossa esitetään rahoitusvarojen ja –velkojen käyvät arvot ja kirjanpitoarvot tase-erittäin. Myytävänä olevat omaisuuserät sisältyvät lukuihin. Käypien arvojen arviointiperiaatteet esitetään tilinpäätösperiaatteissa.
Sijoitusarvopapereiden käypä arvo määritellään käyttäen toimivilla markkinoilla noteerattuja markkinahintoja. Jos noteerattua hintaa aktiivisilta markkinoilta ei ole saatavissa, käypä arvo arvioidaan diskontattujen rahavirtojen perusteella. Diskonttokorko saadaan markkinoilta saatavalta korkokäyrältä.
Johdannaissopimusten käypä arvo määritellään käyttäen toimivilla markkinoilla noteerattuja markkinahintoja, rahavirtojen diskonttausmenetelmää tai optiohinnoittelumalleja.
Lainojen ja muiden vastaavien rahoitusinstrumenttien, joilla ei ole hintanoteerausta toimivilla markkinoilla, käypä arvo määritellään diskontattujen rahavirtojen perusteella käyttäen markkinoilla noteerattavia korkoja. Markkinoilta saatavaa korkokäyrää oikaistaan rahoitusinstrumenttien muiden osatekijöiden, esim. luottoriskin perusteella.
Lyhytaikaisten korottomien saamisten ja velkojen käypänä arvona käytetään kirjanpitoarvoa.
Käyvät arvot ovat ns. puhtaita arvoja, joissa ei ole mukana siirtyvien korkojen osuutta.
16 Käypien arvojen määritys ja hierarkia
Suurin osa Sampo-konsernin rahoitusinstrumenteista arvostetaan käypään arvoon. Näiden arvostus perustuu joko julkisiin hintanoteerauksiin tai arvostuksiin, jotka perustuvat saatavilla olevaan markkinainformaatioon. Mikäli näitä ei ole ollut käytettävissä, pienelle osalle instrumenteista on määritetty arvo muita menetelmiä käyttäen. Käypään arvoon arvostetut rahoitusinstrumentit on liitetiedoissa ryhmitelty kolmeen hierarkiatasoon perustuen mm. siihen, ovatko markkinat, joilla instrumentilla käydään kauppaa, toimivat tai ovatko arvostustekniikoissa käytettävät syöttötiedot objektiivisesti todennettavissa.

Tasolla 1 instrumentin arvostus perustuu toimivilla markkinoilla noteerattuun hintaan, jota käytetään täysin samanlaisten rahoitusvarojen tai -velkojen arvostuksessa.

Tasolla 2 instrumentin arvostuksessa käytetään syöttötietoina lisäksi muita todennettavissa olevia kuin toimivilla markkinoilla noteerattuja hintoja joko suoraan tai niistä johdettuna käyttäen arvostustekniikoita.

Tasolla 3 arvostus perustuu muihin kuin todennettavissa oleviin markkinahintoihin.

Luvut sisältävät myös Myytävänä oleviin omaisuuseriin luokitellut rahoitusvarat.
Milj. e Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
RAHOITUSVARAT 31.12.2017
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset - 6 - 6
Valuuttajohdannaiset - 79 - 79
Osakejohdannaiset - 1 - 1
- 86 - 86
Kaupankäyntivarat
Osakkeet ja osuudet 608 185 - 793
Saamistodistukset 3 953 868 77 4 899
4 561 1 053 77 5 692
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
Talletukset - 457 - 457
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 2 223 4 6 2 233
Saamistodistukset 1 163 1 625 38 2 826
Rahastot 3 786 940 359 5 085
Johdannaissopimukset - 15 - 15
7 173 2 584 403 10 160
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 1 939 - 42 1 981
Saamistodistukset 9 922 2 854 34 12 810
Rahastot 1 183 62 675 1 921
13 045 2 916 751 16 712
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat yhteensä 24 779 7 096 1 231 33 106
RAHOITUSVELAT 31.12.2017
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset - 77 - 77
Valuuttajohdannaiset - 19 - 19
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvelat yhteensä - 96 - 96
Milj. e Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
RAHOITUSVARAT 31.12.2016
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset - 12 - 12
Valuuttajohdannaiset - 30 - 30
Osakejohdannaiset - 3 - 3
- 45 - 45
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 2 - - 2
Saamistodistukset 18 4 0 22
20 4 0 24
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 664 13 14 692
Saamistodistukset 748 650 27 1 424
Rahastot 2 954 902 154 4 009
Johdannaissopimukset - 2 - 2
4 366 1 567 194 6 128
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 2 123 - 48 2 171
Saamistodistukset 9 410 4 036 58 13 504
Rahastot 1 212 60 758 2 030
12 746 4 096 863 17 705
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat yhteensä 17 132 5 713 1 057 23 902
Milj. e Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
RAHOITUSVELAT 31.12.2016
Johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset - 4 - 4
Valuuttajohdannaiset - 74 - 74
Osakejohdannaiset - 3 - 3
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvelat yhteensä - 81 - 81
Siirrot tasojen 1 ja 2 välillä
2017 2016
Siirrot tasolta 2 tasolle 1 Siirrot tasolta 1 tasolle 2 Siirrot tasolta 2 tasolle 1 Siirrot tasolta 1 tasolle 2
Kaupankäyntivarat
Rahoitusmarkkinavälineet 59 - - -
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Rahoitusmarkkinavälineet 49 48 3 4
Rahastot 18 - - -
67 48 3 4
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Rahoitusmarkkinavälineet 811 649 459 502
Käypien arvojen herkkyysanalyysi
Rahoitusvarojen ja -velkojen herkkyyttä valuuttakurssimuutoksille tarkastellaan liiketoiminta-alueittain eri kotivaluuttojen vuoksi. Ifissä kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön heikkeneminen kotivaluuttaa (SEK) vastaan lisäisi tulosta 13 (10) milj. euroa ja vähentäisi omaa pääomaa -12 (-8) milj. euroa. Topdanmarkissa kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön lasku kotivaluuttaa (DKK) vastaan vähentäisi tulosta -1 milj. euroa, mutta ei vaikuttaisi omaan pääomaan. Mandatumissa kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön lasku kotivaluuttaa (EUR) vastaan lisäisi tulosta 12 (12) milj. euroa ja vähentäisi omaa pääomaa -79 (-94) milj. euroa. Omistusyhteisössä kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön lasku kotivaluuttaa (EUR) vastaan ei vaikuttaisi tulokseen, mutta vähentäisi omaa pääomaa -216 (-163) milj. euroa.
Konsernin rahoitusvarojen ja -velkojen käypien arvojen herkkyysanalyysi eri markkinariskiskenaarioissa on esitetty alla. Vaikutukset kuvaavat yksittäisessä markkinamuuttujassa tapahtuvan yhtäkkisen muutoksen vaikutusta instrumenttien käypään arvoon 31.12.2017.
Herkkyystarkastelut sisältävät johdannaispositioiden vaikutukset. Kaikki herkkyysanalyysit on laskettu ennen veroja.
Sampo Oyj:n velkarahoituksen vaikutusta ei ole sisällytetty laskelmiin.
Korko Osake Muut sijoitukset
1 %
tasoliike
alas
1 %
tasoliike
ylös
20 % alas 20 % alas
Vaikutus tulokseen 173 -200 -122 -37
Vaikutus suoraan omaan pääomaan 278 -262 -628 -158
Kokonaisvaikutus 173 -200 -122 -37
17 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen muutokset
Milj. e 1.1. Tulokseen kirjatut voitot/ tappiot yht. Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot/ tappiot yht. Ostot*) Myynnit 31.12. Kaudelle kirjatut
voitot/
tappiot rahoitus-varoista 31.12.2017
RAHOITUSVARAT 2017
Kaupankäyntivarat
Saamistodistukset - -4 - 89 -9 77 -4
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 14 -8 - 7 -6 6 -8
Saamistodistukset 27 0 - 21 -9 38 0
Rahastot 154 10 - 242 -47 359 11
194 2 - 269 -62 403 3
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 48 10 -1 6 -21 43 -2
Saamistodistukset 58 0 0 334 -358 34 0
Rahastot 757 -49 11 180 -226 674 -36
864 -38 10 520 -604 751 -38
Käypään arvoon arvostettavat yhteensä 1 058 -40 10 878 -675 1 231 -39
*) Saamistodistusten ostoihin sisältyy tytäryhtiöhankintoihin liittyviä kaupankäyntivaroja 57 milj. euroa sekä sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä rahoitusvaroja 21 milj. euroa.
2017
Milj. e Realisoi-
tuneet
voitot/
tappiot
Käyvän
arvon muutokset
Yhteensä
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot yhteensä -37 8 -29
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot tilikauden lopun taseeseen sisältyvistä varoista -46 8 -39
Milj. e 1.1. Tulokseen kirjatut voitot/
tappiot yht.
Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot/
tappiot yht.
Ostot Myynnit 31.12. Kaudelle
kirjatut
voitot/
tappiot
rahoitus-
varoista
31.12.2016
RAHOITUSVARAT 2016
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 17 -6 - 12 -9 14 -4
Saamistodistukset 27 0 - 0 0 27 0
Rahastot 46 -3 - 129 -19 154 -2
89 -9 - 142 -29 194 -5
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 46 2 -1 6 -4 48 -2
Saamistodistukset 90 1 0 213 -246 58 0
Rahastot 801 0 -20 174 -198 757 -21
936 4 -22 393 -448 863 -22
Käypään arvoon arvostettavat yhteensä 1 026 -5 -22 535 -477 1 057 -27
2016
Milj. e Realisoituneet
voitot/
tappiot
Käyvän
arvon muutokset
Yhteensä
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot yhteensä -5 -22 -26
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot tilikauden lopun taseeseen sisältyvistä varoista -6 -22 -27
18 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen herkkyysanalyysi
2017 2016
Milj. e Kirjanpito-
arvo
Jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutus
(+ / -)
Kirjanpito-
arvo
Jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutus
(+ / -)
Rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 42 -8 48 -10
Saamistodistukset 34 -1 58 -2
Rahastot 675 -135 758 -152
Yhteensä 751 -145 863 -163
Korkoinstrumenttien osalta rahoitusvarojen arvoa on testattu olettamalla korkotason nousevan 1 prosenttiyksiköllä kaikissa maturiteeteissa. Muiden omaisuuslajien osalta on oletettu hintojen laskevan 20 prosenttia. Sampo-konserni ei kanna sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä sijoitusriskejä, joten niiden osalta vaikutuksia ei ole esitetty. Edellä esitettyjen vaihtoehtoisten oletusten perusteella mahdollinen korkotason muutos aiheuttaisi saamistodistusten osalta 1 milj. euron (2) ja muiden instrumenttien mahdollinen hinnan alentuminen 143 milj. euron (162) arvostustappion konsernin muussa laajassa tuloksessa. Jokseenkin mahdollinen tulosvaikutus olisi näin konsernin omaan pääomaan suhteutettuna 1,1 prosenttia (1,4).
19 Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset
Milj. e 2017 2016
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Saamistodistukset 2 826 1 426
Osakkeet ja osuudet 6 870 4 660
Yhteensä 9 697 6 086
Lainat ja muut saamiset 373 330
Muut rahoitusvarat 440 2
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset yhteensä 10 509 6 419
Mandatumin myytävänä olevat omaisuuserät -3 100 -2 992
Konsernin sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset yhteensä 7 409 3 427
20 Laskennalliset verosaamiset ja verovelat
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2017 aikana
Milj. e 1.1. Tytäryhtiöhankinnat Laajaan tulokseen kirjatut erät Omaan pääomaan kirjatut erät Muuntoerot 31.12.
Laskennalliset verosaamiset
Vahvistetut tappiot 15 0 0 0 0 15
Eläkevelvoitteet 28 0 -6 -1 -1 20
Muut vähennyskelpoiset tilapäiset erot 13 2 -1 2 -1 15
Yhteensä 56 2 -7 1 -2 50
Laskennallisten verojen netotus -32
Laskennalliset verosaamiset taseessa 18
Laskennalliset verovelat
Varaukset ja tilinpäätössiirrot 257 0 -58 0 -10 189
Käyvän arvon muutokset 265 0 -3 11 -2 271
Muut veronalaiset tilapäiset erot 33 197 -22 1 0 209
Yhteensä 555 197 -83 12 -12 670
Laskennallisten verojen netotus -32
Laskennalliset verovelat taseessa 638
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2016 aikana
Milj. e 1.1. Laajaan tulokseen kirjatut erät Omaan pääomaan kirjatut erät Muuntoerot 31.12.
Laskennalliset verosaamiset
Vahvistetut tappiot 15 0 0 0 15
Eläkevelvoitteet 35 -8 1 0 28
Muut vähennyskelpoiset tilapäiset erot 19 -7 0 1 13
Yhteensä 68 -15 1 1 56
Laskennallisten verojen netotus -28
Laskennalliset verosaamiset taseessa 27
Laskennalliset verovelat
Varaukset ja tilinpäätössiirrot 251 6 0 0 257
Käyvän arvon muutokset 221 -2 48 -2 265
Muut veronalaiset tilapäiset erot 28 4 1 0 33
Yhteensä 500 8 49 -2 555
Laskennallisten verojen netotus -28
Laskennalliset verovelat taseessa 527
Sampo Oyj:ssä on jätetty kirjaamatta laskennallisia verosaamisia käyttämättömistä verotuksellisista tappioista noin 27 milj. euroa. Ensimmäiset tappiot vanhenevat vuonna 2019.

Mandatumissa on jätetty kirjaamatta laskennallisia verosaamisia käyttämättömistä verotuksellisista tappioista noin 3 milj. euroa.
21 Verot
Milj. e 2017 2016
Tulos ennen veroja 2 482 1 871
Verot laskettuna emoyhtiön verokannalla -496 -374
Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat -14 -14
Verovapaat tulot 3 7
Vähennyskelvottomat kulut -13 -4
Konserniyhdistelyt ja eliminoinnit 279 165
Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioista -2 2
Verokannan muutokset - 0
Verot aikaisemmilta tilikausilta 0 -3
Konsernin verot yhteensä -243 -221
22 Tulosvaikutteisesti kirjatut laajan tuloksen muut erät
Milj. e 2017 2016
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -96 -80
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Tilikauden voitot/tappiot 324 302
Luokittelun muutoksista johtuvat oikaisut -244 -66
Eriytetyn Suomi-vakuutuskannan osuus -7 -11
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä -57 19
Verot -18 -49
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä -97 115
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 5 -6
Verot -1 1
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä 4 -5
23 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot
2017 2016
Milj. e Ennen
veroja
Verovai-kutus Verojen jälkeen Ennen
veroja
Verovai-
kutus
Verojen jälkeen
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -96 - -96 -80 - -80
Myytävissä olevat rahoitusvarat 73 -18 55 225 -49 176
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä -57 - -57 19 - 19
Yhteensä -79 -18 -97 164 -49 115
24 Muut varat
Milj. e 2017 2016
Korot 116 86
Saamiset ensivakuutustoiminnasta 1 259 1 182
Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta 50 51
Kauppahintasaamiset 12 49
Vakuutusten aktivoidut hankintamenot 1) 152 123
Potilasvakuutuksiin liittyvät varat 114 120
Muut 236 148
Konsernin muut varat yhteensä 1 939 1 761
Erä Muut sisältää mm. omaisuudenhoidon palveluveloitussaamiset sekä etukäteen maksetut eläkkeet ja saamiset yhteistoimintayhtiöiltä.
Muista varoista pitkäaikaisten osuus on 109 milj. euroa (114).
1) Vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutos tilikaudella
Milj. e 2017 2016
1.1. 123 131
Tytäryhtiöhankinnat 41 -
Nettomuutos tilikauden aikana -6 -10
Valuuttakurssierot -6 2
31.12. 152 123
25 Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista
Vahinkovakuutuksen velat vakuutussopimuksista
2017 2016
Milj. e Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto
Vakuutusmaksuvastuu 2 399 51 2 348 2 042 44 1 997
Korvausvastuu 8 882 243 8 640 7 338 192 7 146
Tunnetut vahingot 2 909 173 2 736 1 596 114 1 482
Tuntemattomat vahingot (IBNR) 3 093 70 3 023 3 327 78 3 249
Korvausten hoitokulut 2 226 0 2 226 267 - 267
Eläkemuotoiset korvaukset 654 - 654 2 148 - 2 148
Velat vakuutussopimuksista yhteensä 11 281 294 10 987 9 379 236 9 143
Koska Ifin ja Topdanmarkin liiketoiminnat ovat alttiina useiden valuuttakurssien vaihtelulle, voi taseen lukujen vertailu eri vuosien välillä olla harhaanjohtavaa.
Vahinkovakuutuksen vakuutussopimusvelkojen muutos
2017 2016
Milj. e Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto
Vakuutusmaksuvastuu
1.1. 2 042 44 1 997 2 017 46 1 971
Tytäryhtiöhankinnat 463 24 487 -
Valuuttakurssierot -75 -2 -77 20 1 21
Vastuuvelan muutos -30 -15 -45 4 -2 2
31.12. 2 399 51 2 348 2 042 44 1 997
2017 2016
Milj. e Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto
Korvausvastuu
1.1. 7 338 192 7 146 7 416 193 7 223
Tytäryhtiöhankinnat 1 809 70 1 739 - - -
Ostetut/myydyt vakuutusomistukset 33 - 33 28 - 28
Valuuttakurssierot -204 -11 -196 -19 1 -20
Vastuuvelan muutos -93 -8 -85 -87 -2 -86
31.12. 8 882 243 8 640 7 338 192 7 146
Alla olevissa taulukoissa esitetään vahinkomenojen kehityssuunta eri vuosina. Taulukkojen ylemmästä osasta käy ilmi, miten arviot vahinkomenojen kokonaismäärästä per vahinkovuosi muuttuvat vuosittain. Taulukkojen alemmasta osasta käy ilmi, kuinka suuri osuus näistä sisältyy taseeseen. Lisätietoa vakuutusveloista löytyy tilinpäätöksen riskienhallintaa koskevasta liitteestä 39.
If
Vahinkovakuutuksen korvauskulujen kehitys
Korvauskulut ennen jälleenvakuuttajien osuutta
Arvioidut korvauskulut
Milj. e < 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä
Tilinpäätöspäivänä 16 645 2 600 2 600 2 706 2 790 2 834 2 735 2 717 2 743 2 786 2 826
1 vuoden kuluttua 16 554 2 558 2 552 2 745 2 899 2 822 2 762 2 710 2 761 2 820
2 vuoden kuluttua 16 529 2 504 2 526 2 692 2 895 2 837 2 763 2 718 2 749
3 vuoden kuluttua 16 491 2 477 2 488 2 691 2 883 2 827 2 768 2 729
4 vuoden kuluttua 16 358 2 456 2 470 2 685 2 856 2 796 2 773
5 vuoden kuluttua 16 238 2 442 2 448 2 682 2 841 2 763
6 vuoden kuluttua 16 227 2 424 2 446 2 667 2 819
7 vuoden kuluttua 16 227 2 430 2 420 2 660
8 vuoden kuluttua 16 339 2 412 2 408
9 vuoden kuluttua 16 288 2 392
10 vuoden kuluttua 16 267
Nykyinen arvio korvauskulujen kokonaismäärästä 16 267 2 392 2 408 2 660 2 819 2 763 2 773 2 729 2 749 2 820 2 826 43 207
Kokonaan maksetut 13 441 2 206 2 209 2 429 2 578 2 509 2 444 2 351 2 322 2 253 1 627 36 369
Taseeseen sisältyvä velka 2 826 186 199 231 241 254 329 378 427 567 1 199 6 838
Edelliseen sisältyy velkaa vahvistetuista eläkkeistä 1 580 66 65 79 76 76 83 81 56 31 5 2 197
Velka korvausten hoitokuluista 254
Ifin taseeseen sisältyvä kokonaisvelka 7 092
Korvauskulut jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen
Arvioidut korvauskulut
Milj. e < 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä
Tilinpäätöspäivänä 15 549 2 486 2 490 2 576 2 640 2 644 2 687 2 679 2 698 2 727 2 766
1 vuoden kuluttua 15 461 2 457 2 459 2 621 2 710 2 629 2 714 2 668 2 713 2 737
2 vuoden kuluttua 15 407 2 405 2 431 2 580 2 698 2 645 2 717 2 660 2 697
3 vuoden kuluttua 15 386 2 380 2 405 2 573 2 692 2 645 2 723 2 671
4 vuoden kuluttua 15 277 2 362 2 389 2 571 2 663 2 619 2 726
5 vuoden kuluttua 15 174 2 350 2 367 2 569 2 652 2 586
6 vuoden kuluttua 15 169 2 332 2 365 2 553 2 629
7 vuoden kuluttua 15 180 2 339 2 342 2 544
8 vuoden kuluttua 15 280 2 322 2 331
9 vuoden kuluttua 15 225 2 302
10 vuoden kuluttua 15 210
Nykyinen arvio korvauskulujen kokonaismäärästä 15 210 2 302 2 331 2 544 2 629 2 586 2 726 2 671 2 697 2 737 2 766 41 199
Kokonaan maksetut 12 417 2 118 2 134 2 318 2 393 2 338 2 406 2 304 2 288 2 212 1 611 34 541
Taseeseen sisältyvä velka 2 793 184 196 226 235 249 320 367 410 525 1 154 6 659
Edelliseen sisältyy velkaa vahvistetuista eläkkeistä 1 579 66 65 79 76 76 83 81 56 31 5 2 197
Velka korvausten hoitokuluista 254
Ifin taseeseen sisältyvä kokonaisvelka 6 912
Topdanmark
Vahinkovakuutuksen korvauskulujen kehitys
Korvauskulut ennen jälleenvakuuttajien osuutta
Arvioidut korvauskulut
Milj. e <2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä
Tilinpäätöspäivänä 881 904 915 968 862 1 014 894 886 869 796
1 vuoden kuluttua 907 877 918 987 865 1 042 902 898 866
2 vuoden kuluttua 909 884 934 978 867 1 044 899 885
3 vuoden kuluttua 925 884 930 977 860 1 040 893
4 vuoden kuluttua 920 875 922 968 849 1 027
5 vuoden kuluttua 905 876 915 962 847
6 vuoden kuluttua 908 873 909 956
7 vuoden kuluttua 883 867 908
8 vuoden kuluttua 875 868
9 vuoden kuluttua 875
Nykyinen arvio korvauskulujen kokonaismäärästä 875 868 908 956 847 1 027 893 885 866 796 8 921
Kokonaan maksetut 812 808 830 870 745 899 739 704 630 411 7 449
Diskonttaus 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -3
Taseeseen sisältyvä velka 62 60 78 86 101 128 153 182 236 385 1 470
Aikaisempien vuosien diskonttaus 278
Topdanmarkin taseeseen sisältyvä kokonaisvelka 1 748
Korvauskulut jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen
Arvioidut korvauskulut
Milj. e <2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä
Tilinpäätöspäivänä 836 858 858 828 810 858 841 830 807 771
1 vuoden kuluttua 864 832 864 842 819 868 846 842 810
2 vuoden kuluttua 869 844 882 835 821 870 845 831
3 vuoden kuluttua 886 846 880 833 815 866 838
4 vuoden kuluttua 881 836 874 826 805 854
5 vuoden kuluttua 866 838 866 820 802
6 vuoden kuluttua 870 836 861 815
7 vuoden kuluttua 845 830 860
8 vuoden kuluttua 837 831
9 vuoden kuluttua 836
Nykyinen arvio korvauskulujen kokonaismäärästä 836 831 860 815 802 854 838 831 810 771 8 248
Kokonaan maksetut 775 772 782 729 703 730 690 664 589 403 6 838
Diskonttaus 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -3
Taseeseen sisältyvä velka 61 59 78 86 99 123 148 168 221 368 1 407
Aikaisempien vuosien diskonttaus 278
Topdanmarkin taseeseen sisältyvä kokonaisvelka 1 685
Henkivakuutuksen velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista
2017 2016
Milj. e Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto
Vakuutusmaksuvastuu
Vakuutussopimukset 5 467 0 5 467 2 426 3 2 423
Sijoitussopimukset 2 324 - 2 324 28 - 28
Korvausvastuu 26 - 26 2 368 - 2 368
Yhteensä 7 817 0 7 817 4 821 3 4 818
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velkaerät -198 -210 -210
Henkivakuutuksen velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista yhteensä 7 618 0 7 618 4 611 3 4 608
Henkivakuutuksen vakuutussopimusvelkojen muutos
Brutto Jälleenvakuutus
Milj. e Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen ylijäämään Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen ylijäämään Netto
1.1.2017 4 794 - 4 794
Tytäryhtiöhankinnat 3 258 - 3 258
Maksut 159 - 159
Korvaukset -515 - -515
Kuormitustulo -39 - -39
Laskuperustekorko 153 - 153
Asiakashyvitykset 1 - 1
Muut -19 - -19
Yhteensä 31.12.2017 7 791 - 7 791
Mandatumin myytäviin omaisuuseriin liittyvät velkaerät -198
Henkivakuutuksen vakuutussopimusvelat yhteensä 7 592
Brutto Jälleenvakuutus
Milj. e Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen ylijäämään Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen ylijäämään Netto
1.1.2016 4 979 0 4 979
Maksut 149 - 149
Korvaukset -470 - -470
Kuormitustulo -37 - -37
Laskuperustekorko 138 - 138
Asiakashyvitykset 5 - 5
Muut 29 -3 26
Yhteensä 31.12.2016 4 794 -3 4 791
Mandatumin myytäviin omaisuuseriin liittyvät velkaerät -210
Henkivakuutuksen vakuutussopimusvelat yhteensä 4 581
Henkivakuutuksen velat sijoitusopimuksista
Milj. e 2017 2016
Sijoitussopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen ylijäämään 26 28
Tilikausien välinen muutos johtuu pääasiallisesti maksetuista korvauksista.
Henkivakuutuksen sijoitussopimusvelkojen muutos
Milj. e Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen ylijäämään
1.1.2017 28
Korvaukset -2
Muut 1
Henkivakuutuksen sijoitussopimusvelat yhteensä 26
Milj. e Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen ylijäämään
1.1.2016 36
Muut (sis. mm. konversiot eri vakuutuslajien välillä) -8
Henkivakuutuksen sijoitussopimusvelat yhteensä 28
Vuoden alun ja lopun velka sisältää tulevien lisäetujen vastuun sekä korkotäydennysten vaikutuksen. Laskelma perustuu eriin ennen jälleenvakuuttajien osuutta. Lisäerittelyä veloista löytyy konsernin riskienhallintaa koskevasta liitteestä 39.
Sijoitussopimuksissa ei ole korvausvastuuta.
Vastuuvelan riittävyyslaskelmasta ei aiheudu lisävaateita.
Sijoitussopimuksiin, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon tai joihin sisältyy oikeus vaihtaa sopimukseen, johon sisältyy yllä mainittu piirre, on sovellettu IFRS 4 Vakuutussopimukset standardin sallimaa helpotusta. Tällaiset sijoitussopimukset on arvostettu vakuutussopimusten tavoin.
Siltalaskelma konsernitaseen vakuutus- ja sijoitussopimusveloista
Milj. e 2017
Vahinkovakuutus 11 281
Henkivakuutus 7 618
Konsernitaseella yhteensä 18 900
26 Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2017 2016
Sijoitussidonnaiset vakuutussopimukset 4 794 4 427
Sijoitussidonnaiset sijoitussopimukset 2 230 1 972
Velat vakuutuksenottajille 4 036 -
Yhteensä 11 060 6 399
Mandatumin myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velkaerät -3 100 -2 992
Milj. e
Konsernin velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista yhteensä 7 959 3 407
27 Rahoitusvelat
Segmenttien rahoitusvelat pitävät sisällään velat johdannaissopimuksista, liikkeeseen lasketut velkakirjat sekä muut rahoitusvelat.
If
Milj. e 2017 2016
Johdannaissopimukset (liite 14) 11 67
Velat, joilla on huonompi etuoikeus
Pääomalainat Maturiteetti Korko
Pääomalaina, 2011 (nimellisarvo 110 milj. e) 30 vuotta 6,00% 110 109
Pääomalaina, 2013 (nimellisarvo 90 milj. e) ikuinen 4,70% - 92
Pääomalaina, 2016 (nimellisarvo 1 500 MSEK) 30 vuotta 3 kk Stibor + 2,25 % 152 154
Pääomalaina, 2016 (nimellisarvo 500 MSEK) 30 vuotta 2,42% 51 52
Velat, joilla huonompi etuoikeus yhteensä 312 407
Ifin rahoitusvelat yhteensä 322 474
Vuoden 2011 pääomalainalle maksetaan ensimmäiseltä 10 vuodelta kiinteää korkoa, jonka jälkeen se muuttuu vaihtuvakorkoiseksi. 2013 liikkeeseen lasketulle uudelle pääomalainalle maksetaan ensimmäiseltä 5,5 vuodelta kiinteää korkoa, jonka jälkeen se muuttuu vaihtuvakorkoiseksi. Koron vaihtumisen yhteydessä voidaan myös suorittaa lainojen takaisinmaksu.
Vuoden 2013 pääomalaina maksettiin ennenaikaisesti pois syyskuussa 2017.
Vuoden 2016 pääomalaina 1 500 milj. Ruotsin kruunua on vaihtuvakorkoinen. 10 vuoden jälkeen lainamarginaali nousee yhdellä prosenttiyksiköllä. Viiden vuoden jälkeen ja siitä eteenpäin erääntyvinä korkopäivinä on oikeus ennenaikaiseen takaisinmaksuun.
Vuoden 2016 pääomalaina 500 milj. Ruotsin kruunua on kiinteäkorkoinen ensimmäiset viisi vuotta. Sen jälkeen laina muuttuu vaihtuvakorkoiseksi, mutta sisältää oikeuden lainan takaisinmaksuun koron vaihtumishetkellä tai milloin tahansa myöhemmin korkojen erääntymispäivinä.
Kaikki pääomalainat ovat listattuja Luxemburgin pörssissä.
Lainojen tarkoitus on turvata vakavaraisuutta ja ne sekä niiden ehdot ovat asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä. Lainat käytetään solvenssitarkoituksiin.
Topdanmark
Milj. e 2017 2016
Johdannaissopimukset (liite 14) 69 -
Velat, joilla on huonompi etuoikeus
Pääomalainat Maturiteetti Korko
Pääomalaina, 2017 (nimellisarvo 400 MDKK) bullet 3 kk Cibor + 2,75 % 53 -
Pääomalaina, 2015 (nimellisarvo 500 MDKK) 12/2025 2,92 % 2020 asti 67 -
Pääomalaina, 2015 (nimellisarvo 850 MDKK) 06/2026 3 kk Cibor +270 bp 114 -
Velat, joilla huonompi etuoikeus yhteensä 234 -
Topdanmarkin rahoitusvelat yhteensä 303 -
Pääomalainat luetaan kokonaisuudessaan Topdanmarkin omiin varoihin.
Mandatum
Milj. e 2017 2016
Johdannaissopimukset (liite 14) 6 11
Velat, joilla on huonompi etuoikeus
Pääomalainat 100 100
Mandatumin rahoitusvelat yhteensä 106 111
Mandatum Life laski vuonna 2002 liikkeelle pääomalainamuotoisen nimellisarvoltaan 100 milj. euron lainan. Laina on vaihtuvakorkoinen ja eräpäivätön. Korkoa voidaan maksaa vain jakokelpoisista omista varoista. Laina voidaan maksaa takaisin ainoastaan Finanssivalvonnan luvalla ja aikaisintaan vuonna 2012 tai kunakin seuraavana vuonna koronmaksupäivänä. Pääomalaina on kokonaisuudessaan Sampo Oyj:n salkussa.
Omistusyhteisö
Milj. e 2017 2016
Johdannaissopimukset (liite 14) 10 3
Liikkeeseen lasketut velkakirjat
Yritystodistukset 293 671
Joukkovelkakirjalainat *) 2 884 2 877
Yhteensä 3 177 3 548
Omistusyhteisön rahoitusvelat yhteensä 3 187 3 551
*) Käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen ja -velkojen määritys ja hierarkia on esitetty liitteessä 17. Omistusyhteisön joukkovelkakirjalainat kuuluvat tämän määrityksen mukaan tasolle 2.
Segmenttien väliset eliminoinnit -269 -289
Milj. e
Konsernin rahoitusvelat yhteensä 3 649 3 847
Rahoitustoiminnasta johtuvat muutokset veloissa
Milj. e 1.1.2017 Rahavirrat Valuutta-kurssimuu-tokset Muut 31.12.2017
Yritystodistukset 671 -378 - 0 293
Joukkovelkakirjalainat 2 877 25,1 -16 -2 2 884
Rahoitustoiminnan velat yhteensä 3 548 -353 -16 -2 3 177
Milj. e 1.1.2016 Rahavirrat Valuutta-kurssimuu-tokset Muut 31.12.2016
Yritystodistukset 305 366 - 0 671
Joukkovelkakirjalainat 1 997 903 -21 -3 2 877
Rahoitustoiminnan velat yhteensä 2 302 1 269 -21 -2 3 548
28 Varaukset
Milj. e 2017
Varaukset 1.1.2017 35
Valuuttakurssierot -1
Varausten lisäykset 6
Varauksista tilikaudella käytetty määrä -7
Käyttämättömien varausten peruutukset -1
Varaukset 31.12.2017 33
Varaukset enintään 1 vuosi 7
Varaukset yli 1 vuosi 26
Yhteensä 33
9 (11) milj. euroa varauksesta koostuu varoista, jotka on tarkoitettu tulevien kustannusten kattamiseen joko jo toteutetuista tai suunnitteilla olevista organisaatiomuutoksista, joita tehokkaiden hallinto- ja korvauskäsittelyprosessien kehitys ja muutokset jakelukanavien rakenteessa aiheuttavat kaikkien liiketoiminta-alueiden osalta. Edellisen lisäksi erä pitää sisällään myös noin 24 (21) milj. euron varauksen mahdollisiin oikeudenkäynteihin ja muihin epävarmoihin velvoitteisiin liittyen.
29 Eläkevelvoitteet
Eläkevelvoitteet
Sammolla on etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä vahinkovakuutustoiminnassa Ruotsissa ja Norjassa.
Konsernilla on lakisääteisten eläkevakuutusten lisäksi etuuspohjaisia vapaaehtoisia eläkevakuutuksia. Vakuutukset ovat konsernin sisäisiä ja sisältyvät Mandatum Lifen vastuuvelkaan. Vakuutusten määrä on vähäinen eikä niillä ole olennaista merkitystä konsernin tulokseen tai omaan pääomaan.
Ifin eläkevelvoitteet
Milj. e 2017 2016
Eläkevelvoitteen arvioitu laskennallinen nykyarvo, ml. sosiaalikustannukset 268 294
Eläkesijoitusten käypä arvo 211 214
Taseeseen kirjattu nettomääräinen eläkevelvoite 57 79
Ruotsin pääasiallinen etuuspohjainen eläkeohjelma on suljettuna vuonna 1972 tai myöhemmin syntyneille uusille työntekijöille. Vastaavaan norjalaiseen eläkeohjelmaan kuuluu vain aktiivihenkilöitä, jotka on palkattu ennen vuotta 2006 ja jotka ovat syntyneet vuonna 1957 tai aikaisemmin.
Edellä tarkoitetut eläke-etuudet koskevat molemmissa maissa vanhuus- ja leskeneläkettä. Yhteistä etuuspohjaisille eläkeohjelmille on, että etuuden piiriin kuuluvat työntekijät ja lesket ovat oikeutettuja takuueläkkeeseen, jonka määrä riippuu työntekijän palvelusajasta sekä eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta eläkkeelle siirtymishetkellä. Mittavin etuus koskee vanhuuseläkettä, millä tarkoitetaan sekä väliaikaista vanhuuseläkettä ennen ennakoitua eläkkeelle siirtymisikää sekä elinaikaista eläkettä, jota maksetaan ennakoidun eläkkeelle siirtymisajan jälkeen.
Ennenaikaista eläkettä voi normaalitapauksessa saada 62-vuotiaana Ruotsissa ja 65-vuotiaana Norjassa. Ruotsissa ennenaikainen vanhuuseläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 65 % eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta ja koskee kaikkia vuonna 1955 tai aikaisemmin syntyneitä työntekijöitä, jotka ovat vuonna 2006 solmitun vakuutussektorin kollektiivisopimuksen piirissä. Norjassa ennenaikainen eläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 70 %:ia eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta ja koskee kaikkia Ifin palveluksessa vuonna 2013 olevia työntekijöitä, jotka ovat syntyneet vuonna 1957 tai aikaisemmin.
Elinikäiseen eläkkeeseen liittyvä ennakoitu eläkkeelle siirtymisikä on 65 vuotta Ruotsissa ja 67 vuotta Norjassa. Ruotsissa elinaikainen vanhuuseläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 10 % eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta välillä 0 ja 7,5 ansiotuloperusmäärästä, 65 %: palkasta välillä 7,5 ja 20 ansiotulosperusmäärästä sekä 32,5 % välillä 20 ja 30 ansiotuloperusmäärästä. Norjassa elinikäinen vanhuuseläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 70 % eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta 12 ansiotuloperusmäärään asti, yhteenlaskettuna arvioidun lakisääteisen vanhuuseläkkeen kanssa. Vapaakirje- ja eläkemaksuissa ruotsalaisissa ohjelmissa huomioidaan normaalisti muutokset kuluttajahintaindekseissä. Mitään sopimusta ei kuitenkaan ole takaamassa etuuksien arvoa, joten maksettavat eläke-etuudet voivat näin joko nousta tai laskea. Norjalaisissa eläkeohjelmissa If ei ole vastuussa vakuutettujen ohjelmien indeksoinneista eikä vapaakirje- tai eläkemaksuista.
Eläkkeet rahoitetaan ensisijaisesti vakuutuksilla, joissa vakuutuksenantajat määräävät vakuutusmaksun suuruuden ja maksavat eläke-etuudet. Ifin velvoitteet täytetään pääosin vakuutusmaksujen suorittamisella. Mikäli eläkemaksuihin tarkoitetut varat eivät olisikaan riittävät kattamaan taattuja eläke-etuuksia, If voi joutua maksamaan lisävakuutusmaksuja tai takaamaan eläkevelvoitteet jollain muulla tavalla. Vakuutettujen eläkeohjelmien lisäksi Norjassa on myös rahastoimattomia eläkeohjelmia, joissa If on vastuussa juoksevista maksuista.
Jotta vakuutetut eläke-etuudet saadaan katettua, hallitaan vastaavaa pääomaa osana vakuutuksenantajan sijoitussalkkua. Sijoitusomaisuuden ominaispiirteet analysoidaan suhteessa velvoitteiden ominaispiirteisiin. Tästä prosessista käytetään nimeä Asset Liability Management. Uudet ja olemassa olevat omaisuuskategoriat arvioidaan tasaisin väliajoin, jotta omaisuussalkut voidaan hajauttaa ennakoidun riskikorjatun tuoton optimoimiseksi. Mahdollinen ylijäämä, joka syntyy omaisuudenhoidosta, kertyy normaalisti Ifille ja/tai vakuutetulle eikä mitään omaisuusarvon siirtoa tapahdu muulle vakuutusyhteisölle.
Vakuutuksenantajat ja If yhdessä ovat vastuussa eläkeohjelmien valvonnasta, mukaan lukien sijoituspäätökset ja lisäsuoritukset. Eläkeohjelmiin kohdistuu suurelta osin samanlaiset olennaiset riskit liittyen lopullisten etuuksien määrään, ohjelmien varoihin liittyviin sijoitusriskeihin sekä siihen, että diskonttauskoron valinta vaikuttaa niiden arvoon tilinpäätöksessä.
Eläkevelvoitteet sekä verokaudelle lankeavat eläkekulut lasketaan vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti IAS 19 Eläkevelvoitteet -standardin mukaisesti. Eläkeoikeuksien odotetaan karttuvan tasaisesti työssäoloaikana. Eläkevelvoitteen laskenta perustuu tulevaisuudessa odotettavissa oleviin eläkkeisiin ja laskennassa huomioidaan oletukset kuolevuudesta, henkilöstön vaihtuvuudesta ja palkkakehityksestä. Nimellisarvoisena laskettu velka diskontataan nykyarvoon korkokannoilla, jotka perustuvat ekstrapoloituihin tuottokäyriin Ruotsissa ja Norjassa AA- sekä AAA-yritystodistuksiin. Valitussa diskonttokorossa on huomioitu eläkevelvoitteiden duraatio. Järjestelyihin kuuluvien varojen vähentämisen jälkeen kirjataan taseeseen nettovarat tai -velat.
Ohessa olevat taulukot sisältävät muutamia olennaisia oletuksia, eläkekulujen sekä omaisuus- ja velkaerien erittelyjä sekä herkkyysanalysin, josta käy ilmi velvoitteiden jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutus näihin oletuksiin verovuoden lopussa.
Kirjanpitoarvoissa on mukana Ruotsin erityinen palkkavero (24,26 %) ja Norjan vastaava maksu (14,1 % -19,1 %).
2017 2016
Ruotsi Norja Yhteensä Ruotsi Norja Yhteensä
Tuloslaskelmaan ja muihin laajan tulokseen eriin kirjattu määrä
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat kulut 6 2 8 5 4 9
Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat kulut - - 0 0 -7 -6
Nettoeläkevelvoitteen korkokulu 1 1 2 1 1 2
Yhteensä tuloslaskelmalla 6 3 9 7 -2 5
Nettoeläkevelvoitteen uudelleenarvostus ennen veroja -9 4 -5 8 -2 6
Yhteensä laajassa tuloslaskelmassa -3 8 5 15 -4 11
Taseeseen kirjattu määrä
Eläkevelvoitteen laskennallinen nykyarvo sosiaalikuluineen 199 69 268 206 87 294
Eläkesijoitusten käypä arvo 177 35 211 166 49 214
Taseeseen kirjattu nettomääräinen eläkevelvoite 22 35 57 41 39 79
2017 2016
Sijoitusomaisuusjakauma Ruotsi Norja Ruotsi Norja
Rahamarkkinavälineet, taso 1 39% 52% 39% 54%
Rahamarkkinavälineet, taso 2 0% 13% 0% 13%
Osakkeet, taso 1 27% 11% 28% 6%
Osakkeet, taso 3 10% 2% 10% 3%
Kiinteistöt, taso 3 11% 14% 11% 12%
Muut, taso 1 0% 6% 2% 9%
Muut, taso 2 7% 2% 6% 3%
Muut, taso 3 5% 0% 4% 0%
Laskettaessa etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden velvoitteita Ruotsissa ja Norjassa on käytetty seuraavia vakuutusmatemaattisia oletuksia:
Ruotsi Ruotsi Norja Norja
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Diskonttauskorko 2,75% 2,75% 2,50% 2,75%
Palkkakehitys 2,75% 2,75% 3,00% 3,00%
Hintainflaatio 1,75% 1,75% 2,00% 2,00%
Kuolevuustaulukko FFFS 2007:31 +1 vuosi FFFS 2007:31 +1 vuosi K2013 K2013
Eläkevelvoitteiden keskimääräinen duraatio 21 vuotta 22 vuotta 13 vuotta 13 vuotta
Odotetut kontribuutiot eläkejärjestelmään vuosina 2018 ja 2017 9 9 3 3
2017 2016
Herkkyysanalyysi jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutuksesta Ruotsi Norja Yhteensä Ruotsi Norja Yhteensä
Diskonttokorko, +0,50 % -24 -5 -28 -25 -6 -31
Diskonttokorko, -0,50 % 27 5 32 28 6 35
Palkkakehitys, +0,25 % 7 1 8 8 1 9
Palkkakehitys, -0,25 % -7 -1 -7 -8 -1 -8
Odotettu elinikä, + 1 vuosi 8 2 10 8 2 10
2017 2016
Milj. e Rahastoitu Rahastoi-
maton
Yhteensä Rahastoitu Rahastoi-
maton
Yhteensä
Erittely eläkevelvoitteen jakautumisesta
Eläkevelvoitteen laskennallinen nykyarvo ilman sosiaalikustannuksia 239 29 268 260 33 294
Eläkesijoitusten käypä arvo 211 - 211 214 - 214
Nettovelka taseessa 28 29 57 46 33 79
Erittely taseeseen kirjatun nettovelvoitteen muutoksesta
Milj. e 2017 2016
Eläkevelvoitteet
Tilikauden alussa 294 303
Tilikauden aikana ansaitut 8 9
Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot - -6
Korkokulut 8 8
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot, taloudelliset olettamukset 1 8
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot, kokemukseen perustuvat oikaisut -2 2
Ulkomaisten järjestelyjen valuuttakurssierot -12 -2
Maksetut eläkkeet ja sosiaalikulut -28 -22
Suoritukset - -7
Etuuspohjaiset eläkevelvoitteet 31.12. 268 294
Eläkesijoitukset
Tilikauden alussa 214 213
Korkotuotto 6 6
Ero todellisen tuoton ja lasketun korkotuoton välillä 5 5
Maksut 16 16
Ulkomaisten järjestelyjen valuuttakurssierot -8 -3
Maksetut eläkkeet -22 -14
Suoritukset - -7
Eläkesijoitukset 31.12. 211 214
Muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
Konsernissa on muita lyhytaikaisia henkilöstön palkitsemisjärjestelmiä, joiden ehdot vaihtelevat maa-, liiketoiminta-alue tai yhtiö-kohtaisesti. Palkkiot kirjataan sen tilikauden kuluksi, jolta ne syntyvät. Arvio konsernissa vuodelta 2017 maksettavista tulospalkkioista sosiaalikuluineen on 68 milj. euroa.
30 Muut velat
Milj. e 2017 2016
Velat ensivakuutustoiminnasta 264 207
Velat jälleenvakuutustoiminnasta 44 34
Potilasvakuutuksiin liittyvät velat 112 118
Verovelat 185 114
Vakuutusmaksuverot 50 49
Osingonjakovelka - 38
Kauppahintavelat 63 31
Korot 17 27
Siirtovelat 266 171
Muut 258 146
Konsernin muut velat yhteensä 1 258 933
Erä Muut sisältää mm. ennakonpidätysvelat sekä velat tapaturmavakuutuksen ja eläke-etuuksien perusteella maksettavista sosiaalikuluista sekä vakuutusmaksuverot.
Muista veloista pitkäaikaisten osuus on 97 milj. euroa (96).
31 Ehdolliset velat ja sitoumukset
Milj. e 2017 2016
Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Takaukset 992 4
Sijoitussitoumukset 3 657
IT-hankinnat 2 2
Muut peruuttamattomat sitoumukset 106 15
Yhteensä 1 103 677
Vakuudeksi annettu omaisuus ja vakuudelliset velat ja sitoumukset
2017 2016
Milj. e Annettu vakuus Velat/
sitoumukset
Annettu vakuus Velat/
sitoumukset
Vakuudeksi annettu omaisuus
Sijoitukset
- Sijoitusarvopaperit 218 129 231 147
Milj. e 2017 2016
Johdannaiskaupan vakuudeksi annettu omaisuus, kirjanpitoarvo
Sijoitukset 15 34
Käteisvarat 85 -
Vakuudeksi annetut varat sisältyvät tase-eriin Muut saamiset tai Käteisvarat.
Milj. e 2017 2016
Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset
Maksettavat vähimmäisvuokrat
yhden vuoden kuluessa 32 34
yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 105 114
yli viiden vuoden kuluttua 54 52
Yhteensä 191 200
Kaudella kuluksi kirjatut ja edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat
- vähimmäisvuokrat -37 -37
- edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat 0 0
Vuokrakulut yhteensä -37 -37
Vuokrasopimukset on tehty pääosin 3–10 vuodeksi.
Milj. e 2017 2016
Muut taseen ulkopuoliset velat
Takaukset 82 -
Arvonlisäverovelkojen oikaisut 11 -
Muut 3 -
Muut taseen ulkopuoliset velat kuuluvat kokonaisuudessan Topdanmarkille.
If Skadeförsäkring AB:llä on keskinäisesti velvoittava vakuutus Pohjoismaisessa Ydinvakuutuspoolissa, norjalaisessa Naturskadepoolenissa ja hollantilaisessa Terroripoolissa.
Kun Skandia-konsernin vahinkovakuutusliike siirrettiin If-konserniin 1.3.1999, If Skadeförsäkring Holding AB ja If Skadeförsäkring AB asettivat Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) hyväksi takuun. Kyseiset If-konsernin yhtiöt takasivat yhteisvastuullisesti, että Skandia-ryhmän yhtiöille korvataan kaikki sellaiset vaatimukset ja sitoumukset, jotka perustuvat Skandia-konsernista If-konserniin siirrettyyn vahinkovakuutustoimintaan liittyviin takuisiin ja muihin vastaaviin sitoumuksiin.
If Skadeförsäkring Holding AB ja If Skadeförsäkring AB ovat kumpikin solmineet Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) ja Tryg-Baltica Forsikring AS:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan Skandialle ja Tryg-Balticalle korvataan kaikki sellaiset vaatimukset, jotka liittyvät Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) ja Vesta Forsikring AS:n Skandia Marine Insurance Companylle (UK), nyk. Marlon Insurance Company Ltd, antamiin takuisiin, ja joiden edunsaajana on Institute of London Underwriters. Marlon Insurance Company Ltd myytiin vuonna 2007, jolloin ostaja antoi Ifin hyväksi takuun koko määrästä, minkä If mahdollisesti joutuu korvaamaan em. sopimusten perusteella.
If Vahinkovakuutushtiö Oy:llä on voimassa olevia sitoumuksia yksityisille pääomarahastoille 11 milj. euroa, mikä vastaa enimmäissummaa, minkä yhtiö on sitoutunut rahastoihin investoimaan. Pääomakutsut näihin rahastoihin tapahtuvat useamman vuoden aikana, sitä mukaan kun rahastot suorittavat investointeja.
Tiettyjen Sammon kanssa yhteiskäytössä olevien tietojärjestelmien osalta If Skadeförsäkring Holding AB on sitoutunut korvaamaan Sammolle mahdolliset kustannukset, joita järjestelmien omistaja voi Sammolta vaatia.
Sampo-konsernin tanskalaiset yhtiöt kuuluvat Topdanmarkiin kuuluvien yhtiöiden kanssa yhteisverotuksen piiriin. Verotuksesta vastaa hallinnollisesti Topdanmark A/S. Tanskalaiseen osakeyhtiölakiin sisältyvien erityisten mm. yhtiöverotusta koskevien säännösten takia yhtiöt ovat vastuussa yhteisverotuksen piirissä olevien yhtiöiden veroista sekä korkojen, rojalttien ja osinkojen ennakonpidätysveloista.
Topdanmark EDB II Aps on solminut Keylane A/S:n kanssa sopimuksen uuden hallintojärjestelmän hankkimisesta ja implementoinnista Topdanmarkin henkivakuutusyhtiöön. Implementoinnin yhteydessä Topdanmark Livsforsikring A/S on lupautunut auttamaan Topdanmark EDB II Aps:ia velvoitteiden täyttämisessä.
32 Oma pääoma
Osakepääoma
Milj. e 2017 2016
1.1. 560 000 560 000
Yhteistilillä olevien osakkeiden mitätöinti -4 648 -
31.12. 555 352 560 000
Konserniyhtiöiden hallussa ei ollut omia osakkeita.
Oman pääoman rahastot ja kertyneet voittovarat
Vararahasto
Vararahasto sisältää yhtiöjärjestyksen mukaisen tai yhtiökokouksen päätöksellä vapaasta omasta pääomasta siirretyn osuuden.
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
Rahasto sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan.
Muut oman pääoman erät
Muut oman pääoman erät sisältävät myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutokset, rahavirran suojauksena käytettävien johdannaisinstrumenttien käypien arvojen muutokset sekä muuntoerot.

Muutokset oman pääoman rahastoissa ja kertyneissa voittovaroissa on esitetty konsernin oman pääoman muutoslaskelmalla.
33 Lähipiiritiedot
Johtoon kuuluvat avainhenkilöt
Sampo-konsernin johtoon kuuluvia avainhenkilöitä ovat Sampo Oyj:n hallituksen jäsenet, Sampo-konsernin johtoryhmä sekä yhteisöt, joissa avainhenkilöillä on määräysvalta.
Johtoon kuuluville avainhenkilöille maksettu kompensaatio
Milj. e 2017 2016
Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 9 9
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 3 2
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet 7 14
Yhteensä 19 26
Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet sisältävät tilikaudelle kirjatut palkat ja tulospalkkiot sosiaaliturvamaksuineen.
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet sisältävät TyEL-perusvakuutuksen perusteella tilikaudelle kirjatut maksut sekä vapaaehtoiset lisäeläkemaksut.
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet sisältävät johdon ja asiantuntijoiden pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien perusteella tilikaudelle kirjatut palkkiot (kts. liite 34).
Johtoon kuuluvien avainhenkilöiden lähipiiriliiketoimet
Johtoon kuuluvilla avainhenkilöillä ei ole lainoja konserniyhtiöiltä.
Osakkuusyhtiöt
Lähipiirisaamiset ja -velat/osakkuusyhtiö Nordea
Milj. e 2017 2016
Varat 1 948 2 500
Velat 72 90
Konsernin saamiset Nordealta koostuvat pääosin pitkistä joukkovelkakirjasijoituksista sekä talletuksista. Lisäksi konsernilla on useita voimassaolevia johdannaissopimuksia liittyen konsernin sijoitusten ja velkojen riskienhallintaan.
34 Kannustinjärjestelmät
Sammon johdon ja asiantuntijoiden pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät 2011 I - 2017 I
Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä 2011 I - 2017 I Sammon johdolle ja asiantuntijoille. Sammon hallitus on valtuuttanut konsernijohtajan päättämään kannustinjärjestelmään kuuluvista henkilöistä ja heille tulevien suorituspalkkion määräytymisperusteena olevien bonusyksiköiden määrästä. Ohjelmissa konsernin johtoryhmän jäsenten osalta päätöksen jaettavien bonusyksiköiden määrästä tekee konsernin hallitus. Ohjelmien piiriin kuului vuoden 2017 lopussa noin 130 henkilöä.
Kannustepalkkion määrä riippuu Sammon A-osakkeen kurssikehityksestä sekä vakuutusliikkeen tuotosta (IM) ja riskisopeutetun pääoman tuotosta (ROCaR). Yhden laskennallisen kannusteyksikön arvo on Sammon A-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi ohjelmien ehdoissa määrättynä ajankohtana vähennettynä lähtökurssilla, jota oikaistaan kannustimen maksupäivään mennessä maksetulla osakekohtaisella osingolla. Ohjelmien lähtökurssit ennen osinkoja ovat 39,07 - 43,81 euroa. Laskennallisen kannusteyksikön arvo on maksimissaan 33,37 - 62,81 euroa vähennettynä osinko-oikaistulla lähtökurssilla. Kaikissa ohjelmissa kannustepalkkio riippuu kahdesta mittarista. Mikäli vakuutusliikkeen tuotto on 6 prosenttia tai yli, kannustepalkkion tästä tunnusluvusta riippuva osuus maksetaan kokonaisuudessaan, ja, mikäli tuotto on 4 - 5,99 prosenttia, maksu on puolet täydestä määrästä. Tunnusluvun jäädessä alle 4 prosentin ei vakuutusliikkeen tuottoon perustuvaa osaa makseta lainkaan. Lisäksi palkkiossa huomioidaan riskisopeutetun pääoman tuotto. Mikäli tuotto on vähintään riskitön tuotto + 4 prosenttia, maksetaan tästä tunnusluvusta riippuva osuus kokonaisuudessaan. Mikäli tuotto on vähintään riskitön tuotto + 2 prosenttia mutta vähemmän kuin riskitön tuotto + 4 prosenttia, maksetaan puolet täydestä määrästä. Mikäli tuotto jää tämän alle, ei riskisopeutetun pääoman tuottoon perustuvaa osaa makseta lainkaan.
Kussakin ohjelmassa on kolme suorituskautta ja palkkiot maksetaan käteisenä kolmessa erässä. Kannustepalkkion saajan tulee valtuuttaa Sampo Oyj hankkimaan puolestaan Sammon A-osakkeita 50 prosentilla (ohjelma 2017 I) tai 60 prosentilla (ohjelmat 2014 I ja 2011 I) saamansa kannustepalkkion määrästä verojen ja vastaavien maksujen vähentämisen jälkeen. Osakkeet ovat luovutusrajoitusten alaisia kolme vuotta kannustepalkkion maksamisesta. Kannustepalkkiot saatetaan maksaa ennenaikaisesti liittyen mahdollisiin konsernirakenteen muutoksiin tai työsuhteen päättymiseen erikseen määritellyistä syistä. Ohjelmien käypä arvo arvioidaan käyttäen Black-Scholes-hinnoittelumallia.
2011 I/2 2014 I 2014 I/2 2017 I
Ehdot hyväksytty *) 14/09/2011 17/09/2014 17/09/2014 14/09/2017
Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2014 100 4 434 - -
Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2015 70 4 380 62 -
Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2016 35 4 211 62 -
Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2017 0 2 874 62 4 092
Kausi I päättyy 30 % Q2-2015 Q2-2017 Q2-2018 Q2-2020
Kausi II päättyy 35 % Q2-2016 Q2-2018 Q2-2019 Q2-2021
Kausi III päättyy 35 % Q2-2017 Q2-2019 Q2-2020 Q2-2022
Maksuajankohta I 30 % 9-2015 9-2017 9-2018 9-2020
Maksuajankohta II 35 % 9-2016 9-2018 9-2019 9-2021
Maksuajankohta III 35 % 9-2017 9-2019 9-2020 9-2022
Sammon A-osakkeen kurssi ehtojen hyväksymispäivänä euroa *) 18,10 37,22 37,22 44,02
Lähtökurssi euroa **) 24,07 38,26 43,38 43,81
Lähtökurssi oikaistuna osingolla euroa 31.12.2017 16,97 31,86 38,93 43,81
Sammon A-osakkeen päätöskurssi 31.12.2016 45,80
Perusarvo yhteensä (milj. euroa) 0 29 0 2
Velka yhteensä 30
Raportointikauden kulu yhteensä ml. sivukulut (milj. euroa) 28
*) Kannustimien myöntämispäivät vaihtelevat
**) 10 päivän vaihdolla painotettu keskikurssi hyväksymispäivästä
Topdanmarkin pitkäaikainen kannustinjärjestelmä
Topdanmarkin osakekannustinjärjestelmään piiriin kuuluvat Topdanmarkin johtoryhmä ja johtajat. Lunastushinta on asetettu 110 prosenttiin edeltävän tilikauden viimeisen kaupantekopäivän markkinahinnasta (kaikkien kauppojen keskiarvo). Optiot voidaan lunastaa 3 - 5 vuotta myöntämisen jälkeen. Järjestelmä maksetaan osakkeilla.
Optiojärjestelmään kuuluminen edellyttää, että henkilö on ollut työsuhteessa koko sen vuoden, jolta optiot allokoidaan. Optiot allokoidaan vuoden alussa ja mahdollisten irtisanoutumisten tapahtuessa allokoitujen optioiden lukumäärää oikaistaan vuoden aikana.
Lunastushinta Johtoryhmä Hallitus Irtisanoutuneet Yhteensä
Optioiden lukumäärä (tuhat kpl)
1.1. 339 1 179 265 1 701
Myönnetyt 26 96 352 0 407
Siirretyt -112 -15 127 0
Toteutuneet -131 -530 -126 -326
31.12.2017 192 986 266 1 783
Keskimääräinen lunastushinta 31.12.2017 26 27 26 27
Myöntämisvuoden mukaan
2013, lunastus tammikuu 2016 - 2018 18 0 12 18 30
2014, lunastus tammikuu 2017 - 2019 21 50 94 52 195
2015, lunastus tammikuu 2018 - 2020 30 39 249 75 363
2016, lunastus tammikuu 2019 - 2021 29 41 291 75 407
2017, lunastus tammikuu 2020 - 2022 26 62 341 46 448
31.12.2017 192 986 266 1 444
Optioiden toteutumisen keskimääräinen lunastushinta 2017 17 19 18 18
Keskimääräinen markkinahinta lunastuspäivänä 2017 28
Myönnettyjen optioiden käypä arvo vuonna 2017 0 1 1
Optioiden käypä arvo 31.12.2017 2 9 3 14
Myönnettyjen optioiden käypä arvo on laskettu käyttäen Black & Scholesin mallia olettaen osakehinnaksi 24 milj. euroa. Korko vastaa nollakuponkikurkoa perustuen swap-käyrään edellisen vuoden lopussa. Volatiliteetti on oletettu 22 prosentiksi ja optioiden keskimääräiseksi voimassaoloajaksi noin neljä vuotta.
Toteutettavissa olevien optioiden määrä 31.12.2017 oli 225 000 kpl.
35 Myytävänä olevat omaisuus- ja niihin liittyvät velkaerät
Lokakuussa 2016 Mandatum Life Henkivakuutusyhtiö ilmoitti, ettei se jatka vakuutusten jakelusopimusta Danske Bank Oyj:n kanssa 31.12.2016 jälkeen ja että se käyttää oikeuttaan myydä Danske Bankin kautta hankittu vakuutuskanta Danske Bank A/S:lle. Arvonmääritysprosessin tuloksena vakuutuskannan arvo 31.12.2016 on 334 miljoonaa euroa. Lopullisesta myyntihinnasta vähennetään vuoden 2017 alun ja kannansiirron välillä syntyvä laskennallinen tulos. Laskennalliseksi tulokseksi on määritelty 18,1 miljoonaa euroa vuodelta 2017 ja 18,6 miljoonaa euroa vuodelta 2018. Sopimuksen mukaan ennen kannansiirtoa syntyvä varsinainen tulos jää Mandatum Lifelle. Vakuutuskannan siirryttyä Mandatum Lifen tuloksen ennen veroja odotetaan alentuvan vuositasolla 20-25 miljoonaa euroa. Vakuutuskannan luovutuksesta syntyy vakuutuskannan mukainen myyntivoitto vähennettynä edellä mainituilla erillä, ennen veroja. Konsernin konsolidoidussa tuloslaskelmassa myyntivoitosta vähennetään n. 75 miljoonan euron myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvä goodwill. Kannansiirron odotetaan tapahtuvan vuoden 2018 aikana.
Sopimuksen kohteena oleva vakuutuskanta sisältyy pääasiassa "Sijoitussidonnaiset sopimukset" -segmenttiin. Varat ja velat on arvostettu kirjanpitoarvoon. Laskuperustekorollisen vakuutuskannan vaikutus "muut sopimukset" -segmentin sijoitustoiminnan tulokseen arvioidaan olevan vähäinen. Myös "muut sopimukset"-segmenttiin sisältyvä riskiliikkeen tulos muodostuu pääosin muusta kuin sopimuksen kohteena olevasta vakuutuskannasta. Henkivakuutustoiminnan kustannusliikkeen tulokseen vakuutuskannan siirtymisellä odotetaan olevan merkittävä tulosta heikentävä vaikutus ja tämä tulee näkymään pääosin "Sijoitussidonnaiset sopimukset" -segmentissä. Vakuutuskannan maksutulo oli 204 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja korvausmeno 252 miljoonaa euroa.
Vakuutuskannan varat ja velat 31.12.2017
Vastaavaa
Rahoitusvarat 198
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset 3 100
Liikearvo 75
Yhteensä 3 374
Vastattavaa
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 198
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista 3 100
Yhteensä 3 299
36 Tilintarkastajan palkkiot
Milj. e 2017 2016
Tilintarkastuspalkkiot -3 -2
Ernst & Young -2 -2
Muut 0 -
Muut palkkiot 0 0
Ernst & Young 0 0
Muut 0 -
Yhteensä -3 -3
37 Oikeudenkäynnit
Konsernin yritykset ovat osapuolina oikeudenkäynneissä, joissa käsittely on kesken 31.12.2017. Oikeudenkäynnit koskevat tavanomaisia liiketoimia. Yhtiöiden arvioiden mukaan ei ole todennäköistä, että yrityksille olisi oikeudenkäyntien tuloksena tulossa merkittäviä menetyksiä.
38 Sijoitukset tytäryhtiöissä
Nimi Konsernin omistus-
osuus %
Kirjanpito-
arvo
If Skadeförsäkring Holding AB (publ) 100 1 886
If Skadeförsäkring AB 100 1 678
If P&C Insurance AS 100 45
Support Services AS 100 0
If Livförsäkring AB 100 7
Nordic Assistance AB 100 1
Topdanmark A/S 49,09 1 398
Topdanmark Kapitalforvaltning A/S 100 16
Topdanmark Forsikring A/S 100 860
Topdanmark Liv Holding A/S 100 267
Topdanmark Livsforsikring A/S 100 455
Topdanmark Ejendom A/S 100 334
Nykredit Livsforsikring 100 17
Henkivakuutusosakeyhtiö Mandatum 100 484
Mandatum Life Palvelut Oy 100 4
Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy 100 2
Saka Hallikiinteistöt GP Oy 100 0
Mandatum Life Vuokratontit I GP Oy 100 0
Mandatum Life Fund Management S.A. 100 1
Mandatum Life Insurance Baltic SE 100 11
If IT Services A/S 100 0
Sampo Capital Oy 100 1
Ei sisällä konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöitä.
40 Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Hallitus päätti 7. helmikuuta 2018 pidetyssä kokouksessa ehdottaa 19. huhtikuuta 2018 pidettävälle yhtiökokoukselle vuodelta 2017 jaettavan osingon määräksi 2,60 euroa osakkeelta (yht. 1 443 914 810 euroa). Maksettavat osingot kirjataan vuoden 2018 tilinpäätöksen omaan pääomaan kertyneiden voittovarojen vähennykseksi.